Glosario comezando con B

Faga clic nunha das letras de arriba para ir á páxina de todos os termos que comezan con esa letra.
Bacharelato

1. Estudos de ensino secundario que preceden aos superiores. 2. Grao ou título académico que se obtén ao concluír os ditos estudos.

Baixa laboral

Tempo outorgado a un traballador/a en casos de enfermidade, accidente, etc.

Base impoñible

Cantidade expresiva dunha capacidade económica determinada, sobre a que se calcula o pagamento dos tributos. Por exemplo, no IRPF, a base impoñible estará constituída polo importe da renda dispoñible do contribuínte, expresión da súa capacidade económica (rendementos netos do traballo, do capital, de actividades económicas e imputacións de renda, menos o mínimo persoal e familiar).

Base liquidable

Resultado de practicar sobre a base impoñible as reduccións establecidas pola lei para cada tributo. Estas reducións obedecen á vontade do lexislador de beneficiar ou conceder un trato de favor a determinados contribuíntes e, cando estas non existen na correspondente normativa, a base impoñible e a liquidable coinciden plenamente. No IRPF, aplícanse as seguintes reducións: por achegas a mutualidades e plans de pensións e por pensións compensatorias a favor do cónxuxe e anualidades por alimentos que non sexan a favor dos fillos, fixadas por decisión xudicial.

Ben inmoble

Terras, edificios, camiños, construcións e minas, canteiras, diques, xunto cos adornos ou artefactos incorporados, así como os dereitos aos cales atribúe a lei esta consideración.

Ben moble

Os que, por oposición aos inmobles, se caracterizan pola súa mobilidade e posibilidade de traslación, e certos dereitos aos que as leis otorgan esta condición, tales como rendas ou pensións, títulos representativos dos préstamos hipotecarios e contratos sobre servizos públicos.

Beneficiario

Persoa acredora dunha determinada prestación.

BOE

Siglas de Boletín Oficial do Estado.

Bolsa

Axuda económica para realizar estudos ou investigacións.

Bolseiro

Persoa que desfruta dunha bolsa para estudos.