Glosario comezando con I

Faga clic nunha das letras de arriba para ir á páxina de todos os termos que comezan con esa letra.
Idade

Tempo que viviu unha persoa ou certos animais ou vexetais.

IGVS

Instituto Galego de Vivenda e Solo.

Inmigrante

Persoa que chega a un país distinto do propio para establecerse nel.

INSALUD

Siglas de Instituto Nacional da Saúde. Entidade xestora da Seguridade Social.

Inscrición

Efecto de tomar razón, nalgún rexistro, dos documentos ou das declaracións que teñen que asentarse nel segundo as leis.

Instancia

Solicitude cursada por escrito segundo unhas fórmulas determinadas, especialmente a dirixida a unha autoridade ou institución.

Instar

Apretar ou urxir a pronta execución de algo.

Integración

1. Reunión de persoas e recursos materiais, financeiros e técnicos necesarios para o cumprimento dos obxectivos definidos na estrutura dos programas. 2. Incorporación ou unión a un todo, especialmente se se consegue a adaptación a el, neste caso, socialmente.

Interculturalidade

Relación establecida entre distintas culturas.

Interpelación

Requirir, compeler ou simplemente preguntar a alguén para que dea explicacións ou descargos sobre un feito calquera.

Investimento

Colocación ou emprego dunha cantidade de diñeiro con fins produtivos.

IPC

Siglas de Índice de Prezos ao Consumo. Referente económico empregado para adecuar a evolución que sofren as distintas magnitudes monetarias polo transcurso do tempo (salarios, bases de cotización...).

IRPF

Siglas de Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas. Imposto directo que grava a renda das persoa físicas, calquera que sexa a súa procedencia. O suxeito pasivo deste imposto é a unidade familiar e téñense en conta as súas características (como o número de fillos...) na determinación da débeda tributaria.

IVE

Siglas de Imposto sobre o Valor Engadido. Imposto sobre o consumo que grava as transaccións comerciais, os servizos, as importacións, etc.