Subdirección Xeral de Coordinación Administrativa, Económica e de Programas Sociais

Contacto
María Lorena Antelo Romero
Enderezo: Basquiños, 2 - C.P.: 15704 - Santiago de Compostela
Tel.: 981 54 72 66

Funcións
Correspóndelle á Subdirección Xeral de Coordinación Administrativa, Económica e de Programas Sociais as seguintes funcións:

a) A suplencia da persoa titular da Secretaría Xeral nos supostos de vacante, ausencia ou enfermidade, así como nos casos en que fose declarada a súa abstención ou recusación, en todas as materias de tramitación administrativa e orzamentaria que sexan competencias desta.

b) A asistencia técnica e administrativa á persoa titular da Secretaría Xeral da Emigración en todos os asuntos que esta lle encomende.

c) A elaboración de estudos e propostas de actuación sobre aspectos relativos á estruturación, planificación, organización, métodos de traballo e de mellora da xestión dos diferentes procedementos administrativos, así como aqueles outros estudos e informes de carácter técnico nas materias competencia do departamento que lle sexan encomendados pola persoa titular da Secretaría Xeral.

d) A coordinación de todas as unidades administrativas da secretaría xeral para efectos administrativos, orzamentarios e de programas e instrumentos de planificación, sen prexuízo das competencias de cada unidade administrativa.

e) A elaboración do anteproxecto de orzamento da Secretaría Xeral e a coordinación destes traballos entre os servizos existentes. O seguimento e control do orzamento e a avaliación dos distintos programas de gastos da Secretaría Xeral da Emigración.

f) A dirección da organización do rexistro e a coordinación con outros rexistros, sen prexuízo das competencias da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo. Todos os aspectos relacionados co réxime interno e asuntos xerais da Secretaría Xeral da Emigración, sen prexuízo das competencias doutros órganos, e a organización do seu arquivo.

g) A contratación administrativa, o seu seguimento e control. A xestión dos investimentos, compras, subministracións e servizos da Secretaría Xeral da Emigración, sen prexuízo das competencias que poidan ter atribuídas outros órganos.

h) A tramitación administrativa das convocatorias dos programas de axudas e subvencións, así como dos convenios e protocolos de colaboración que se subscriban con outras consellerías, entidades, centros galegos, persoas físicas e xurídicas e o control dos fondos transferidos.

i) O control de asistencia e puntualidade do persoal da Secretaría Xeral da Emigración, así como a elaboración do cadro anual de vacacións e do informe da concesión de permisos e licenzas do persoal, seguindo as indicacións da Secretaría Xeral da Presidencia nos termos previstos na normativa aplicable.

j) A remisión das disposición oficiais ou actos da Secretaría Xeral da Emigración ao Diario Oficial de Galicia e demais diarios ou boletíns oficiais, así coma a remisión a bases de datos e rexistros oficiais en que deban constar por imperativo normativo.

k) A tramitación dos procedementos de reintegro por proposta das unidades que xestionan as subvencións e a instrución dos procedementos sancionadores.

l) O asesoramento, o apoio técnico e a coordinación do Consello de Comunidades Galegas, da Comisión Delegada e doutros órganos de consulta e asesoramento das institucións da Comunidade Autónoma, de acordo co previsto na Lei 7/2013, do 13 de xuño, da galeguidade.

m) A asistencia á persoa titular da Secretaría Xeral en materia de política social a favor da cidadanía galega no exterior.

n) A elaboración de programas sociais e de axudas que melloren o benestar social e a calidade de vida da cidadanía galega no exterior, corrixindo aquelas desigualdades que poidan existir entre mulleres e homes.

o) A elaboración de propostas de disposicións normativas, estudos, informes e os programas necesarios para a execución da política en relación coa cidadanía galega no exterior.

p) A colaboración coas delegacións da Xunta de Galicia no exterior e coas oficinas de información e asesoramento en materia de programas sociais e asistenciais á cidadanía galega no exterior.

q) A coordinación e dirección das xefaturas de servizo en que se estrutura a subdirección xeral, no desenvolvemento das competencias específicas que teñan atribuídas, e poderáselle encomendarlle por razón da súa competencia calquera outra función para a execución dos proxectos, obxectivos e actividades da subdirección.

r) A dirección e a coordinación da Oficina de Información da Secretaría Xeral da Emigración no desenvolvemento das competencias específicas que teña atribuídas.

s) En xeral, prestar asistencia e desenvolver calquera outra función que, por razón da súa competencia, lle encomende a persoa titular da Secretaría Xeral da Emigración.

Organismos dependentes
Servizo de Xestión Orzamentaria e Réxime Interior
Servizo de Apoio Técnico-Xurídico e Contratación
Servizo de Programas Sociais