Cal é o importe da Bolsa e cando a percibirei?

O importe da bolsa é o que se reflicte no seguinte cadro:

Dotación total da Bolsa

Nº Créditos ECTS

Nº cursos

Europa

Resto países

60 - 72

1

7.000 €

7.650 €

90 1,5

10.500 €

11.475 €

 

O pagamento da bolsa realizarase en dous ou tres prazos, unha vez que te atopes en Galicia, te teñas incorporado ao máster na universidade correspondente e presentes determinada documentación xustificativa:

  • O primeiro pago (5.000 €) realízase no mes do outubro/novembro de 2022.
  • O segundo pago (2.000 € / 2.650 €) realízase no mes de marzo/abril de 2023.
  • O terceiro pago, só para os másteres de 90 créditos, (3.500 € /3.825 €) realízase no mes de outubro/ novembro de 2023.

A información detallada atópase nas bases da convocatoria.