Requirimento Nº 2 de emenda da documentación xustificativa das subvencións aos programas de Apoio Infraestrutural ás comunidades galegas no exterior para o exercicio 2010.

Listen to this page using ReadSpeaker
2885 lecturas
Requirimento Nº 2 de emenda da documentación xustificativa das subvencións aos programas de Apoio Infraestrutural ás comunidades galegas no exterior para o exercicio 2010.
Estado: 
Procedemento pechado

Examinada a documentación xustificativa presentada polas entidades que se indican ao abeiro da Resolución do 11 de xaneiro de 2010 da Secretaría Xeral da Emigración pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan as axudas e subvencións correspondentes aos programas de apoio infraestrurural ás comunidades galegas no exterior para o exercicio 2010 (D.O.G. nº 9, do 15/01/2010), e de acordo co establecido no artigo 46º do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, requírese ás entidades que se relacionan no Anexo para que no prazo de 10 días hábiles, contados a partir da publicación, emenden a falta ou acheguen os documentos preceptivos, en orixinal ou copia compulsada, indicados para cada entidade como Motivo da emenda. A falta de presentación da documentación requirida no prazo establecido comportará a perda do dereito ao cobramento da subvención.

Programas:
-Programa A: Axudas a entidades galegas no exterior para a reforma, rehabilitación e conservación das súas instalacións.
-Programa B: Axudas a entidades asociativas de emigrantes galegos no exterior para a mellora de dotacións e equipamentos.
-Programa C: Axudas para o acondicionamento e dotación e/ou renovación de fondos das bibliotecas pertencentes ás entidades galegas no exterior.

Data de publicación: 
07.12.2010
Listas a convocatoria asociadas: