Cal é o importe da Bolsa e cando a percibirei?

O importe da bolsa é o que se reflicte no seguinte cadro:

Dotación total da Bolsa

Nº Créditos ECTS

Nº cursos

Europa

Resto países

60 - 72

1

7.500 €

8.000 €

90 1,5

11.250 €

12.000 €

 

O pagamento da bolsa realizarase en dous ou tres prazos, unha vez que te atopes en Galicia, te teñas incorporado ao máster na universidade correspondente e presentes determinada documentación xustificativa:

  • O primeiro pago (5.000 €) realízase no mes do outubro/novembro de 2023.
  • O segundo pago (2.500 € / 3.000 €) realízase no mes de marzo/abril de 2024.
  • O terceiro pago, só para os másteres de 90 créditos, (3.750 € / 4.000 €) realízase no mes de outubro/ novembro de 2024.

A información detallada atópase nas bases da convocatoria.