Retorna

Buscador
Medidas da ER 2020

Atopa a túa medida:

Selecciona a palabra clave
Oficina Integral de Asesoramento ao Retorno

A Oficina Integral de Asesoramento ao Retorno ofrecerá información sobre:

 • Acceso ao sistema educativo español, así como sobre os trámites administrativos para a escolarización dos/as seus/súas fillos/as.
 • Axudas e bolsas para todos os niveis de ensino, tanto de ámbito estatal como autonómico.
 • Homologación de estudos.
Oficina Integral de Asesoramento ao Retorno

A Oficina Integral de Asesoramento ao Retorno ofrecerá información sobre os programas destinados a investigadores/as e ao emprendemento innovador.

Programa Oportunius

O Programa Oportunius está dirixido á captación e retorno de investigadores/as de ata 35 anos a través de:

 • a) Contrato estable e apoio económico para investigadores/as excelentes (gañadores/as dunha grant ERC).
 • b) Apoio económico a través dun convenio coas institucións de acollida galegas para apoiar a actividade de investigadores/as que foron finalistas en convocatorias do ERC para que melloren a súa proposta e volvan a presentar a súa solicitude.
 • c) Formación e asesoramento para presentarse a convocatorias do ERC.

Programa Oportunius | Acceder

Programa Principia

O Programa Principia busca fomentar a incorporación de persoal técnico e investigador novo nas nosas empresas e centros de coñecemento a través dun incentivo de 10.000 euros por contrato. O alcance previsto é incorporar entre 100 e 150 técnicos/as cualificados/as ao ano en empregos de alto valor engadido. | Acceder

Programa Talento Sénior

O Programa Talento Sénior, destinado a fomentar a captación internacional ou a retención de investigadores/as excelentes ou especialmente cualificados/as para que desenvolvan a súa investigación en empresas ou centros de coñecemento situados en Galicia. | Acceder

Rede Galega de Aceleradoras da Innovación

A Rede Galega de Aceleradoras da Innovación ofrece un apoio intensivo nas primeiras etapas de nacemento empresarial prestando soporte específico á evolución desde ideas incipientes a prototipos, ou desde os prototipos ata produtos listos para o mercado a través dunha programación temporal inferior ao habitual nestes procesos, e captando proxectos desenvolvidos por investigadores/as e emprendedores/as no estranxeiro. | Acceder

Oficina integral de Asesoramento ao Retorno

O IGVS colaborará coa Oficina integral de Asesoramento ao Retorno a través do asesoramento ao seu persoal sobre todos os programas de axudas | Acceder

Vivendas de Promoción Pública

Acceso ás Vivendas de Promoción Pública dos/as emigrantes retornados/as en igualdade de condicións que o resto de galegos/as, facilitando a súa inscrición no Rexistro Único de Demandantes de Vivenda da comunidade autónoma de Galicia | Acceder

Axudas ao aluguer para os/as emigrantes retornados/as

Acceso ás axudas ao aluguer para os/as emigrantes retornados/as como colectivo específico | Acceder

Programas de axudas para acceso á vivenda e rehabilitación

O IGVS colaborará coa Oficina integral de Asesoramento ao Retorno a través do asesoramento ao seu persoal sobre todos os programas de axudas para acceso á vivenda e rehabilitación | Acceder

Programas de axudas para a rehabilitación de vivendas

Incluír nos programas de axudas para a rehabilitación de vivendas ás persoas emigrantes retornadas | Acceder

Bolsas Excelencia Mocidade Exterior (BEME)

Bolsas Excelencia Mocidade Exterior (BEME), para que os/as mozos/as galegos/as que residen no exterior con formación universitaria veñan a Galicia a cursar un mestrado que lles permita incorporarse ao mercado laboral galego. Comprenden unha achega anual de 7.000 euros para os/as estudantes de Europa e 7.650 para os/as do resto de países, que chegan a 11.475 euros no caso dos mestrados de curso e medio de duración. Durante a súa estadía facilitaráselles orientación laboral para que poidan iniciar a súa traxectoria profesional e establecerse en Galicia | Acceder

Bolsas Retorna Mocidade para cursar estudios de Formación Profesional de nivel básico para emigrantes retornados/as

Bolsas Retorna Mocidade para cursar estudios de Formación Profesional de nivel básico para emigrantes retornados/as, cunha achega de 6.500 euros. | Acceder

Bolsas para cursar estudios de Formación Profesional Superior para emigrantes retornados/as

Bolsas para cursar estudios de Formación Profesional Superior para emigrantes retornados/as, cunha achega de 5.000 euros. | Acceder

Axudas destinadas ao alumnado do Sistema Universitario de Galicia (SUG) que, por causas sobrevidas e imprevistas acontecidas ao longo do curso, teña dificultades económicas

Axudas destinadas ao alumnado do Sistema Universitario de Galicia (SUG) que, por causas sobrevidas e imprevistas acontecidas ao longo do curso, teña dificultades económicas, co obxectivo de garantir que poidan continuar os seus estudos. Entre o alumnado que pode solicitar estas bolsas atópase o colectivo de emigrantes retornados/as | Acceder

Programa de Estudo para a Retención do Talento Emerxente de Galicia (Pértega)

Seguir traballando no desenvolvemento do Programa de Estudo para a Retención do Talento Emerxente de Galicia (Pértega), que fomenta as sinerxias entre os axentes implicados no desenvolvemento do talento xuvenil, reforza a capacitación das habilidades transversais máis demandadas polo mercado laboral e aposta por programas de desenvolvemento persoal que aceleren as capacidades e dean resonancia e visibilidade aos/ás mozo/as retornados/as máis cualificados/as, premiando o seu talento e o seu esforzo.

Oficina Integral de Asesoramento e Seguimento ao Retorno

Creación da Oficina Integral de Asesoramento e Seguimento ao Retorno, integrada por un conxunto de técnicos/as cualificados/as, para asesorar de forma presencial e efectuar un seguimento personalizado ás persoas emigrantes retornadas e as súas familias no eido dos obxectivos temáticos previsto no PO FSE Galicia 2014-2020. 

Portal Galicia Retorna

Creación da Plataforma Virtual do Retorno, que concentrará toda a información desta iniciativa transversal | Acceder

Teléfono de atención ao retorno

Crear un teléfono de atención ao/á retornado/a | Acceder

Encontros informativos no exterior

Intensificar a divulgación dos programas da Xunta de Galicia no exterior, organizando encontros informativos en puntos de encontro da diáspora.

Divulgación polas comunidades galegas das accións do retorno

Incentivar ás comunidades galegas do exterior para que divulguen no país de residencia as accións do retorno.

Proxectos de integración das asociacións

Incentivar ás asociacións que desenvolvan proxectos dirixidos á integración dos/as emigrantes retornados/as.

Oficina integral de asesoramento ao retorno

Oficina integral de asesoramento ao retorno ofrecerá información sobre: 

 • As axudas de carácter extraordinario e social que poidan ser de aplicación aos/ás galegos/as retornados/as de ámbito nacional, autonómico e local.
 • Sistema de acceso a prestacións como a Renda de Inclusión Social de Galicia ou as prestacións non contributivas.
 • O procedemento para o recoñecemento e cualificación do grao de discapacidade, e información sobre os programas específicos.
 • O acceso ao sistema sanitario mediante a tarxeta sanitaria.
 • Os programas de axuda da Dirección Xeral de:

       –Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, incidindo no Programa de Axudas á Natalidade e nos destinados a familias numerosas.
       –Inclusión Social.
       –Maiores e Persoas con Discapacidade.
       –Xuventude, Participación e Voluntariado.

 • Outras cuestións de importancia, como nacionalidade, permisos de residencia e traballo, coberturas sociais e sanitarias para cónxuxes e familiares sen nacionalidade española, etc.
 • documentación que debe traer do país de residencia para realizar trámites coas Administracións públicas en España.
Axudas extraordinarias ás persoas emigrantes retornadas

Seguir impulsando as axudas extraordinarias ás persoas emigrantes retornadas para axudar a facer fronte ás causas sobrevidas derivadas do retorno que requiren dunha atención perentoria. Cada unidade familiar poderá recibir unha axuda de ata 3.900€ | Acceder

Axudas para familias de retornados/as con fillos/as menores de idade

Incorporar unha nova liña de axudas para familias de retornados/as con fillos/as menores de idade que se establezan en Galicia de 1.000 euros por neno/a ata o/a segundo/a fillo/a e de 1.500 euros a partir do/a terceiro/a, cun incremento do 25 % se a residencia familiar está fixada no rural | Acceder

Acceso dos/as retornados/as ás prestacións sociais

Facilitar o acceso dos/as retornados/as ás prestacións sociais ás que teñen dereito.

Asistencia integral ás mulleres retornadas vítimas de violencia de xénero

Asistencia integral ás mulleres retornadas vítimas de violencia de xénero a través de recursos residenciais de acollida temporal e dos non residenciais | Acceder

Programas de entidades de iniciativa social para mulleres en situación de especial vulnerabilidade

Subvencións a programas de entidades de iniciativa social para mulleres en situación de especial vulnerabilidade, entre as que se inclúen o colectivo de emigrantes retornadas | Acceder

Programas de interese xeral para fins de carácter social dirixidos á promoción da igualdade entre mulleres e homes e de prevención e loita contra a violencia de xénero

Subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter social dirixidos á promoción da igualdade entre mulleres e homes, e de prevención e loita contra a violencia de xénero, con cargo á asignación tributaria do 0,7 % do imposto sobre a renda das persoas físicas. As emigrantes retornadas teñen a consideración de mulleres en situación de vulnerabilidade | Acceder

Programas de inclusión sociolaboral

Facilitar a participación das persoas emigrantes retornadas nos programas de inclusión sociolaboral | Acceder

Aproximación á realidade de Galicia

Facilitar a aproximación á realidade de Galicia a aquelas persoas galegas que levan moito tempo lonxe da nosa terra.

Tarxeta Benvida

Adaptar as especiais circunstancias das familias retornadas para acceder desde o seu empadroamento a todas as medidas favorecedoras da natalidade, como a Tarxeta Benvida. Mediante esta última, as familias obterán unha axuda de 1.200 euros ao ano no primeiro ano de vida do/a seu/súa fillo/a, ampliable ata os 3 anos nalgúns casos | Acceder

Medidas favorecedoras da conciliación familiar

Dar visibilidade ás medidas favorecedoras da conciliación familiar, como o acceso fóra de prazo ás escolas infantís, centros de día e residencias de anciáns/ás, etc.

Proxectos xuvenís e de voluntariado e do programa Iniciativa Xove

Facilitar o acceso dos mozos e mozas retornados ás distintas liñas de axuda para o desenvolvemento de proxectos xuvenís e de voluntariado e do programa Iniciativa Xove | Acceder

Oficina Integral de Asesoramento ao Retorno

A Oficina Integral de Asesoramento ao Retorno facilitará:

 • Información sobre a busca de traballo a través do servizo público de emprego.
 • Creación dentro da oficina virtual dun canal Retorna Profesional onde os/as galegos/as do exterior con formación especializada e os/as retornados/as dispoñan dun perfil onde colguen o seu curriculum vitae e as súas aspiracións profesionais, creando un catálogo ou directorio a disposición das empresas galegas. As empresas poderían colgar as súas demandas de traballo, creando un espazo de comunicación entre as partes.
 • Información sobre a tramitación de pensións e outras prestacións derivadas do traballo.
 • Apoio ao traslado de empresas.
 • Canal de información específico do emprendemento e novos/as autónomos/as, dentro da Oficina Virtual do Retorno, sistemas de financiamento, trámites coas Administracións, axudas e subvencións, etc.
 • Orientación para o investimento na Galicia territorial.
Introducir o colectivo como prioritario nos programas de formación

Introducir o colectivo como prioritario nos programas de formación da Consellería de Emprego e Igualdade tanto nos cursos de formación para desempregados/as como nos programas de obradoiros e unidades formativas | Acceder

Protocolo de atención específico para os/as galegos/as retornados/as

Implantar nos sistemas electrónicos das oficinas e nos de formación do sistema público de emprego de Galicia os códigos correspondentes e un protocolo de atención específico para os/as galegos/as retornados/as.

Programa para o financiamento de accións formativas co compromiso de contratación

Programa para o financiamento de accións formativas co compromiso de contratación en unidades formativas das empresas e dos incentivos á contratación. As axudas increméntanse nun 25% para os/as emigrantes retornados/as e terán unha contía máxima de 8.000 euros | Acceder

Obradoiros duais de emprego

Obradoiros duais de emprego: programa mixto de emprego e formación que ten por finalidade mellorar a ocupabilidade das persoas desempregadas de dezaoito ou máis anos de idade. Os/as emigrantes retornados/as terán preferencia no procedemento de selección do alumnado-traballador/a | Acceder

Plan formativo para o emprego para traballadores/as desempregados/as

Plan formativo para o emprego para traballadores/as desempregados/as: cursos de formación profesional para o emprego que se imparten en centros homologados pola Administración. Os/as emigrantes retornados/as terán preferencia no procedemento de selección do alumnado | Acceder 

Programa Talento Novo

Programa Talento Novo para falicitar a incorporación da mocidade ao mercado laboral, proporcionando aos/ás menores de 30 anos as ferramentas, axudas e coñecementos necesarios para mellorar a súa empregabilidade e capacitación para acceder a un posto de traballo. Entre as medidas que o compoñen, o proxecto Retornando talento mozo está dirixido a 1.500 persoas retornadas menores de 35 anos, e ofrece  accións formativas en competencias clave, así como para a obtención de certificados de profesionalidade válidos en toda España.

Programa de incentivos á contratación na empresa ordinaria

Programa de incentivos á contratación na empresa ordinaria, destinado a facilitar a inserción laboral das persoas desempregadas con dificultades particulares para permanecer no mercado de traballo, favorecer o emprego estable e facilitar a empregabilidade. Subvenciónase a contratación indefinida inicial e a temporal cunha duración mínima de doce meses e a formación de persoas contratadas por medio desta orde. As axudas á contratación increméntanse nun 25% para os/as emigrantes retornados/as e terán unha contía máxima de 8.000 euros | Acceder

Programa APROL-economía social

Programa APROL-economía social, destinado a fomentar a incorporación de persoas desempregadas e persoas traballadoras temporais a cooperativas e sociedades laborais. Estas axudas increméntanse nun 25% para os/as emigrantes retornados/as e terán unha contía máxima de 67.500 euros.

 • Programa I: Fomento do emprego en cooperativas e sociedades laborais | Acceder
 • Programa II: Fomento do acceso á condición de persoa socia | Acceder
Programa APROL Rural

Programa APROL Rural, que ten como obxectivo o fomento do emprego en colaboración coas entidades locais no medio rural a través da contratación de persoas traballadoras desempregadas para a realización de obras ou servizos de interese xeral e social | Acceder

Programa de fomento e consolidación do emprego nas pemes de nova creación

Programa de fomento e consolidación do emprego nas pemes de nova creación, que ten por finalidade xerar emprego estable para persoas desempregadas, dinamizando o desenvolvemento de novas iniciativas empresariais en Galicia, con especial atención aos concellos do rural galego. Estas axudas increméntanse nun 25% para os/as emigrantes retornados/as e terán unha contía máxima de 8.000 euros | Acceder

Axudas á contratación indefinida de persoas asalariadas por traballadores/as autónomos/as

Axudas á contratación indefinida de persoas asalariadas por traballadores/as autónomos/as dentro do programa de promoción e consolidación de emprego autónomo. Estes incentivos increméntanse nun 25% para os/as emigrantes retornados/as e terán unha contía máxima de 8.000 euros.

 • Programa I: Axudas á promoción de emprego autónomo | Acceder
 • Programa II: Axudas a persoas traballadoras autónomas pola contratación indefinida de persoas asalariadas | Acceder
Plan Galicia Emprega

Plan Galicia Emprega de incentivos á contratación por conta allea, á formación e ao emprego con apoio, cunhas axudas que se incrementan un 25% para os/as emigrantes retornados, a través de dous programas:

 • Programa I: incentivos á contratación por conta allea e á formación | Acceder
 • Programa II: emprego con apoio | Acceder
Programa Emprega Parados de Longa Duración

Programa Emprega Parados de Longa Duración, dirixido ás empresas para a contratación de persoas desempregadas con apoios para a contratación de 5.000 euros como mínimo, e inclúe un bono formación de entre 2.000 e 4.000 euros. Estas axudas increméntanse nun 25% para os/as emigrantes retornados/as | Acceder

Programa Emprega Discapacidade e Exclusión

Programa Emprega Discapacidade e Exclusión para favorecer a contratación das persoas na empresa ordinaria. Recolle un programa de incentivos pola contratación, formación e emprego con apoio con tres tipos de bonos compatibles (bono de contratación, bono de formación e bono de emprego con apoio). Estas axudas increméntanse nun 25% para os/as emigrantes retornados/as | Acceder

Programa Emprega Muller

Programa Emprega Muller de incentivos á contratación por conta allea e a formación de mulleres desempregadas. Inclúense dous tipos de axuda compatibles: Bono de contratación e Bono de formación (opcional).  Estas axudas increméntanse nun 25% para as emigrantes retornadas | Acceder

Axudas ás empresas de inserción laboral (EIL)

Axudas ás empresas de inserción laboral (EIL) e ás súas entidades promotoras coa finalidade de promover a inserción sociolaboral das persoas en situación ou en risco de exclusión social. Estas axudas increméntanse nun 25% para os/as emigrantes retornados/as.

 • Programa I: Axudas ao mantemento do custo salarial das persoas traballadoras en risco ou situación de exclusión social | Acceder
 • Programa II: Axudas para compensar os custos adicionais do emprego de persoas en risco ou situación de exclusión social | Acceder
Axudas a centros especiais de emprego (CEE) co fin de promover a integración laboral das persoas con discapacidade

Axudas a centros especiais de emprego (CEE) co fin de promover a integración laboral das persoas con discapacidade. Unha das liñas, o Programa de axudas para a creación de postos de traballo estables en función do investimento en activo fixo, establece unha contía base de 12.000 euros por cada posto de traballo creado con carácter indefinido e a xornada completa, que se incrementa nun 25 % no caso dos/as emigrantes retornados/as. | Acceder

Axudas ao Retorno Emprendedor

Axudas para promover o autoemprego e a creación de empresas por emigrantes galegos/as retornados/as, a través do Retorno Emprendedor, coas que estes/as emprendedores/as poderán ter unha achega de ata 10.000 euros para gastos correntes derivados da súa posta en marcha, incentivando a creación de empresas nos concellos rurais | Acceder

Liña de apoio propia para os/as emigrantes retornados/as

Crearase unha liña de apoio propia para os/as emigrantes retornados/as, ao igual que existen liñas sectoriais ou con clústers.

Facilitar os medios para o traslado a Galicia da súa empresa

A aqueles/as galegos/as que teñen unha pequena empresa no seu país de acollida facilitaránselle os medios para o seu traslado a Galicia, incentivando o seu establecemento no rural.

Programa de promoción e consolidación de emprego autónomo

Programa de promoción e consolidación de emprego autónomo, que dá acceso ás axudas a desempregados/as que desenvolvan a súa actividade empresarial ou profesional en Galicia como traballadores/as autónomos/as por conta propia. Tamén incentiva a creación de emprego autónomo. Estas axudas increméntanse nun 25% para os/as emigrantes retornados/as e terán unha contía máxima de 8.000 euros | Acceder

Programa Galicia Rural Emprende

Programa Galicia Rural Emprende, que ten por finalidade a creación de empresas para actividades non agrícolas en zonas rurais con achegas de ata 70.000 euros que poden incrementarse noutros 20.000 adicionais se xera postos de traballo indefinidos e en 5.000 máis se está en zonas con limitacións naturais ou outras limitacións específicas | Acceder

Programa Emega

Programa Emega, que comprende un conxunto de axudas dirixidas a apoiar a posta en marcha, a mellora e a reactivación de iniciativas empresariais constituídas por mulleres, e a favorecer a conciliación familiar e dar acceso aos servizos específicos de acompañamento, asesoramento e titorización co obxecto de facilitar a implantación e a consolidación dos proxectos empresariais promovidos por mulleres. Dentro deste programa podemos atopar distintas liñas de axuda: Emprende, Innova, Activa, ITEF, Concilia e Dual | Acceder

Programa Resolve

Asesoramento e axuda no acceso ao Programa Resolve, que permite o acceso a préstamos bancarios avalados de entre 3.000 e 150.000 euros, con prazos de amortización de ata 7 anos | Acceder

Programa de Apoio ás Iniciativas de Emprego de Base Tecnolóxica (IEBT)

O programa de Apoio ás Iniciativas de Emprego de Base Tecnolóxica (IEBT) pretende dinamizar a vocación emprendedora da comunidade universitaria e aproveitar o potencial empresarial das persoas dedicadas á investigación e das que teñen amplos coñecementos das novas tecnoloxías, así como impulsar a transformación do coñecemento creado nas universidades e nos centros de investigación en proxectos xeradores de riqueza e de emprego. Con este programa subvenciónase a creación de traballo indefinido. Estas axudas increméntanse nun 25% para os/as emigrantes retornados/as e terán unha contía máxima de 24.000 euros | Acceder

Galicia Calidade

Asesoramento e axuda para conseguir a marca Galicia Calidade | Acceder

Préstamos IFI
 • Asesoramento e axuda no acceso aos Préstamos IFI, que comprenden tres modalidades:
 • IFI Innova, de apoio financeiro a proxectos innovadores de pemes, financiando activos tanxibles e intanxibles e gastos de desenvolvemento e innovación (para importes de ata 500.000 euros).
 • IFI Emprende, de apoio a pemes promovidas por emprendedores mediante préstamos a tipos de xuro reducidos, para a súa posta en marcha en Galicia (para importes de ata 500.000 euros).
 • IFI Industria 4.0, de apoio a pemes do ámbito da nova industria mediante préstamos a tipos de xuro reducidos. (para importes de ata 1.000.000 euros).

Nos tres as pemes beneficiaranse de tipos de xuros reducidos e garantías, e sen garantías adicionais á responsabilidade da sociedade prestameira ata certas contías | Acceder

Préstamos do BEI

Asesoramento e axuda no acceso aos préstamos do BEI (Banco Europeo de Investimentos), en dúas modalidades:

 • BEI-Investimentos: Financiamento do 50% dos investimentos, incluíndo necesidades de circulante estrutural. O importe do investimento deberá estar comprendido entre 150.000 € e 25.000.000 € e o do préstamo, entre 75.000 € e 12.500.000 €, co límite do 50% do investimento financiable.
 • BEI-Circulante: Financiamento do circulante estrutural para o crecemento do negocio. O importe do préstamo estará comprendido entre 150.000 € e 500.000 €, cos límites do 25% da suma de aprovisionamentos e gastos de persoal e do 50% dos fondos propios.

Acceder

Business Angels

Roldas de financiamento como “Business Angels” daqueles proxectos de emprendedores/as con máis posibilidades de saír adiante e que busquen liñas de financiamento | Acceder

Propostas de investimento

Propostas de investimento ás empresas galegas que estean en proceso de ampliación do seu accionariado | Acceder

Incentivos Económicos Rexionais

Asesoramento e axuda no acceso aos Incentivos Económicos Rexionais que teñen por finalidade fomentar o desenvolvemento económico rexional a través do apoio financeiro á implantación de proxectos empresariais en Galicia para corrixir os desequilibrios territoriais existentes | Acceder