Glosario comezando con P

Faga clic nunha das letras de arriba para ir á páxina de todos os termos que comezan con esa letra.
Padrón municipal

Rexistro administrativo onde constan os veciños dun municipio. Os seus datos constitúen proba que fai fe de residencia no municipio e do domicilio habitual do habitante.

Partida orzamentaria

Cada un dos artigos e cantidades parciais que contén unha conta.

Parágrafo

Cada unha das divisións dun escrito sinaladas por letra maiúscula ao comezo de liña e punto e aparte ao final do fragmento de escritura.

PEME

Siglas de Pequena e Mediana Empresa. Unha empresa que non teña máis de 50 traballadores.

Persoa física

Individuo da especie humana.

Persoa xurídica

Organización de persoas ou de persoas e de bens á que o dereito recoñece capacidade unitaria para ser suxeito de dereitos e obrigas, como as corporacións, asociacións, sociedades e fundacións.

Período mínimo de cotización

Espazo temporal necesario durante o que o traballador ten que ter cotizado para facerse acredor do dereito das diferentes prestacións da Seguridade Social.

Pleno municipal

Órgano colexiado fundamental para o goberno e administración do municipio. Está integrado por todos os concelleiros e presidido polo alcalde.

Posto de traballo

Emprazamento físico no que o traballador desenvolve habitualmente a súa actividade.

Prego

Papel ou memorial comprensivo das condicións ou cláusulas que se propoñen ou se aceptan nun contrato, unha concesión gobernativa, unha poxa, etc.

Prescrición

Dito dun dereito ou acción de calquera clase, extinguirse polo transcurso do tempo nas condicións previstas pola lei.

Prexuízo

Detrimento patrimonial que debe ser indemnizado por quen o causa.

Procedemento

Tramites a realizar nun expediente administrativo.

Procedemento administrativo

Serie formal da serie de actos en que concreta a actuación administrativa para a realización dun fin.

Programa

Agrupamento de diversas actividades con certo grao de homoxeneidade á cal se lle asignan recursos humanos, financeiros e materiais co gallo de que produzan bens ou servizos.

Provincia

Cada unha das grandes divisións dun territorio ou Estado, suxeita polo común a unha autoridade administrativa. Trátase dunha entidade local con personalidade xurídica propia e plena capacidade para o cumprimento dos seus fins.

Proxecto

Pranta e disposición que se forma para a realización dun tratado, ou para a execución dalgo de importancia.