Preguntas frecuentes

 • 150 bolsas para cursar determinados estudos de mestrado que se inicien no curso 2019/20 nunha universidade galega e dirixidas a galegos/as que estean residindo no estranxeiro.
 • Podes consultar toda a información descargando aquí as bases desta convocatoria publicadas no Diario Oficial de Galicia.

O prazo remata o día 30 de abril de 2019 ás 23:59 h (hora peninsular española).

 • As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario electrónico normalizado, accesible desde a sede electrónica da Xunta de Galicia, https://bolsasexcelencia.xunta.gal.
 • As persoas solicitantes deberán cubrir os campos do formulario que figuren na aplicación informática e incorporar os documentos requiridos. Rematado este proceso deberán confirmar e enviar a solicitude, que comporta a súa presentación e procederase á anotación dunha entrada no Rexistro Electrónico da Xunta de Galicia. Unha vez confirmada a solicitude, non poderán ser modificados ningún dos datos cubertos no formulario.

As bolsas están dirixidas a galegos/as que residan no estranxeiro e teñan unha  titulación universitaria de grao, licenciado/a, arquitecto/a, enxeñeiro/a, diplomado/a, arquitecto/a técnico ou enxeñeiro/a técnico.

1) No momento de solicitar a bolsa debes cumprir necesariamente os seguintes requisitos:

 • Ter menos de 40 anos.
 • Ter a nacionalidade española. 
 • Residir no estranxeiro. 
 • Acreditar un mínimo de dous anos de residencia no estranxeiro inmediatamente anteriores á data da presentación da solicitude. 
 • Estar vinculado/a a Galicia dunha das seguintes maneiras :
  a) Ser emigrante nacido/a en Galicia
  b) Ser emigrante non nacido/a en Galicia, pero que residiras en Galicia de forma continuada durante 10 anos con nacionalidade española antes de emigrar .
  c) Ser descendente por consanguinidade dunha das persoas dos apartados a) ou b) anteriores, sempre que naceras no estranxeiro.
 • Ter rematada algunha titulación universitaria de grao, arquitecto/a, enxeñeiro/a, licenciado/a, arquitecto/a técnico, diplomado/a, enxeñeiro/a técnico ou outro expresamente declarado equivalente. 
 • No caso das persoas descendentes de galegos/as e nacidas no estranxeiro, estar vinculado a un concello galego no PERE (Padrón de Españois Residentes no Estranxeiro). Este requisito poderase acreditar con posterioridade á data de presentación das solicitudes.

2) Requisito que debes cumprir con caracter previo á concesión da bolsa.

 • Estar matriculado/a no curso 2019/20 nun mestrado universitario dos ofertados nesta convocatoria, dun mínimo de 60 créditos e na modalidade presencial. 
 • As Bolsas de Excelencia Mocidade Exterior concédense para a realización de 68 mestrados diferentes das áreas de: Artes e Humanidades, Ciencias, Ciencias da Saúde, Ciencias Sociais e Xurídicas así como Enxeñería e Arquitectura. Podes consultar a listaxe completa descargando o listado de mestrados.
 • Estes mestrados realízanse nunha das universidades públicas de Galicia: Universidade da Coruña (campus de A Coruña e de Ferrol), Universidade de Santiago de Compostela (campus de Santiago e de Lugo) e Universidade de Vigo (campus de Vigo, Ourense e Pontevedra).
 • Non, simplemente terás que cumprimentar a declaración que se inclúe no formulario de solicitude da bolsa sinalando o mestrado ou mestrado nos que vas a solicitar a túa admisión  dos ofertados na convocatoria. 
 • Ao mesmo tempo que realizas os trámites de solicitude da bolsa, debes realizar os trámites de preinscripción  e solicitude de admisión nun ou en varios dos mestrados ofertados nesta convocatoria nas universidades galegas correspondentes
 • Con posterioridade, terás que matricularte nun só dos mestrados ofertados nos que te admitira a universidade e deberás enviar o xustificante de matrícula a través da plataforma de bolsas ata o día 9 de agosto de 2019 ás 23:59 h
 • Para preinscribirte e solicitar a admisión na universidade, tes que cumprimentar o formulario de solicitude do máster que sexa do teu interés, accedendo á web da universidade á que pertenza.
 • Cada universidade establece diferentes prazos de admisión e debes estar en contacto directo con elas para informarte dos programas de mestrado da túa área de interese, así como dos prazos, requisitos e da documentación que debes aportar. Podes consultar os prazos e os enlaces ás webs das universidades descargando aquí en prazos universidades.
 • Para ser admitido/a nunha universidade, no caso de títulos estranxeiros de estudos de países alleos ao Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), deberás tramitar a solicitude de equivalencia na universidade galega onde pretendas cursar o mestrado. Non será necesario no caso de que o título estivera xa homologado a un titulo universitario oficial español ou a outro expedido por unha institución de educación superior pertencente a outro estado membro do EEES e que faculten para o acceso a estudos de mestrado.

O custo da matrícula para estudos oficiais de mestrado está fixado polas universidades.
A matrícula consta de dous conceptos:

 1. Taxas administrativas ou de secretaría (apertura de expediente, seguro universitario de accidentes e asistencia en viaxes, expedición tarxeta universitaria de identidade (TUI), solicitude de equivalencia, etc.) cuxo importe oscila entre 40 € e 70 € aprox. segundo os casos. 
 2. Taxas académicas (diferenciando a rama de Experimentais e Non Experimentais):
  a) Para os títulos de mestrado da rama de Experimentais - Epígrafe A (Ciencias, Ciencias da Saúde, Enxeñería e Arquitectura), o importe sería 1.900 € aprox.
  b) Para os títulos de mestrado da rama de Non Experimentais - Epígrafe B (Arte e Humanidades e Ciencias Sociais e Xurídicas), o importe sería 1.300 € aprox.

Moi importante: Pago taxas administrativas e exención de taxas académicas

 • Os/as solicitantes das Bolsas Excelencia Mocidade Exterior, no momento de realizar a matrícula, deben marcar a casilla correspondente a que son solicitantes de bolsa e así só aboan as taxas administrativas ou de secretaría. Este abono faise normalmente mediante ingreso bancario ou mediante tarxeta bancaria de crédito ou débito .
 • Se a resolución da Bolsas Excelencia Mocidade Exterior fose favorable e se concedese a bolsa, as taxas académicas aboaríalas unha vez que estiveses en España e recibises o importe da bolsa.
 • Se a bolsa se denegase e seguises interesado/a en realizar o mestrado para o que te matriculaches, deberás aboar as taxas académicas no prazo establecido. No caso de que se che denegase e xa non estiveses interesado/a en realizar o mestrado, deberás anular a matrícula e perderías en todo caso o importe das taxas administrativas ou de secretaría.
 • O importe da bolsa é o que se reflicte no seguinte cadro:
   
  Dotación total da Bolsa

  Nº Créditos ECTS

  Nº cursos

  Europa

  Resto países

  60 - 72

  1

  7.000 €

  7.650 €

  90 1,5

  10.500 €

  11.475 €

 • O pagamento da bolsa realizarase en dous ou tres pagos, unha vez que se atope en Galicia, se teña incorporado ao mestrado na universidade correspondente e presente determinada documentación xustificativa. A información detallada atópase nas bases da convocatoria.

Coa contía asignada deberás afrontar todos os gastos que se xeren para poder realizar o mestrado, e en concreto:
    a) Gastos de preinscrición, administrativos e de matrícula na universidade.
    b) Viaxe desde o teu país de procedencia.
    c) Aloxamento e manutención en Galicia.
    d) Subscrición dun seguro médico, no seu caso.

No caso de que se che conceda a bolsa, ademais do seguro médico ou de accidentes universitario que terás como estudante do mestrado, debes ter algún tipo de cobertura sanitaria que che cubra calquera atención ou continxencia médica. Segundo o caso, pode haber distintas opcións: se resides en Europa podes solicitar a Tarxeta Sanitaria Europea (TSE) antes de viaxar a España, tamén podes tramitar en España a asistencia sanitaria pública como residente en España ou tamén podes contratar un seguro médico privado.

 1. Pasaporte español / Documento Nacional de Identidade español (DNI).
 2. Documentación acreditativa da residencia actual no estranxeiro.
 3. Documentación xustificativa do tempo de residencia no estranxeiro durante un mínimo de dous anos ininterrompidos inmediatamente anteriores á data de presentación da solicitude.
 4. Documentación acreditativa da túa vinculación con Galicia (nacemento en Galicia / descendencia de galego/a, etc.).
 5. Para as persoas solicitantes nacidas no estranxeiro, documentación acreditativa da súa vinculación cun concello galego no Padrón de Españois Residentes no Estranxeiro (PERE).
 6. Título universitario que dea acceso ao mestrado ou certificado que acredite que o título está en trámite.
 7. Certificado do expediente académico de finalización de estudos universitarios.
 8. No caso de titulacións obtidas no estranxeiro: documento de declaración de equivalencia das notas medias de estudos e títulos universitarios realizados no estranxeiro aos correspondentes españois, que se realizará en liña a través da sede electrónica do Ministerio de Educación e Formación Profesional de España.

Esta documentación débese anexar e enviar a través da aplicación informática. É moi importante que leades con calma as explicacións que figuran neste enlace explicativo da documentación que se debe presentar, descargando aquí 'Documentación'

Este certificado do PERE (Padrón de Españois Residentes no Estranxeiro) debe solicitarse por correo electrónico ao INE (Instituto Nacional de Estadística) da provincia á que pertenza en Galicia o concello galego ao que estés vinculado/a.  Debes enviar un formulario que podes descargar aquí e enviar tamén unha copia do teu pasaporte ou DNI escaneado. O INE enviarache o certificado do PERE  en poucos días por correo electrónico.

No caso de que a titulación de acceso ao mestrado se obtivera nunha universidade estranxeira, a certificación do expediente académico deberá ir acompañada da declaración de equivalencia de nota media que se obtén a través do acceso ao formulario na aplicación on-line sede electrónica do Ministerio de Educación e Formación Profesional de España

   O procedemento para realizar este trámite é o seguinte:

 1. O formulario de “declaración de equivalencia da nota media de expedientes académicos universitarios realizados en centros estranxeiros” debe ser cumprimentado coa información do expediente académico e debe seleccionarse a escala de cualificación que corresponde aos estudos realizados. Débense engadir os datos de cualificacións obtidas na escala orixinal e aparecerá de forma automática a nota media equivalente de cada unha e a nota media final do expediente académico.
 2. Terminado o devandito proceso, débese confirmar a declaración, imprimir e firmar pola persoa solicitante da bolsa a “Declaración de equivalencia de nota media”. A continuación débese escanear e achegar á plataforma informática.
 3. A declaración de equivalencia será revisada polos órganos instrutores dos procedementos, que deberán verificar os datos consignados na declaración para dar validez á mesma, e no caso de que existan erros ou contradicións, recalcularase de oficio a declaración efectuada. 
 1. Recoñecemento de equivalencia do título estranxeiro:
  Para ser admitido/a nunha universidade, no caso de títulos estranxeiros de estudos de países alleos ao Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), deberás tramitar a solicitude de recoñecemento de equivalencia académica do título estranxeiro en España.
  Este trámite é necesario aos efectos exclusivos de cursar estudos de mestrado nunha universidade galega e debes realizalo directamente coa universidade galega onde pretendas cursar o mestrado.
 2. Declaración de equivalencia da nota media do expediente académico universitario estranxeiro:
  Un dos criterios de valoración das solicitudes destas bolsas é a nota media do expediente académico. No caso de titulacións obtidas no estranxeiro, debes presentar coa solicitude de bolsa o documento de declaración de equivalencia das notas medias de estudos e títulos universitarios realizados no estranxeiro aos correspondentes españois, que se realizará on-line a través da sede electrónica do Ministerio de Educación e Formación Profesional de España.
 • A través destes enlaces podes acceder a máis información Futuros estudantes e tamén nesta Guía (publicarase proximamente) facilítase información útil ás/aos estudantes tanto antes da viaxe como ao chegar á UDC. 

 • No caso de que necesites calquera información a maiores, podes contactar directamente a través do correo electrónico: vepeu@udc.gal

 • www.udc.es

 • A través desta ligazón (picar aquí) facilítase información útil ás/aos estudantes tanto antes da viaxe como ao chegar á USC.
 • No caso de que necesites calquera información a maiores, podes contactar directamente a través dos correos electrónicos: study.abroad@usc.esoiu@usc.es 
 • www.usc.es
 • Podes poñerte en contacto con esta Secretaría Xeral da Emigración a través do seguinte correo electrónico: retorno.emigracion@xunta.es
 • Tamén podes chamar aos seguintes teléfonos de España: +34 981 957 162 / +34 981 547 271
 • 150 bolsas para cursar determinados estudos de máster que se inicien no curso 2020/21 nunha universidade galega e dirixidas a galegos/as que estean residindo no estranxeiro.
 • Podes consultar toda a información descargando aquí as bases desta convocatoria (incluír pdf das bases) publicadas no Diario Oficial de Galicia.

O prazo remata o día 30 de abril de 2020 ás 23:59 h (hora peninsular española).

As bolsas están dirixidas a galegos/as que residan no estranxeiro e teñan unha titulación universitaria de grao, licenciado/a, arquitecto/a, enxeñeiro/a, diplomado/a, arquitecto/a técnico ou enxeñeiro/a técnico.

1) No momento de solicitar a bolsa debes cumprir necesariamente os seguintes requisitos:

 • Ter menos de 40 anos.
 • Ter a nacionalidade española. 
 • Residir fóra de España. 
 • Acreditar un mínimo de dous anos de residencia fóra de España inmediatamente anteriores á data da presentación da solicitude. 
 • Estar vinculado/a a Galicia dunha das seguintes maneiras :
  a) Ser emigrante nacido/a en Galicia
  b) Ser emigrante non nacido/a en Galicia, pero que residiras en Galicia de forma continuada durante 10 anos con nacionalidade española antes de emigrar .
  c) Ser descendente por consanguinidade (fillo/a, neto/a, bisneto/a....) dun/ha emigrante nacido/a en Galicia ou dun/ha emigrante que residira en Galicia de forma continuada durante 10 anos con nacionalidade española antes de emigrar, sempre que a persoa solicitante  da bolsa nacera no estranxeiro.
 • Ter rematada algunha titulación universitaria de grao, arquitecto/a, enxeñeiro/a, licenciado/a, arquitecto/a técnico, diplomado/a, enxeñeiro/a técnico ou outro expresamente declarado equivalente, que dea acceso a un máster universitario. 
 • No caso das persoas descendentes de galegos/as e nacidas no estranxeiro, estar vinculado/a a un concello galego no PERE (Padrón de Españois Residentes no Estranxeiro). Este requisito poderase acreditar con posterioridade á data de presentación das solicitudes.

2) Requisito que debes cumprir con caracter previo á concesión da bolsa.

 • Estar matriculado/a no curso 2020/21 nun meáster universitario dos ofertados nesta convocatoria, dun mínimo de 60 créditos e na modalidade presencial ou semipresencial. 
 • As Bolsas de Excelencia Mocidade Exterior concédense para a realización de 80 másteres diferentes das áreas de: Artes e Humanidades, Ciencias, Ciencias da Saúde, Ciencias Sociais e Xurídicas así como Enxeñería e Arquitectura. Podes consultar a listaxe completa descargando o listado de másteres.
 • Estes másteres realízanse nunha das universidades públicas de Galicia: Universidade da Coruña (campus de A Coruña e de Ferrol), Universidade de Santiago de Compostela (campus de Santiago e de Lugo) e Universidade de Vigo (campus de Vigo, Ourense e Pontevedra).

Esta convocatoria de bolsas ten dous procedementos paralelos que cada bolseiro/a debe realizar de xeito separado:

 1. Trámite de Solicitude da bolsa á Secretaría Xeral da Emigración da Xunta de Galicia.
 2. Trámite de Solicitude de admisión en algún máster dos ofertados nas universidades galegas.
 • As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario electrónico normalizado, accesible desde a sede electrónica da Xunta de Galicia, https://bolsasexcelencia.xunta.gal.
 • As persoas solicitantes deberán cubrir os campos do formulario que figuren na aplicación informática e incorporar os documentos requiridos. Rematado este proceso, deberán confirmar e enviar a solicitude, que comporta a súa presentación, e procederase á anotación dunha entrada no Rexistro Electrónico da Xunta de Galicia. Unha vez confirmada a solicitude, non poderán ser modificados ningún dos datos cubertos no formulario.
 • Ao mesmo tempo que realizas os trámites de solicitude da bolsa, debes realizar os trámites de preinscrición ou solicitude de praza e de matrícula nas universidades galegas correspondentes. 
 • O procedemento nas universidades realízase a través da secretaria virtual da universidade á que pertenza o máster. Estes son os pasos a seguir:
 1. Preinscrición ou solicitude de praza/admisión no máster ou másteres do teu interese.
 2. Publicación de listas de alumnos/as admitidos/as.
 3. Matrícula nun máster no que sexas admitido/a. 
 • Cada universidade establece diferentes prazos de admisión e debes estar en contacto directo con elas para informarte dos programas de máster da túa área de interese, así como dos prazos, requisitos e da documentación que debes achegar. 
 • Podes consultar os prazos e os enlaces ás webs das universidades descargando aquí en prazos universidades. (meter link a documento prazos universidades)

Non, no momento de realizar a solicitude da bolsa, simplemente terás que cubrir o nome  dun máster ou másteres dos ofertados na convocatoria,  nos que vas a solicitar a túa admisión.   

Con posterioridade, terás que matricularte na universidade nun só dos másteres ofertados nos que te admitira a universidade e deberás enviar o xustificante de matrícula a través da plataforma de Bolsas ata o día 6 de agosto de 2020 ás 23:59 h.

Si, non hai ningún problema en que solicites a túa admisión ou te matricules nun máster diferente ao que sinalaches na solicitude da bolsa. O único importante é que sexa algún dos másteres que ofertamos na convocatoria de bolsas.

As persoas solicitantes da bolsa deben enviar vía electrónica xunto coa solicitude a seguinte documentación (en formato PDF de xeito preferente):

 1. Pasaporte español /Documento Nacional de Identidade español (DNI).
 2. Documentación acreditativa da residencia actual fóra de España. 
  Este requisito pódese xustificar con calquera da seguinte documentación expedida no seu país de residencia: certificado de inscrición no Rexistro de Matrícula Consular correspondente á demarcación na que teña o seu domicilio, certificado da policía, certificado de empadroamento, constancia de residencia actual no seu concello ou localidade, acta notarial, nómina actual, etc. 
 3. Documentación xustificativa de ter residido fóra de España durante un mínimo de dous anos inmediatamente anteriores á data de presentación da solicitude.
  Este requisito  pódese acreditar con calquera da seguinte documentación: 
  - Certificado de inscrición de matrícula no Rexistro de Matrícula Consular (certificado que se pide no consulado de España do seu país de residencia e acredita a data desde que se está inscrito/a como residente no estranxeiro ata a actualidade).
  - Páxina do pasaporte español co selo do consulado que acredita a data desde a que se reside no exterior.
  - Contratos de traballo con prórrogas e nóminas.
  - Historia ou vida laboral (employment history).
  - Constancia de residencia nun domicilio no seu país de residencia.
  - Comprobante de pago de impostos no caso de persoas que residan no Reino Unido (council tax bill, certificate of UK fiscal residence).
 4. Documentación acreditativa da súa vinculación con Galicia, segundo o caso:
  a) Persoas nacidas en Galicia: pasaporte ou certificado de nacemento en Galicia.
  b) Persoas que residiron en Galicia de forma continuada durante dez (10) anos con nacionalidade española antes de emigrar: histórico do Padrón municipal do/s concello/s galego/s e documentación que acredite a data da emigración.
  c) Descendentes de persoas nacidas en Galicia: certificados de nacemento ou libro de familia que acrediten toda a liña de parentesco por consanguinidade, desde a persoa emigrante nacida en Galicia (avó/avoa, pai/nai...)  ata o nacemento da persoa solicitante.
  d) Descendentes de persoas que residiron en Galicia de forma continuada durante dez (10) anos con nacionalidade española antes de emigrar: histórico do Padrón municipal do/s concello/s galego/s da persoa que emigrou e residiu en Galicia, documentación que acredite a data da emigración e certificados de nacemento ou libro de familia que acrediten toda a liña de parentesco por consanguinidade, desde a persoa que emigrou e residiu en Galicia ata o nacemento da persoa solicitante.
 5. Para as persoas solicitantes nacidas no estranxeiro, certificado de inscrición no Padrón de españois residentes no estranxeiro (PERE), ou no seu defecto, calquera outra documentación acreditativa da súa vinculación cun concello galego. (Noutra pregunta frecuente explícase como obtelo).
 6. Título universitario que dea acceso ao máster ou certificado que acredite que o título está en trámite.
 7. Certificado do expediente académico de finalización de estudos universitarios ou histórico escolar:
  a) No caso de titulacións españolas: certificado do expediente académico do título universitario realizado no cal conste a nota media na escala numérica de 0-10.
  b) No caso de titulacións obtidas no estranxeiro: certificado do expediente académico ou histórico escolar no que conste a nota mínima aprobatoria nesa titulación, o réxime ou escala de cualificacións, así como as materias cursadas na totalidade dos cursos coas cualificacións obtidas, especificando no seu caso o número de créditos de cada asignatura. 
 8. No caso de titulacións obtidas no estranxeiro: Documento de declaración de equivalencia das notas medias de estudos e títulos universitarios realizados no estranxeiro aos correspondentes españois, que se realizará en liña a través da sede electrónica do Ministerio de Educación e Formación Profesional de España (noutra pregunta frecuente explícase cómo realizala).

Este certificado do PERE (Padrón de Españois Residentes no Estranxeiro) debe solicitarse por correo electrónico ao INE (Instituto Nacional de Estadística) da provincia á que pertenza en Galicia o concello galego ao que estés vinculado/a. Debes enviar un formulario que podes descargar aquí e enviar tamén unha copia do teu pasaporte ou DNI escaneado. O INE enviarache o  certificado do PERE  en poucos días por correo electrónico.

No caso de que a titulación de acceso ao máster se obtivera nunha universidade estranxeira, a certificación do expediente académico deberá ir acompañada da declaración de equivalencia de nota media que se obtén a través do acceso ao formulario na aplicación en liña da sede electrónica do Ministerio de Educación e Formación Profesional de España

O procedemento para realizar este trámite é o seguinte:

 1. O formulario de “declaración de equivalencia da nota media de expedientes académicos universitarios realizados en centros estranxeiros” debe ser cumprimentado coa información do expediente académico e debe seleccionarse a escala de cualificación que corresponde aos estudos realizados. Débense engadir os datos de cualificacións obtidas na escala orixinal e aparecerá de forma automática a nota media equivalente de cada unha e a nota media final do expediente académico.
 2. Terminado o devandito proceso, débese confirmar a declaración e xérase un PDF que se debe achegar á plataforma informática de bolsas.
 3. A declaración de equivalencia será revisada polos órganos instrutores dos procedementos, que deberán verificar os datos consignados na declaración para dar validez á mesma, e no caso de que existan erros ou contradicións, recalcularase de oficio a declaración efectuada. 

O custo da matrícula para estudos oficiais de máster está fixado polas universidades.
A matrícula consta de dous conceptos:

 1. Taxas administrativas ou de secretaría ( apertura de expediente, seguro universitario de accidentes e asistencia en viaxes, expedición tarxeta universitaria de identidade (TUI), solicitude de equivalencia etc., cuxo importe oscila entre 40 € e 70 € aprox. segundo os casos. 
 2. Taxas académicas (diferenciando a rama de Experimentais e Non Experimentais):
  a) Para os títulos de máster da rama de Experimentais - Epígrafe A (Ciencias, Ciencias da Saúde, Enxeñería e Arquitectura), o importe sería 1.900 € aprox.
  b) Para os títulos de máster da rama de Non Experimentais - Epígrafe B (Arte e Humanidades e Ciencias Sociais e Xurídicas), o importe sería 1.300 € aprox.

Moi importante: Pago taxas administrativas e exención de taxas académicas

 • Os/as solicitantes das Bolsas Excelencia Mocidade Exterior, no momento de realizar a matrícula, deben marcar a casilla correspondente a que son solicitantes de bolsa e así só aboan as taxas administrativas ou de secretaría. Este abono faise normalmente mediante ingreso bancario ou mediante tarxeta bancaria de crédito ou débito.
 • Se a resolución da Bolsas Excelencia Mocidade Exterior fose favorable e se concedese a bolsa, as taxas académicas aboaríanse unha vez que a persoa bolseira estivese en España e se recibise o importe da bolsa.
 • Se a bolsa se denegase e xa non estivese interesado/a en realizar o máster, deberá anular a matrícula no prazo que estableza a universidade e perdería en todo caso o importe das taxas administrativas ou de secretaría.

No mes de agosto de 2020 publicarase na web da Secretaría Xeral da Emigración unha “nota informativa” co listado das 150 persoas beneficiarias da bolsa, para que preparen a súa viaxe a Galicia. Tamén se publicará o listado das 25 persoas suplentes para os casos de renuncias ou baixas das adxudicatarias.

Podes desprazarte a España unha vez que presentes a solicitude de bolsa con toda a documentación necesaria. O que é imprescindible é que no momento de solicitar a bolsa residas fóra de España. 

O importe da bolsa é o que se reflicte no seguinte cadro:

Dotación total da Bolsa

Nº Créditos ECTS

Nº cursos

Europa

Resto países

60 - 72

1

7.000 €

7.650 €

90 1,5

10.500 €

11.475 €

 

O pagamento da bolsa realizarase en dous ou tres prazos, unha vez que te atopes en Galicia, te teñas incorporado ao máster na universidade correspondente e presentes determinada documentación xustificativa:

 • O primeiro pago (5.000 €) realízase no mes do outubro/novembro de 2020.
 • O segundo pago (2.000 € / 2.650 €) realízase no mes de marzo/abril de 2021.
 • O terceiro pago, só para os másteres de 90 créditos, (3.500 € /3.825 €) realízase no mes de outubro/ novembro de 2021.

A información detallada atópase nas bases da convocatoria.  

Coa contía asignada deberás afrontar todos os gastos que se xeren para poder realizar o mestrado, e en concreto:
    a) Gastos de preinscrición, administrativos e de matrícula na universidade.
    b) Viaxe desde o teu país de procedencia.
    c) Aloxamento e manutención en Galicia.
    d) Subscrición dun seguro médico, no seu caso.

No caso de que se che conceda a bolsa, ademais do seguro médico ou de accidentes universitario que terás como estudante do máster, debes ter algún tipo de cobertura sanitaria que che cubra calquera atención ou continxencia médica. Segundo o caso, pode haber distintas opcións: se resides en Europa podes solicitar a Tarxeta Sanitaria Europea antes de viaxar a España; tamén podes tramitar en España a asistencia sanitaria pública como residente en España; ou tamén podes contratar un seguro médico privado.

Esta bolsa é incompatible con calquera outra bolsa ou axuda financiada por calquera Administración, institución ou ente público para cursar estudos de máster. Tamén é incompatible coas bolsas para a mocidade do exterior, co fin de cursar estudos de formación profesional de grao superior en Galicia, da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional.

 1. Recoñecemento de equivalencia do título estranxeiro:
  Para ser admitido/a nunha universidade, no caso de títulos estranxeiros de estudos de países alleos ao Espazo Europeo de Educación Superior (EEES), deberás tramitar a solicitude de recoñecemento de equivalencia académica do título estranxeiro en España.
  Este trámite é necesario aos efectos exclusivos de cursar estudos de Máster nunha universidade galega e debes realizalo directamente coa universidade galega onde pretendas cursar o máster.
 2. Declaración de equivalencia da nota media do expediente académico universitario estranxeiro:
  Un dos criterios de valoración das solicitudes destas bolsas é a nota media do expediente académico. No caso de titulacións obtidas no estranxeiro, debes presentar coa solicitude de bolsa o documento de declaración de equivalencia das notas medias de estudos e títulos universitarios realizados no estranxeiro aos correspondentes españois, que se realizará en liña a través da sede electrónica do Ministerio de Educación e Formación Profesional de España.

Para que un documento público estranxeiro sexa válido e recoñecido en España é necesario realizar no país que emitise o documento o proceso de legalización ou o trámite de obtención de Apostila da Haia. 

 1. Para solicitar a Bolsa que convoca esta Secretaría Xeral da Emigración, debes achegar na plataforma entre outros documentos: o teu título universitario e o teu certificado de estudos universitarios oficiais. Na convocatoria de bolsas non esiximos que estes documentos estean legalizados ou co trámite de Apostila da Haia.
 2. Ao mesmo tempo que solicitas a bolsa, debes solicitar a túa admisión nalgún dos másteres que ofertamos na universidade correspondente. As universidades van esixir posteriormente que o título universitario e o certificado de estudos universitarios oficiais estea legalizado ou teña apostila do convenio da Haia. Cada universidade establece un prazo diferente para presentar estes documentos legalizados, polo que debes comezar canto antes este trámite. Estes documentos entregaralos persoalmente unha  vez que te atopes en Galicia.
 • A través desta ligazón Futuros estudantes podes acceder a información de utilidade para as/os estudantes, tanto para antes da viaxe como ao chegar á UDC. 
 • No caso de que necesites calquera información a maiores, podes contactar directamente a través do correo electrónico: vepeu@udc.gal
 • www.udc.es
 • A través desta ligazón (picar aquí) facilítase información útil ás/aos estudantes tanto para antes da viaxe como ao chegar á USC.
 • No caso de que necesites calquera información a maiores, podes contactar directamente a través dos correos electrónicos: study.abroad@usc.esoiu@usc.es 
 • www.usc.es
 • Podes poñerte en contacto con esta Secretaría Xeral da Emigración a través do seguinte correo electrónico: retorno.emigracion@xunta.es
 • Tamén podes chamar aos seguintes teléfonos de España: +34 981 957 162 / +34 981 547 271

GaliciaAberta - http://emigracion.xunta.gal é o portal web da Secretaría Xeral da Emigración da Xunta de Galicia. Aquí pódese atopar información sobre os programas de axudas e formativos que desenvolve a SXE para os galegos e as galegas residentes no exterior así como para as persoas que decidiron retornar.

Tamén se poden consultar todas aquelas noticias que teñen que ver coa nosa diáspora e con aqueles e aquelas novos galegos e galegas que agora viven na Galicia territorial, normativa e lexislación ao respecto, ter acceso aos directorios de centros e asociacións, información diversa sobre Galicia, redes sociais, reportaxes, eventos de axenda, publicacións, etc…

Ademais da consulta habitual da nosa web, o portal GaliciaAberta - http://emigracion.xunta.gal dispón dun servizo de subscrición por correo-e co que diariamente se pode estar ao tanto das novas, axudas ou eventos de axenda publicados no portal. Este servizo pódese atopar na páxina de inicio do portal.

Así mesmo existe a posibilidade de seguir a GaliciaAberta nas redes sociais facebook, twitter, youtube e flickr.

No apartado de Organigrama pódese atopar un diagrama co organigrama e composición da SXE así como á súa estrutura orgánica.

No apartado do Rexistro da Galeguidade pódese atopar un completo directorio dos centros galegos espallados por todo o mundo, que levan a cabo diversas actividades culturais, recreativas e mesmo nalgúns casos asistenciais e sanitarias.

Tamén existe unha relación de asociacións de retornados e retornadas radicadas en Galicia, que desenvolven actividades culturais, asistencias, formativas etc…

A Secretaría Xeral da Emigración conta cun programa de axudas económicas individuais de carácter social dirixidas a galegos e galegas residentes no estranxeiro, e a determinados familiares, que se atopen en situación de precariedade económica. Estas axudas están destinadas a cubrir as necesidades básicas de subsistencia e atención socio-sanitaria.

Para obter máis información pódese remitir un correo-e a través do formulario de contacto do portal.

 • Para atopar información que pode resultar de utilidade no retorno pódese consultar o apartado de Normativa.
 • Así mesmo pódese enviar unha consulta específica, expoñendo o caso en cuestión e aportando toda a información posible a través da Oficina Virtual de Atención ao Retorno.

A Secretaría Xeral da Emigración leva a cabo anualmente unha serie de programas destinados a que os galegos e galegas residentes no exterior poidan visitar a súa terra e reencontrarse cos seus familiares fortalecendo así os seus vínculos cos seus, con Galicia e a súa realidade e a súa cultura. En función do seu lugar de residencia, da súa estancia na casa dos seus familiares ou nunha residencia de tempo libre, da súa idade, dos seus ingresos económicos etc… as persoas galegas residentes no exterior poden optar a participar nos programas de “Reencontros na terra”, “Reencontros na casa" ou no programa “Conecta con Galicia”. Pódese atopar máis información ao respecto consultando as convocatorias no apartado de Liñas de axuda.

Para solicitar apoio na busca de familiares galegos ou galegas ou documentación dos seus antepasados pódese remitir unha mensaxe de correo-e a través do Formulario de contacto do portal, especificando todos os datos posibles acerca da persoa ou persoas en cuestión como nome completo, lugar e data de nacemento, DNI, etc…

O profesor ou profesora será designado pola Secretaría Xeral da Emigración, de conformidade co establecido na resolución na que se establece a convocatoria para inscribirse como formadores/as colaboradores/as para impartir seminarios fóra de Galicia ou, se é o caso, por solicitude motivada da entidade na cal propoña un/unha profesor/a para impartir o seminario, condicionada á realización de circuitos entre as distintas entidades que realicen os seminarios.

Os seminarios de baile, música e actividades artesanais teñen unha duración de 15 días intensivos e de 40 horas. O número de participantes non será inferior a 15 alumnos/as.

Os seminarios de cociña galega teñen unha duración dunha semana e de 20 horas. O número de participantes non será inferior a 20 alumnos/as.

As entidades faranse cargo dos gastos de estadía e manutención do/a profesor/a en lugar e condicións axeitadas, gastos de traslados do/a profesor/a dentro da cidade onde se vai realizar o seminario, da xestión e dotación das instalación axeitadas e subministración de material funxible necesario.

Entidades galegas que teñan recoñecida a galeguidade ou a súa condición de centro colaborador, inscritas no rexistro de Comunidades Galegas ou ben unha agrupación, federación ou unión destas entidades.

No caso de solicitar seminarios de baile, música ou actividades artesanais, as entidades deben ter grupo folclórico, escola de folclore da modalidade solicitada ou obradoiro con grupo de persoas que desenvolva actividades artesanais.

 • Xeralmente, a convocatoria do programa de seminarios publicase no DOG no primeiro trimestre de cada ano e na páxina web da Secretaría Xeral da Emigración.
 • As solicitudes poden presentarse na Secretaría Xeral da Emigración, ou en calquera dos lugares previstos no artigo 38º.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de rexime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común. Tamén poden presentarse nas Delegacións da Xunta de Galicia en Bos Aires e Montevideo, nas oficinas consulares e nos consulados das embaixadas correspondentes ao domicilio do/a solicitante, ademáis da presentación a través do Rexistro Electrónico da Xunta de Galicia.
 • O prazo de presentación das solicitudes, xeralmente, é un mes, contado a partir do día seguinte ao da data de publicación da resolución de convocatoria no DOG.

A) Modelo único de solicitude en cada convocatoria. Este ano, para os dous programas incluídos en cada unha das dúas convocatorias, o modelo para que unha entidade presente as súas solicitudes é único (Anexo I). Cada entidade solicitante deberá cubrir nos apartados “Finalidade e importe” e “Custo das accións” o que corresponda ao programa que, en cada caso,  queira solicitar. 

B) Chegado o momento de presentar as reformulacións das súas solicitudes, o modelo para que unha entidade presente as súas solicitudes reformuladas tamén é único (Anexo III).

C) Pero os outros anexos, Anexo II, Anexo IV e Anexo V (referidos respectivamente ás declaracións na fase de solicitude, a relación de facturas e ás declaracións na fase de xustificación), deben ser cubertos polas entidades solicitantes individualmente para cada programa solicitado (un anexo para cada un dos programas), indicando no recadro correspondente a que programa corresponde en cada caso.

I.- Resolución  de programas de actuación en favor das comunidades galegas:

 • Programa 1. Axudas para o financiamento dos gastos de funcionamento das entidades galegas no exterior.
 • Programa 2. Axudas ás entidades galegas no exterior para proxectos culturais, promovidos pola xuventude e accións informativas

(este programa engloba os catro programas do ano anterior referidos ás finalidades que se indican no título)

(Respecto ao ano anterior suprímese no programa 2, como finalidade subvencionable, as accións socioasistenciais que realicen as entidades galegas no exterior)

II.- Resolución  de programas de apoio infraestrutural en favor das comunidades galegas:

 • Programa A. Axudas a entidades galegas no exterior para a reforma, rehabilitación e conservación das súas instalacións
 • Programa B. Axudas a entidades galegas no exterior para a mellora de dotacións e equipamentos.

(Os investimentos que realicen as entidades nas súas bibliotecas poderán ser incluídos no programa A ou B, segundo corresponda pola súa finalidade).
 

De acordo co establecido nas dúas resolucións de convocatoria, o importe da subvención concedida a unha entidade galega determinada, en calquera dos programas de subvencións, en ningún caso poderá ser superior a 30.000 €. En consecuencia, segundo a normativa vixente, o réxime de xustificación aplicable en todos os programas é o de xustificación simplificada, e, en base nese réxime, indícase a continuación a documentación que deberán presentar as entidades en cada programa, tanto na fase de solicitude como na fase de xustificación:

I.- CAL É A DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR UNHA ENTIDADE NO MOMENTO DE REALIZAR UNHA SOLICITUDE NUN PROGRAMA CONCRETO?

1º) Documentación necesaria en cada un dos programas : 1, 2, A, B (no momento de presentar as solicitudes)

a) Solicitude, segundo o modelo normalizado que figura como anexo I ás resolucións de convocatoria.
b) Memoria descritiva das accións que a entidade solicitante prevexa realizar desde xaneiro ata outubro do ano 2013.
c) Orzamento/s detallado/s que recolla/n o custo previsto de realización de cada acción e de todas en conxunto para as cales solicita a subvención, desde xaneiro ata outubro do ano 2013.
Estes orzamentos deberán vir:
- asinados polos/as representantes legais da entidade (nos programas 1 e 2).
- realizados por empresas (nos programas A e B).
d) Fotocopia do NIF da entidade ou equivalente segundo o pais (CUIT, RIF, Cadastro…), sempre que non fose presentado con anterioridade.
e) Declaración do conxunto das subvencións solicitadas e/ou concedidas para a mesma finalidade para a cal se solicita a subvención, das distintas administracións públicas ou de organismos privados ou, se é o caso, unha declaración de que non solicitou nin percibiu outras axudas ou subvencións, segundo o modelo normalizado que figura como anexo II desta resolución.
f) Declaración expresa de non estar incursos nas circunstancias previstas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia (modelo anexo II).
g) Aquelas entidades que sexan o resultado dun proceso de unión, sempre que este tivera finalizado a partir do 1 de xaneiro de 2011, deberán acompañar copia compulsada da documentación que acredite este extremo.

2º) Documentación específica, necesaria soamente no programa que se indica (ademais da indicada no punto 1 anterior)

Programa 1
a) Copia cotexada do contrato oficial de aluguer do local que sirva de sede habitual e permanente da entidade solicitante, de non atoparse debidamente actualizado o exemplar que xa conste na Secretaría Xeral da Emigración.
b) Copia do xustificante de pagamento da mensualidade do aluguer do local, referida ao mes anterior á presentación da solicitude de subvención.
c) Copia dos xustificantes de pagamento e das facturas correspondentes aos gastos derivados do proceso de unión.

Programa A
a) No caso de restauracións, informe asinado por un/unha técnico/a competente.
b) Os beneficiarios que non teñan a súa residencia fiscal en territorio español deberán presentar: b1) certificado de residencia fiscal emitido polas autoridades competentes do seu país de residencia, e, b2)  unha declaración na que conste que a entidade solicitante se atopa ao día nas súas obrigas tributarias estatais e autonómicas e de Seguridade Social, e que non ten débedas pendentes coa Comunidade Autónoma de Galicia (esta declaración inclúese no anexo I).
c) No caso de non ser propietarios, copia do contrato oficial vixente de aluguer do local que sirva de sede habitual e permanente da entidade solicitante, ou de cesión do mesmo, a non ser que xa conste copia do mesmo na Secretaría Xeral da Emigración, e se faga constar así expresamente.

Programa B
a) Cando o importe do gasto subvencionable, incluíndo a totalidade dos investimentos previstos, supere a contía de 18.000 euros deberanse achegar tres orzamentos de diferentes provedores, referidos a cada un dos equipamentos que se van adquirir.
b) Os beneficiarios que non teñan a súa residencia fiscal en territorio español deberán presentar: b1) certificado de residencia fiscal emitido polas autoridades competentes do seu país de residencia, e, b2)  unha declaración na que conste que a entidade solicitante se atopa ao día nas súas obrigas tributarias estatais e autonómicas e de Seguridade Social, e que non ten débedas pendentes coa Comunidade Autónoma de Galicia (esta declaración inclúese no anexo I).

II.- ¿CAL É A DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR UNHA ENTIDADE NO MOMENTO DE REALIZAR A XUSTIFICACIÓN DE TER REALIZADAS ÁS ACCIÓNS SUBVENCIONADAS, NUN PROGRAMA CONCRETO?

a) Unha memoria de actuación xustificativa do cumprimento das condicións impostas na concesión da subvención, con indicación das accións realizadas e dos resultados obtidos, indicando o custo de cada acción.
b) Relación clasificada dos gastos e investimentos das accións realizadas, con identificación do nome completo do acreedor, do nº do documento, o seu concepto, o seu importe, a data de emisión e a data de pago (pódese utilizar o modelo que figura como Anexo IV).
c) Un detalle doutros ingresos ou subvencións que financiasen a acción subvencionada, segundo o modelo normalizado que figura como Anexo V.
d) Declaración do conxunto de todas as subvencións solicitadas e/ou concedidas, para o mesmo proxecto para o que se solicita a subvención, das distintas administracións públicas ou de organismos privados ou, de ser o caso, unha declaración de que non ten solicitadas nin percibiu outras axudas ou subvencións (pode usarse o modelo que figura como Anexo V a esta resolución).
e) As entidades beneficiarias con sede social en España deberán acreditar que se encontran ao día nas súas obrigas tributarias estatais e autonómicas, e de Seguridade Social, así como que non teñen débedas pendentes coa Comunidade Autónoma de Galicia.
Por outra parte, as entidades beneficiarias con sede social fóra de España deberán remitir unha declaración responsable do cumprimento desas obrigas (e para elo poden usar o modelo que figura como Anexo V nas resolucións).
f) No seu caso, carta de pago de reintegro no suposto de remanentes non aplicados, así como de intereses derivados destes.

III. MOSTRAXE (comprobación “a posteriori” pola Secretaría Xeral da Emigración dos xustificantes)

A Secretaría Xeral da Emigración a través das técnicas de mostraxe que se determinen polo secretario xeral da Emigración e de acordo cos requisitos que para estes efectos determine a Consellería de Facenda, comprobará os xustificantes que considere oportunos e que permitan obter evidencia razoable sobre a adecuada aplicación da subvención. Para este fin, aos beneficiarios que sexan elixidos poderáselles requirir a remisión dos xustificantes de gasto seleccionados.

Si. Primaranse as solicitudes que presenten aquelas entidades galegas de nova creación que acrediten, de acordo co establecido nos seus estatutos, que a súa constitución é o resultado da unión doutras ou con outras entidades galegas, que no seu día estivesen inscritas no rexistro de comunidades galegas da Secretaría Xeral da Emigración, sempre que esta unión tivera finalizado a partir do 1 de xaneiro de 2011.

Tamén, entre as finalidades do Programa 1 inclúense os gastos administrativos e legais derivados do proceso de unión. 
 

Programa A

Si. O importe máximo dos investimentos para os que solicite subvención unha entidade ao amparo deste programa A, non poderá superar a contía de 30.000 € (no caso de que o orzamento do proxecto presentado superase ese importe, non se terá en conta o exceso, e deberá ser rectificado e reducido a esa cifra pola entidade solicitante).

Como consecuencia disto:
-Suprímese a obriga de presentar o proxecto e a licenza municipal para expedientes con un gasto superior a 80.000 €.
-Suprímese a obriga de presentar 3 orzamentos realizados por empresas, cando o investimento supere os 50.000 €.

Programa B

Non obstante, no programa B, cando o importe do gasto subvencionable, incluíndo a totalidade dos investimentos previstos, supere a contía de 18.000 euros deberanse achegar tres orzamentos de diferentes provedores, referidos a cada un dos equipamentos que se van adquirir.
 

Non. As accións referidas á prestación polas entidades de servizos socioasistenciais, que no ano anterior se podían incluír entre as finalidades subvencionables no programa 2, suprímense este ano.

Non. Debido á nova normativa sobre rexistros, este ano non se poderá rexistrar nin as solicitudes nin a documentación que presenten por fax as entidades. Polo tanto, a documentación presentada por fax non terá validez aos efectos de constancia de presentación nin de cumprimento dos prazos.

Aos únicos efectos de axilizar a xestión dos expedientes, é conveniente que, especialmente as entidades de fóra de Europa, adianten por fax a documentación que estean remitindo por correo postal certificado, para que se teña constancia na Secretaría Xeral da Emigración e se poida ir analizándoa mentres non cheguen os orixinais por correo postal. Pero este adianto por fax non terá validez se non chegan os orixinais por correo postal e no prazo establecido.
 

Non, pero si conservar nos seus arquivos tanto as facturas como os xustificantes de pago das mesmas.

a) Non remitir as facturas

Este ano, cando presenten a documentación xustificativa en calquera dos programas incluídos nestas convocatorias, as entidades NON deberán remitir as facturas que acrediten o gasto realizado nin os xustificantes que acrediten o pago das mesmas, xa que están acollidas á xustificación simplificada. Agora ben, cando presenten a xustificación as entidades deberán anotar os datos de cada unha das facturas no Anexo IV: a data, a data de pago, o seu número, o nome completo da empresa emisora, o concepto e o importe total de dita factura.

Para que poidan ser admitidas na xustificación que presente unha entidade, as facturas que acrediten os gastos realizados deberán conter todos os datos e requisitos necesarios para a súa validez. Esas facturas válidas, así como os xustificantes que acrediten a realización dos pagos das mesmas (notas das transferencias bancarias e/ou recibos válidos), deberán ser conservados polas entidades beneficiarias nos seus arquivos durante catro anos, á disposición da Secretaría Xeral da Emigración e dos órganos de control.

b) Pagos das facturas

Así pois, é imprescindible que as entidades conserven nos seus arquivos, ademais das facturas, os orixinais dos documentos acreditativos do pago de cada factura. Os órganos que realicen as comprobacións e os controis dos expedientes non só van esixir que as actuacións subvencionadas estean realizadas e debidamente xustificadas con facturas correctas, senón que ademais estean pagadas e que se acredite este pago.

Este pago deberá acreditarse debidamente, mediante transferencia bancaria ou “mediante extractos ou certificacións bancarias debidamente identificados, selados e asinados polo beneficiario”, de acordo co establecido no Regulamento da Lei de subvencións de Galicia. Con carácter excepcional, aceptarase a xustificación do pago mediante recibo do provedor para gastos por importes inferiores a 1.000 € (para a súa validez, estes recibos deberán conter polo menos os seguintes datos: data, sinatura, nome e apelidos do asinante, o seu NIF, o cargo que ocupa na empresa ou entidade á que representa). 

IMPORTANTE: Tanto as facturas como os xustificantes de pago das mesmas deberán ter data do ano 2013, e anterior ao 31 de outubro de 2013.
 

Igual que en anos anteriores, nestas dúas convocatorias de subvencións para o exercicio 2013 dirixidas ás entidades galegas no exterior inclúese a posibilidade de que a Secretaría Xeral da Emigración inste ás entidades para que reformulen as súas solicitudes, á vista das propostas de resolución provisionais. Aínda que cando chegue ese momento da reformulación se lles pasará información ao respecto a todas as entidades, a continuación infórmaselles brevemente da reformulación:

Para presentar a reformulación as entidades deberán cubrir na súa totalidade o Anexo III, xunto cunha memoria explicativa.

a) De acordo co establecido no art. 25 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, cando o importe da subvención de cada proxecto na proposta de resolución provisional sexa inferior ao que figura na solicitude presentada, a Secretaría Xeral da Emigración poderá instar á entidade beneficiaria a reformulación da súa solicitude para axustar os compromisos e as condicións á subvención outorgable.

b) En que consiste a reformulación?  A reformulación significa que,  no caso de que a proposta provisional de subvención da Secretaría Xeral da Emigración non sexa o importe solicitado nese programa pola entidade, senón un importe inferior, a entidade poderá presentar unha segunda solicitude (a reformulación), que modifique a primeira presentada, reducindo o custo das accións a realizar e polo tanto o importe do gasto total. Nesta reformulación deben especificarse os novos importes reducidos das actuacións concretas que se levarían a cabo.

c) Documentación que debe constar na reformulación.

-Modelo de solicitude do programa correspondente, debidamente asinado e cuberto nas súas dúas follas, que modifique a solicitude inicialmente presentada (Anexo III).
- Breve memoria e presuposto, asinado polos/as representantes legais da entidade, na que se describan con claridade as accións que se levarán a cabo (as incluídas na solicitude inicial), e o custo total e o de cada unha delas.

d) Cal debe ser o contido da solicitude reformulada? A solicitude reformulada presentada por unha entidade deberá obter a conformidade do órgano de valoración. E, para que iso ocorra, a reformulación presentada deberá respectar o obxecto, as condicións e a finalidade da subvención e da solicitude inicial. É dicir, esta segunda solicitude, aínda que pode reducir os importes monetarios  para adecuarse á proposta de subvención,  deberá manter as mesmas condicións da solicitude inicial en canto ás finalidades a realizar (as finalidades deben ser as mesmas que estean incluídas na solicitude inicial) e en canto as fontes de financiamento (deberán manterse integramente as previstas na primeira solicitude).

e) Como se efectúa a comunicación ás entidades? A realización da comunicación ás entidades para que reformulen as súas solicitudes efectuarase por medio de publicación no taboleiro de anuncios da Secretaría Xeral da Emigración e na páxina web GaliciaAberta - http://emigracion.xunta.es. A eficacia das citadas comunicacións será a partir das devanditas publicacións, computándose desde entonces o prazo de dez días.

Así mesmo, con esa mesma data e nun só intento, a Secretaría Xeral da Emigración remitirá ao enderezo de correo electrónico das entidades, sempre que este conste na solicitude, unha comunicación dando conta da realización desta publicación e dos importes propostos en cada un dos programas nos que se presentase solicitude.

f) Prazo.  As entidades solicitantes terán un prazo de dez días, que se computará desde a data de publicación destas comunicacións na devandita páxina web, para remitir á Secretaría Xeral da Emigración a reformulación das súas solicitudes para o seu análise.  No caso daquelas entidades que non respondan nese prazo, entenderase que aceptan o importe da subvención que apareza na proposta de resolución provisional.

Si. As entidades deberán realizar as accións que aparezan na solicitude presentada na súa totalidade, tanto nas finalidades como nos importes. A segunda solicitude reformulada presentada pola entidade (sempre que mereza a conformidade da Secretaría Xeral da Emigración) ou a primeira (se non se houbese presentado a reformulación ou esta non fose aceptada), deberá ser executada íntegramente, ao 100 %.

Se a entidade non executase na súa totalidade, tanto nas finalidades como nos importes, as accións que consten ben na solicitude reformulada (no caso de presentarse esta) ou ben na primeira solicitude (no caso de que non se optase pola reformulación), o pago da subvención sería proporcional, minorándose en proporción á cantidade xustificada.

Polo tanto, con independencia da subvención que lle poida conceder a Secretaría Xeral da Emigración, é moi importante que as entidades non inclúan nas súas solicitudes nin máis accións nin máis gasto do que realmente vaian realizar antes do 31 de outubro de 2012.

Toda a documentación dos expedientes -especialmente a documentación xustificativa (facturas, xustificantes de pago das facturas, etc...)- deberá ser conservada polas entidades, e a disposición dos órganos de control das subvencións, durante un período mínimo de catro anos  (a non ser que xa fose remitida á Secretaría Xeral da Emigración).

Os prazos fixados na convocatoria deberán cumprirse estritamente.

 • O prazo para presentar as solicitudes será de un mes, contado a partir do día seguinte á publicación das convocatorias no Diario Oficial de Galicia (DOG). É dicir, na convocatoria de diversos programas de actuación (programas 1 e 2) o prazo vence o próximo 16 de maio, e na convocatoria de programas de apoio infraestrutural (programas A e B) o prazo vence tamén o próximo 27 de maio.
 • E para presentar a documentación xustificativa de ter realizadas as actuacións subvencionadas o prazo vencerá o 31 de outubro de 2013, agás que a Secretaría Xeral da Emigración outorgue unha ampliación do devandito prazo
 • Así mesmo, os prazos dos requirimentos efectuados ás entidades pola Secretaría Xeral da Emigración, tanto na fase de solicitude como na fase de xustificación, deberán de cumprirse estritamente.

Tanto na fase de solicitude como na fase de xustificación, os requirimentos deben ser atendidos na súa totalidade e nos prazos establecidos.

De acordo co establecido nas resolucións de convocatoria, o prazo de 10 DÍAS establecido nos requirimentos computarase desde a publicación do requirimento no taboleiro de anuncios da Secretaría Xeral da Emigración e na páxina web GaliciaAberta - http://emigracion.xunta.es (en concreto, no apartado Listas a convocatorias).

Enviarase unha única comunicación aos correos electrónicos das entidades, na que se lles avisará da publicación do requirimento.

No caso de non achegar a entidade nese prazo toda a documentación requirida teráselle ben por desistido da súa solicitude ou ben, no caso da xustificación, perderá o dereito ao cobro da subvención concedida.
 

Si.

 1. No momento de presentar a solicitude, no modelo de solicitude deberán indicarse as fontes de financiamento previstas das accións proxectadas.
 2. Así mesmo, coa documentación xustificativa, no Anexo V, as entidades deberán indicar as distintas fontes de financiamento que fosen utilizadas na realización das actuacións: fondos propios da entidade, subvención da Secretaría Xeral da Emigración, outras subvencións, outras fontes.
 • Para poder ser anotada no Rexistro de entrada da Secretaría Xeral da Emigración, toda a documentación que remitan as entidades galegas deberá vir acompañada dun escrito (carta ou oficio), no que conste a descrición dos documentos que se achegan, e dirixido á Secretaría Xeral da Emigración, Basquiños, nº 2. 15704. Santiago de Compostela.
 • Tal como se indicou anteriormente, non se rexistrará a documentación que presenten por fax as entidades. Polo tanto, a documentación presentada por fax non terá validez ningunha aos efectos de constancia de presentación nin de cumprimento dos prazos.
 • Para axilizar a tramitación dos expedientes é imprescindible que, coa maior brevidade posible, se acheguen os documentos orixinais por correo postal ou mediante entrega directa.
 • É moi conveniente o contacto telefónico cos ou coas funcionarios/as da Secretaría Xeral da Emigración para resolver axilmente as dúbidas que xurdan na tramitación dos expedientes (Tel.: +34 981 545 833, +34 981 957 160).
 • A solicitude e a documentación que deba presentarse de acordo co disposto nestas bases, deberá ser asinada polo/s ou pola/s representante/s legal/is das entidades solicitantes.

Toda a documentación dos expedientes -especialmente a documentación xustificativa (facturas, xustificantes de pago das facturas, etc...)- deberá ser conservada polas entidades, e a disposición dos órganos de control das subvencións, durante un período mínimo de catro anos  (a non ser que xa fose remitida á Secretaría Xeral da Emigración).

 • Para poder ser anotada no Rexistro de entrada da Secretaría Xeral da Emigración, toda a documentación que remitan as entidades galegas deberá vir acompañada dun escrito (carta ou oficio), no que conste a descrición dos documentos que se achegan, e dirixido á Secretaría Xeral da Emigración, Basquiños, nº 2. 15704. Santiago de Compostela.
 • Tal como se indicou anteriormente, non se rexistrará a documentación que presenten por fax as entidades. Polo tanto, a documentación presentada por fax non terá validez ningunha aos efectos de constancia de presentación nin de cumprimento dos prazos.
 • Para axilizar a tramitación dos expedientes é imprescindible que, coa maior brevidade posible, se acheguen os documentos orixinais por correo postal ou mediante entrega directa.
 • É moi conveniente o contacto telefónico cos ou coas funcionarios/as da Secretaría Xeral da Emigración para resolver axilmente as dúbidas que xurdan na tramitación dos expedientes (Tel.: +34 981 545 833, +34 981 957 160).
 • A solicitude e a documentación que deba presentarse de acordo co disposto nestas bases, deberá ser asinada polo/s ou pola/s representante/s legal/is das entidades solicitantes.

Si.

 1. No momento de presentar a solicitude, no modelo de solicitude deberán indicarse as fontes de financiamento previstas das accións proxectadas.
 2. Así mesmo, coa documentación xustificativa, no Anexo V, as entidades deberán indicar as distintas fontes de financiamento que fosen utilizadas na realización das actuacións: fondos propios da entidade, subvención da Secretaría Xeral da Emigración, outras subvencións, outras fontes.

Tanto na fase de solicitude como na fase de xustificación, os requirimentos deben ser atendidos na súa totalidade e nos prazos establecidos.

De acordo co establecido nas resolucións de convocatoria, o prazo de 10 DÍAS establecido nos requirimentos computarase desde a publicación do requirimento no taboleiro de anuncios da Secretaría Xeral da Emigración e na páxina web GaliciaAberta - http://emigracion.xunta.es (en concreto, no apartado Listas a convocatorias).

Enviarase unha única comunicación aos correos electrónicos das entidades, na que se lles avisará da publicación do requirimento.

No caso de non achegar a entidade nese prazo toda a documentación requirida teráselle ben por desistido da súa solicitude ou ben, no caso da xustificación, perderá o dereito ao cobro da subvención concedida.
 

Os prazos fixados na convocatoria deberán cumprirse estritamente.

 • O prazo para presentar as solicitudes será de un mes, contado a partir do día seguinte á publicación das convocatorias no Diario Oficial de Galicia (DOG). É dicir, na convocatoria de diversos programas de actuación (programas 1 e 2) o prazo vence o próximo 16 de maio, e na convocatoria de programas de apoio infraestrutural (programas A e B) o prazo vence tamén o próximo 27 de maio.
 • E para presentar a documentación xustificativa de ter realizadas as actuacións subvencionadas o prazo vencerá o 31 de outubro de 2013, agás que a Secretaría Xeral da Emigración outorgue unha ampliación do devandito prazo
 • Así mesmo, os prazos dos requirimentos efectuados ás entidades pola Secretaría Xeral da Emigración, tanto na fase de solicitude como na fase de xustificación, deberán de cumprirse estritamente.

Si. As entidades deberán realizar as accións que aparezan na solicitude presentada na súa totalidade, tanto nas finalidades como nos importes. A segunda solicitude reformulada presentada pola entidade (sempre que mereza a conformidade da Secretaría Xeral da Emigración) ou a primeira (se non se houbese presentado a reformulación ou esta non fose aceptada), deberá ser executada íntegramente, ao 100 %.

Se a entidade non executase na súa totalidade, tanto nas finalidades como nos importes, as accións que consten ben na solicitude reformulada (no caso de presentarse esta) ou ben na primeira solicitude (no caso de que non se optase pola reformulación), o pago da subvención sería proporcional, minorándose en proporción á cantidade xustificada.

Polo tanto, con independencia da subvención que lle poida conceder a Secretaría Xeral da Emigración, é moi importante que as entidades non inclúan nas súas solicitudes nin máis accións nin máis gasto do que realmente vaian realizar antes do 31 de outubro de 2012.

Igual que en anos anteriores, nestas dúas convocatorias de subvencións para o exercicio 2013 dirixidas ás entidades galegas no exterior inclúese a posibilidade de que a Secretaría Xeral da Emigración inste ás entidades para que reformulen as súas solicitudes, á vista das propostas de resolución provisionais. Aínda que cando chegue ese momento da reformulación se lles pasará información ao respecto a todas as entidades, a continuación infórmaselles brevemente da reformulación:

Para presentar a reformulación as entidades deberán cubrir na súa totalidade o Anexo III, xunto cunha memoria explicativa.

a) De acordo co establecido no art. 25 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, cando o importe da subvención de cada proxecto na proposta de resolución provisional sexa inferior ao que figura na solicitude presentada, a Secretaría Xeral da Emigración poderá instar á entidade beneficiaria a reformulación da súa solicitude para axustar os compromisos e as condicións á subvención outorgable.

b) En que consiste a reformulación?  A reformulación significa que,  no caso de que a proposta provisional de subvención da Secretaría Xeral da Emigración non sexa o importe solicitado nese programa pola entidade, senón un importe inferior, a entidade poderá presentar unha segunda solicitude (a reformulación), que modifique a primeira presentada, reducindo o custo das accións a realizar e polo tanto o importe do gasto total. Nesta reformulación deben especificarse os novos importes reducidos das actuacións concretas que se levarían a cabo.

c) Documentación que debe constar na reformulación.

-Modelo de solicitude do programa correspondente, debidamente asinado e cuberto nas súas dúas follas, que modifique a solicitude inicialmente presentada (Anexo III).
- Breve memoria e presuposto, asinado polos/as representantes legais da entidade, na que se describan con claridade as accións que se levarán a cabo (as incluídas na solicitude inicial), e o custo total e o de cada unha delas.

d) Cal debe ser o contido da solicitude reformulada? A solicitude reformulada presentada por unha entidade deberá obter a conformidade do órgano de valoración. E, para que iso ocorra, a reformulación presentada deberá respectar o obxecto, as condicións e a finalidade da subvención e da solicitude inicial. É dicir, esta segunda solicitude, aínda que pode reducir os importes monetarios  para adecuarse á proposta de subvención,  deberá manter as mesmas condicións da solicitude inicial en canto ás finalidades a realizar (as finalidades deben ser as mesmas que estean incluídas na solicitude inicial) e en canto as fontes de financiamento (deberán manterse integramente as previstas na primeira solicitude).

e) Como se efectúa a comunicación ás entidades? A realización da comunicación ás entidades para que reformulen as súas solicitudes efectuarase por medio de publicación no taboleiro de anuncios da Secretaría Xeral da Emigración e na páxina web GaliciaAberta - http://emigracion.xunta.es. A eficacia das citadas comunicacións será a partir das devanditas publicacións, computándose desde entonces o prazo de dez días.

Así mesmo, con esa mesma data e nun só intento, a Secretaría Xeral da Emigración remitirá ao enderezo de correo electrónico das entidades, sempre que este conste na solicitude, unha comunicación dando conta da realización desta publicación e dos importes propostos en cada un dos programas nos que se presentase solicitude.

f) Prazo.  As entidades solicitantes terán un prazo de dez días, que se computará desde a data de publicación destas comunicacións na devandita páxina web, para remitir á Secretaría Xeral da Emigración a reformulación das súas solicitudes para o seu análise.  No caso daquelas entidades que non respondan nese prazo, entenderase que aceptan o importe da subvención que apareza na proposta de resolución provisional.

Non, pero si conservar nos seus arquivos tanto as facturas como os xustificantes de pago das mesmas.

a) Non remitir as facturas

Este ano, cando presenten a documentación xustificativa en calquera dos programas incluídos nestas convocatorias, as entidades NON deberán remitir as facturas que acrediten o gasto realizado nin os xustificantes que acrediten o pago das mesmas, xa que están acollidas á xustificación simplificada. Agora ben, cando presenten a xustificación as entidades deberán anotar os datos de cada unha das facturas no Anexo IV: a data, a data de pago, o seu número, o nome completo da empresa emisora, o concepto e o importe total de dita factura.

Para que poidan ser admitidas na xustificación que presente unha entidade, as facturas que acrediten os gastos realizados deberán conter todos os datos e requisitos necesarios para a súa validez. Esas facturas válidas, así como os xustificantes que acrediten a realización dos pagos das mesmas (notas das transferencias bancarias e/ou recibos válidos), deberán ser conservados polas entidades beneficiarias nos seus arquivos durante catro anos, á disposición da Secretaría Xeral da Emigración e dos órganos de control.

b) Pagos das facturas

Así pois, é imprescindible que as entidades conserven nos seus arquivos, ademais das facturas, os orixinais dos documentos acreditativos do pago de cada factura. Os órganos que realicen as comprobacións e os controis dos expedientes non só van esixir que as actuacións subvencionadas estean realizadas e debidamente xustificadas con facturas correctas, senón que ademais estean pagadas e que se acredite este pago.

Este pago deberá acreditarse debidamente, mediante transferencia bancaria ou “mediante extractos ou certificacións bancarias debidamente identificados, selados e asinados polo beneficiario”, de acordo co establecido no Regulamento da Lei de subvencións de Galicia. Con carácter excepcional, aceptarase a xustificación do pago mediante recibo do provedor para gastos por importes inferiores a 1.000 € (para a súa validez, estes recibos deberán conter polo menos os seguintes datos: data, sinatura, nome e apelidos do asinante, o seu NIF, o cargo que ocupa na empresa ou entidade á que representa). 

IMPORTANTE: Tanto as facturas como os xustificantes de pago das mesmas deberán ter data do ano 2013, e anterior ao 31 de outubro de 2013.
 

Non. Debido á nova normativa sobre rexistros, este ano non se poderá rexistrar nin as solicitudes nin a documentación que presenten por fax as entidades. Polo tanto, a documentación presentada por fax non terá validez aos efectos de constancia de presentación nin de cumprimento dos prazos.

Aos únicos efectos de axilizar a xestión dos expedientes, é conveniente que, especialmente as entidades de fóra de Europa, adianten por fax a documentación que estean remitindo por correo postal certificado, para que se teña constancia na Secretaría Xeral da Emigración e se poida ir analizándoa mentres non cheguen os orixinais por correo postal. Pero este adianto por fax non terá validez se non chegan os orixinais por correo postal e no prazo establecido.
 

Non. As accións referidas á prestación polas entidades de servizos socioasistenciais, que no ano anterior se podían incluír entre as finalidades subvencionables no programa 2, suprímense este ano.

Programa A

Si. O importe máximo dos investimentos para os que solicite subvención unha entidade ao amparo deste programa A, non poderá superar a contía de 30.000 € (no caso de que o orzamento do proxecto presentado superase ese importe, non se terá en conta o exceso, e deberá ser rectificado e reducido a esa cifra pola entidade solicitante).

Como consecuencia disto:
-Suprímese a obriga de presentar o proxecto e a licenza municipal para expedientes con un gasto superior a 80.000 €.
-Suprímese a obriga de presentar 3 orzamentos realizados por empresas, cando o investimento supere os 50.000 €.

Programa B

Non obstante, no programa B, cando o importe do gasto subvencionable, incluíndo a totalidade dos investimentos previstos, supere a contía de 18.000 euros deberanse achegar tres orzamentos de diferentes provedores, referidos a cada un dos equipamentos que se van adquirir.
 

Si. Primaranse as solicitudes que presenten aquelas entidades galegas de nova creación que acrediten, de acordo co establecido nos seus estatutos, que a súa constitución é o resultado da unión doutras ou con outras entidades galegas, que no seu día estivesen inscritas no rexistro de comunidades galegas da Secretaría Xeral da Emigración, sempre que esta unión tivera finalizado a partir do 1 de xaneiro de 2011.

Tamén, entre as finalidades do Programa 1 inclúense os gastos administrativos e legais derivados do proceso de unión. 
 

De acordo co establecido nas dúas resolucións de convocatoria, o importe da subvención concedida a unha entidade galega determinada, en calquera dos programas de subvencións, en ningún caso poderá ser superior a 30.000 €. En consecuencia, segundo a normativa vixente, o réxime de xustificación aplicable en todos os programas é o de xustificación simplificada, e, en base nese réxime, indícase a continuación a documentación que deberán presentar as entidades en cada programa, tanto na fase de solicitude como na fase de xustificación:

I.- CAL É A DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR UNHA ENTIDADE NO MOMENTO DE REALIZAR UNHA SOLICITUDE NUN PROGRAMA CONCRETO?

1º) Documentación necesaria en cada un dos programas : 1, 2, A, B (no momento de presentar as solicitudes)

a) Solicitude, segundo o modelo normalizado que figura como anexo I ás resolucións de convocatoria.
b) Memoria descritiva das accións que a entidade solicitante prevexa realizar desde xaneiro ata outubro do ano 2013.
c) Orzamento/s detallado/s que recolla/n o custo previsto de realización de cada acción e de todas en conxunto para as cales solicita a subvención, desde xaneiro ata outubro do ano 2013.
Estes orzamentos deberán vir:
- asinados polos/as representantes legais da entidade (nos programas 1 e 2).
- realizados por empresas (nos programas A e B).
d) Fotocopia do NIF da entidade ou equivalente segundo o pais (CUIT, RIF, Cadastro…), sempre que non fose presentado con anterioridade.
e) Declaración do conxunto das subvencións solicitadas e/ou concedidas para a mesma finalidade para a cal se solicita a subvención, das distintas administracións públicas ou de organismos privados ou, se é o caso, unha declaración de que non solicitou nin percibiu outras axudas ou subvencións, segundo o modelo normalizado que figura como anexo II desta resolución.
f) Declaración expresa de non estar incursos nas circunstancias previstas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia (modelo anexo II).
g) Aquelas entidades que sexan o resultado dun proceso de unión, sempre que este tivera finalizado a partir do 1 de xaneiro de 2011, deberán acompañar copia compulsada da documentación que acredite este extremo.

2º) Documentación específica, necesaria soamente no programa que se indica (ademais da indicada no punto 1 anterior)

Programa 1
a) Copia cotexada do contrato oficial de aluguer do local que sirva de sede habitual e permanente da entidade solicitante, de non atoparse debidamente actualizado o exemplar que xa conste na Secretaría Xeral da Emigración.
b) Copia do xustificante de pagamento da mensualidade do aluguer do local, referida ao mes anterior á presentación da solicitude de subvención.
c) Copia dos xustificantes de pagamento e das facturas correspondentes aos gastos derivados do proceso de unión.

Programa A
a) No caso de restauracións, informe asinado por un/unha técnico/a competente.
b) Os beneficiarios que non teñan a súa residencia fiscal en territorio español deberán presentar: b1) certificado de residencia fiscal emitido polas autoridades competentes do seu país de residencia, e, b2)  unha declaración na que conste que a entidade solicitante se atopa ao día nas súas obrigas tributarias estatais e autonómicas e de Seguridade Social, e que non ten débedas pendentes coa Comunidade Autónoma de Galicia (esta declaración inclúese no anexo I).
c) No caso de non ser propietarios, copia do contrato oficial vixente de aluguer do local que sirva de sede habitual e permanente da entidade solicitante, ou de cesión do mesmo, a non ser que xa conste copia do mesmo na Secretaría Xeral da Emigración, e se faga constar así expresamente.

Programa B
a) Cando o importe do gasto subvencionable, incluíndo a totalidade dos investimentos previstos, supere a contía de 18.000 euros deberanse achegar tres orzamentos de diferentes provedores, referidos a cada un dos equipamentos que se van adquirir.
b) Os beneficiarios que non teñan a súa residencia fiscal en territorio español deberán presentar: b1) certificado de residencia fiscal emitido polas autoridades competentes do seu país de residencia, e, b2)  unha declaración na que conste que a entidade solicitante se atopa ao día nas súas obrigas tributarias estatais e autonómicas e de Seguridade Social, e que non ten débedas pendentes coa Comunidade Autónoma de Galicia (esta declaración inclúese no anexo I).

II.- ¿CAL É A DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR UNHA ENTIDADE NO MOMENTO DE REALIZAR A XUSTIFICACIÓN DE TER REALIZADAS ÁS ACCIÓNS SUBVENCIONADAS, NUN PROGRAMA CONCRETO?

a) Unha memoria de actuación xustificativa do cumprimento das condicións impostas na concesión da subvención, con indicación das accións realizadas e dos resultados obtidos, indicando o custo de cada acción.
b) Relación clasificada dos gastos e investimentos das accións realizadas, con identificación do nome completo do acreedor, do nº do documento, o seu concepto, o seu importe, a data de emisión e a data de pago (pódese utilizar o modelo que figura como Anexo IV).
c) Un detalle doutros ingresos ou subvencións que financiasen a acción subvencionada, segundo o modelo normalizado que figura como Anexo V.
d) Declaración do conxunto de todas as subvencións solicitadas e/ou concedidas, para o mesmo proxecto para o que se solicita a subvención, das distintas administracións públicas ou de organismos privados ou, de ser o caso, unha declaración de que non ten solicitadas nin percibiu outras axudas ou subvencións (pode usarse o modelo que figura como Anexo V a esta resolución).
e) As entidades beneficiarias con sede social en España deberán acreditar que se encontran ao día nas súas obrigas tributarias estatais e autonómicas, e de Seguridade Social, así como que non teñen débedas pendentes coa Comunidade Autónoma de Galicia.
Por outra parte, as entidades beneficiarias con sede social fóra de España deberán remitir unha declaración responsable do cumprimento desas obrigas (e para elo poden usar o modelo que figura como Anexo V nas resolucións).
f) No seu caso, carta de pago de reintegro no suposto de remanentes non aplicados, así como de intereses derivados destes.

III. MOSTRAXE (comprobación “a posteriori” pola Secretaría Xeral da Emigración dos xustificantes)

A Secretaría Xeral da Emigración a través das técnicas de mostraxe que se determinen polo secretario xeral da Emigración e de acordo cos requisitos que para estes efectos determine a Consellería de Facenda, comprobará os xustificantes que considere oportunos e que permitan obter evidencia razoable sobre a adecuada aplicación da subvención. Para este fin, aos beneficiarios que sexan elixidos poderáselles requirir a remisión dos xustificantes de gasto seleccionados.

I.- Resolución  de programas de actuación en favor das comunidades galegas:

 • Programa 1. Axudas para o financiamento dos gastos de funcionamento das entidades galegas no exterior.
 • Programa 2. Axudas ás entidades galegas no exterior para proxectos culturais, promovidos pola xuventude e accións informativas

(este programa engloba os catro programas do ano anterior referidos ás finalidades que se indican no título)

(Respecto ao ano anterior suprímese no programa 2, como finalidade subvencionable, as accións socioasistenciais que realicen as entidades galegas no exterior)

II.- Resolución  de programas de apoio infraestrutural en favor das comunidades galegas:

 • Programa A. Axudas a entidades galegas no exterior para a reforma, rehabilitación e conservación das súas instalacións
 • Programa B. Axudas a entidades galegas no exterior para a mellora de dotacións e equipamentos.

(Os investimentos que realicen as entidades nas súas bibliotecas poderán ser incluídos no programa A ou B, segundo corresponda pola súa finalidade).
 

A) Modelo único de solicitude en cada convocatoria. Este ano, para os dous programas incluídos en cada unha das dúas convocatorias, o modelo para que unha entidade presente as súas solicitudes é único (Anexo I). Cada entidade solicitante deberá cubrir nos apartados “Finalidade e importe” e “Custo das accións” o que corresponda ao programa que, en cada caso,  queira solicitar. 

B) Chegado o momento de presentar as reformulacións das súas solicitudes, o modelo para que unha entidade presente as súas solicitudes reformuladas tamén é único (Anexo III).

C) Pero os outros anexos, Anexo II, Anexo IV e Anexo V (referidos respectivamente ás declaracións na fase de solicitude, a relación de facturas e ás declaracións na fase de xustificación), deben ser cubertos polas entidades solicitantes individualmente para cada programa solicitado (un anexo para cada un dos programas), indicando no recadro correspondente a que programa corresponde en cada caso.