Servizo de Programas Sociais

Contacto
María Diz Rodríguez
Enderezo: Basquiños, 2 - C.P.: 15704 - Santiago de Compostela
Tel.: 981 54 58 82

Funcións
Son funcións deste servizo, sen prexuízo das competencias que neste ámbito poidan corresponder a outros departamentos da Xunta de Galicia:

a) A proposta, articulación e deseño das medidas de actuación e dos programas de axudas en materia socioasistencial tendentes á mellora da calidade de vida das persoas galegas residentes fóra de Galicia.

b) A xestión dos programas de axudas de carácter socioasistencial e para a promoción social, ocupacional e formación profesional e empresarial da cidadanía galega no exterior.

c) A promoción e o desenvolvemento de actividades culturais e de tempo libre dirixidas á mocidade galega do exterior para reforzar os seus vínculos con Galicia, así como o fomento da participación desta nos programas e servizos que ao seu favor organice a Xunta de Galicia.

d) A xestión dos programas e axudas de carácter social destinados ás persoas emigrantes galegas e aos seus descendentes.

e) A elaboración dos estudos, informes e a xestión dos programas que lle sexan encomendados, así como a promoción da publicación de traballos e investigacións que sexan convenientes para un maior achegamento entre Galicia e as persoas emigrantes galegas residentes no exterior.