Perfil do Contratante

Atópase no perfil do contratante da Secretaría Xeral da Emigración da Xunta de Galicia, segundo o establecido no artigo 53 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se  traspoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014.

Actividade contractual da Secretaría Xeral da Emigración

Na seguinte ligazón do portal de Contratos Públicos de Galicia ten acceso á información sobre toda a actividade contractual da Secretaría Xeral da Emigración, podendo tamén consultar os procedementos de contratación da Secretaría Xeral da Emigración segundo o estado da tramitación  no que se atopen:​