Que gastos financia a Bolsa?

Coa contía asignada deberás afrontar todos os gastos que se xeren para poder realizar o máster, e en concreto:
    a) Gastos de preinscrición, administrativos e de matrícula na universidade.
    b) Viaxe desde o teu país de procedencia.
    c) Aloxamento e manutención en Galicia.
    d) Subscrición dun seguro médico, no seu caso.