2º Paso: Envío pola Oficina do Censo Electoral da documentación electoral - Eleccións Xerais Novembro 2019

2º Paso: Envío pola Oficina do Censo Electoral da documentación electoral

(Do 15 ao 21 de outubro se non hai impugnacións; ata o 29 de habelas)

As delegacións provinciais da Oficina do Censo Electoral remitirán ao/a elector/a, por correo certificado, á dirección da súa inscrición electoral no estranxeiro, a documentación electoral xunto cunha folla informativa, que recibirá a través dos servizos de correos do seu país de residencia.

Volver a ELECCIÓNS XERAIS 2019