Servizo de Xestión Orzamentaria

Contacto
María Ángeles Ramas Castro
Dirección: Mazarelos, 15 - C.P.: 15703 - Santiago de Compostela
Tel.: 981 54 58 32

Funcións
Son funcións deste servizo:

a) A xestión económica e seguimento da execución orzamentaria da secretaría xeral, así como a tramitación dos expedientes de modificacións orzamentarias e habilitación de pagamentos, agás os relativos ao capítulo I.

b) A xestión dos asuntos relativos ao rexistro, as tarefas de arquivo e as funcións de réxime interior e asuntos xerais da secretaría xeral.