Servizo de Apoio Técnico-Xurídico e Contratación

Contacto
José Manuel Rodríguez Martínez
Enderezo: Basquiños, 2 - C.P.: 15704 - Santiago de Compostela
Tel.: 981 54 72 81

Funcións
Son funcións deste servizo:

a) Asistir ás unidades da Secretaría Xeral da Emigración na preparación de todo tipo de documentos administrativos e propostas normativas, así como formular os borradores e anteproxectos de iniciativas normativas que lle encomende a persoa titular da Secretaría Xeral da Emigración en execución das súas atribucións.

b) As funcións inherentes á preparación, licitación e adxudicación dos expedientes de contratación competencia da Secretaría Xeral da Emigración, así como as súas modificacións.

c) O asesoramento previo e a tramitación administrativa dos convenios, acordos e protocolos de colaboración que se subscriban, así como das convocatorias de programas de axudas e subvencións nas materias competencia da Secretaría Xeral.

d) O asesoramento, no relativo ao apoio técnico e á coordinación, do Consello de Comunidades Galegas e da súa Comisión Delegada, así como doutros órganos de consulta e asesoramento das institucións da Comunidade Autónoma de Galicia.

e) A remisión das disposición oficiais ou actos da Secretaría Xeral da Emigración ao Diario Oficial de Galicia e demais diarios ou boletíns oficiais.