Que é?

O Consello de Comunidades Galegas é o órgano representativo das comunidades galegas asentadas fóra de Galicia. Con carácter deliberante e funcións consultivas, o Consello asesora á Administración autonómica no cumprimento dos fins establecidos na Lei 7/2013, do 13 de xuño, da galeguidade.

A súa organización e funcionamento regúlase no Decreto 111/2015, do 6 de agosto, polo que se aproba o Regulamento de organización e funcionamento do Consello de Comunidades Galegas.

Compoñen o Consello de Comunidades Galegas:

a) A Presidencia: a persoa titular da Presidencia da Xunta de Galicia

b) A Vicepresidencia: a persoa titular do órgano competente en materia de emigración da Xunta de Galicia

c) As vogalías:

  • As persoas titulares dos órganos e representantes das entidades instrumentais do sector público autonómico de Galicia con competencias en materia de: Presidencia e administración pública; Educación e ordenación universitaria; Industria e comercio; Traballo e servizos sociais; Xuventude; Muller e igualdade; Cultura; Sanidade; Relacións exteriores e cooperación internacional; Deporte; Turismo
  • Unha persoa representante do Consello da Cultura Galega
  • Unha persoa representante da Real Academia Galega
  • Unha persoa representante do Sistema Universitario de Galicia
  • Unha persoa representante de cada unha das comunidades galegas inscritas no Rexistro da Galeguidade

d) A Secretaría: a persoa funcionaria nomeada pola persoa titular do órgano competente en materia de emigración.