Que documentación teño que enviar dixitalizada xunto coa solicitude?

As persoas solicitantes da bolsa deben enviar vía electrónica xunto coa solicitude a seguinte documentación (é moi recomendable que se envíe en formato PDF):

 1. Pasaporte español / Documento Nacional de Identidade español (DNI).
 2. Documentación acreditativa da residencia actual fóra de España.
  Este requisito pódese xustificar con calquera da seguinte documentación expedida no seu país de residencia: certificado de inscrición no Rexistro de Matrícula Consular correspondente á demarcación na que teña o seu domicilio, certificado da policía, certificado de empadroamento, constancia de residencia actual no seu concello ou localidade , acta notarial, nómina actual, etc. 
 3. Documentación xustificativa de ter residido fóra de España durante un mínimo de dous anos inmediatamente anteriores á data de presentación da solicitude.
  Este requisito  pódese acreditar con calquera da seguinte documentación: 
  - Certificado de inscrición de matrícula no Rexistro de Matrícula Consular (certificado que se pide no Consulado de España do seu país de residencia e acredita a data desde que se está inscrito/a como residente no estranxeiro ata a actualidade).
  - Contratos de traballo con prórrogas e nóminas.
  - Historia ou vida laboral (employment history).
  - Constancia de residencia nun domicilio no seu país de residencia.
  - Comprobante de pago de impostos no caso de persoas que residan en Reino Unido (council tax bill, certificate of UK fiscal residence).
 4. Documentación acreditativa da súa vinculación con Galicia, segundo o caso:
  a) Persoas nacidas en Galicia: pasaporte ou certificado de nacemento en Galicia.
  b) Persoas non nacidas en Gallicia pero que residiron en Galicia de forma continuada durante dez (10) anos con nacionalidade española antes de emigrar: histórico do Padrón municipal do/s concello/s galego/s onde residiron.
  c) Descendentes por consanguinidade dunha persoa nacida en Galicia: certificados de nacemento ou libro de familia que acrediten toda a liña de parentesco por consanguinidade, desde a persoa nacida en Galicia (avó/avoa, pai/nai...) ata o nacemento da persoa solicitante.
 5. Para as persoas solicitantes nacidas fóra de Galicia, certificado de inscrición no Padrón de españois residentes no estranxeiro (PERE), ou no seu defecto, calquera outra documentación acreditativa da súa vinculación cun concello galego. (Noutra pregunta frecuenete explícase como obtelo).
 6. Título universitario/Diploma que dea acceso ao máster ou documentación que acredite que o título/diploma está en trámite.
 7. No caso de titulacións españolas: certificado do expediente académico do título universitario realizado no que conste a nota media na escala numérica de 0-10.
 8. No caso de titulacións obtidas no estranxeiro:
  a) Certificado do expediente académico, analítico ou histórico escolar, en que consten a totalidade das materias cursadas coas cualificacións obtidas incluíndo, se for o caso, o número de créditos de cada materia, así como as materias cursadas no Ciclo Básico Común.
  b) Escala de avaliación/ cualificación e a nota mínima requirida para aprobación dunha materia: histórico escolar, analítico, regulamento universitario ou outro documento acreditativo.
  c) Documento de declaración de equivalencia das notas medias de estudos e títulos universitarios realizados no estranxeiro aos correspondentes españois, que se realizará en liña a través da sede electrónica do Ministerio de Universidades do Goberno de España. (Noutra pregunta frecuente explícase como realizala).