A quen van dirixidas as Bolsas?

As bolsas están dirixidas aos galegos/as que residan no estranxeiro e teñan unha titulación universitaria de grao, licenciado/a, arquitecto/a, enxeñeiro/a, diplomado/a, arquitecto/a técnico/a ou enxeñeiro/a técnico/a.