XI Pleno do Consello de Comunidades Galegas

Consello de Comunidades Galegas

De acordo ao establecido no Decreto 66/2014, do 23 de maio, de regulamento da condición de comunidade galega e de centro colaborador da galeguidade, e do Rexistro da Galeguidade, en desenvolvemento da Lei 7/2013, do 13 de xuño, da galeguidade, celebrarase o venres 27 e o sábado 28 de maio do presente ano 2016, na cidade da Habana, o XI Pleno do Consello de Comunidades Galegas.