Glosario comezando con H

Faga clic nunha das letras de arriba para ir á páxina de todos os termos que comezan con esa letra.
Herdanza

Conxunto de bens, dereitos e obrigas que, ao morrer alguén, son transmisibles aos seus herdeiros ou aos seus legatarios.

Hora extraordinaria

Espazo de tempo de traballo efectivo que se realiza sobre a duración da xornada ordinaria de traballo e, en todo caso, sobre a duración máxima legal. A súa realización é voluntaria, é dicir, debe estipularse nun pacto previo, ben en convenio colectivo, ben no contrato de traballo.

Horario de traballo

Espazo temporal no que se distribúe o período de traballo e descanso e se establece o comezo e o fin da xornada laboral diaria.