Que documentación teño que enviar dixitalizada xunto coa solicitude?

  1. Pasaporte español / Documento Nacional de Identidade español (DNI).
  2. Documentación acreditativa da residencia actual no estranxeiro.
  3. Documentación xustificativa do tempo de residencia no estranxeiro durante un mínimo de dous anos ininterrompidos inmediatamente anteriores á data de presentación da solicitude.
  4. Documentación acreditativa da túa vinculación con Galicia (nacemento en Galicia / descendencia de galego/a, etc.).
  5. Para as persoas solicitantes nacidas no estranxeiro, documentación acreditativa da súa vinculación cun concello galego no Padrón de Españois Residentes no Estranxeiro (PERE).
  6. Título universitario que dea acceso ao mestrado ou certificado que acredite que o título está en trámite.
  7. Certificado do expediente académico de finalización de estudos universitarios.
  8. No caso de titulacións obtidas no estranxeiro: documento de declaración de equivalencia das notas medias de estudos e títulos universitarios realizados no estranxeiro aos correspondentes españois, que se realizará en liña a través da sede electrónica do Ministerio de Educación e Formación Profesional de España.

Esta documentación débese anexar e enviar a través da aplicación informática. É moi importante que leades con calma as explicacións que figuran neste enlace explicativo da documentación que se debe presentar, descargando aquí 'Documentación'