Servizo de Xestión Orzamentaria e Réxime Interior

Contacto
Iván Rodríguez Fos
Enderezo: Basquiños, 2 - C.P.: 15704 - Santiago de Compostela
Tel.: 981 54 58 32

Funcións
Son funcións deste servizo:

a) A xestión económica, así como a tramitación dos expedientes de modificacións orzamentarias e habilitación de pagamentos, agás os relativos ao capítulo I.

b) A elaboración do anteproxecto de orzamento da Secretaría Xeral da Emigración, así como o seguimento da súa execución orzamentaria.

c) A xestión dos asuntos relativos ao rexistro, ás tarefas de arquivamento e ás funcións de réxime interior e asuntos xerais da Secretaría Xeral da Emigración.

d) A xestión da oficina de información da Secretaría Xeral da Emigración no desenvolvemento das competencias específicas que teña atribuídas.