Que requisitos debo cumprir?

1) No momento de solicitar a bolsa debes cumprir necesariamente os seguintes requisitos:

 • Ter menos de 40 anos.
 • Ter a nacionalidade española. 
 • Residir no estranxeiro. 
 • Acreditar un mínimo de dous anos de residencia no estranxeiro inmediatamente anteriores á data da presentación da solicitude. 
 • Estar vinculado/a a Galicia dunha das seguintes maneiras :
  a) Ser emigrante nacido/a en Galicia
  b) Ser emigrante non nacido/a en Galicia, pero que residiras en Galicia de forma continuada durante 10 anos con nacionalidade española antes de emigrar .
  c) Ser descendente por consanguinidade dunha das persoas dos apartados a) ou b) anteriores, sempre que naceras no estranxeiro.
 • Ter rematada algunha titulación universitaria de grao, arquitecto/a, enxeñeiro/a, licenciado/a, arquitecto/a técnico, diplomado/a, enxeñeiro/a técnico ou outro expresamente declarado equivalente. 
 • No caso das persoas descendentes de galegos/as e nacidas no estranxeiro, estar vinculado a un concello galego no PERE (Padrón de Españois Residentes no Estranxeiro). Este requisito poderase acreditar con posterioridade á data de presentación das solicitudes.

2) Requisito que debes cumprir con caracter previo á concesión da bolsa.

 • Estar matriculado/a no curso 2019/20 nun mestrado universitario dos ofertados nesta convocatoria, dun mínimo de 60 créditos e na modalidade presencial.