Comisión Delegada

Consello de Comunidades Gallegas

A Comisión Delegada funciona como órgano permanente do Consello de Comunidades Galegas e reunirase en sesión ordinaria una vez ao ano e en sesións extraordinarias cando a persoa titular da Presidencia o considere necesario pola transcendencia dos asuntos que se vaian tratar ou cando o solicite a metade, ao menos, dos seus membros.

Atribucións:

  • Asumir as funcións que corresponden ao Pleno do Consello de Comunidades Galegas no período en que este órgano non estea reunido

  • Preparar as sesións do Pleno, tanto ordinarias como extraordinarias, fixando os relatorios que se deban estudar e discutir nel

  • Someter á aprobación do/a presidente/a aqueles asuntos que os membros da Comisión consideren que deben ser incluídos na orde do día, tanto do Pleno como da Comisión Delegada

  • Elaborar a memoria anual que preceptúa o artigo 43.1.c) da Lei 7/2013, do 13 de xuño, tendo en conta a proposta presentada polo órgano competente en materia de emigración da Xunta de Galicia

  • Elaborar informes e consultas previos á aprobación polo Consello de Goberno da Xunta de Galicia do recoñecemento da galeguidade ás entidades galegas asentadas fóra de Galicia. Estes informes e consultas elevaranse ao órgano competente en materia de emigración da Xunta de Galicia

  • Manter a comunicación coas comunidades galegas e recoller aqueles asuntos que sexan considerados de interese polas comunidades galegas da súa área xeográfica específica e dar traslado deles ao órgano competente en materia de emigración da Xunta de Galicia

  • Informar as comunidades galegas de todos aqueles asuntos relacionados co ámbito da emigración e da galeguidade

  • Informar o Pleno do Consello de Comunidades Galegas das actuacións desenvolvidas durante o seu período de funcionamento

  • Aquelas outras funcións que lle sexan delegadas polo Pleno do Consello de Comunidades Galegas