Retorna

Buscador
Medidas da ER 2020

Atopa a túa medida:

Selecciona a palabra clave

A Oficina Integral de Asesoramento ao Retorno ofrecerá información sobre:

 • Acceso ao sistema educativo español, así como sobre os trámites administrativos para a escolarización dos/as seus/súas fillos/as.
 • Axudas e bolsas para todos os niveis de ensino, tanto de ámbito estatal como autonómico.
 • Homologación de estudos.

A Oficina Integral de Asesoramento ao Retorno ofrecerá información sobre os programas destinados a investigadores/as e ao emprendemento innovador.

O Programa Oportunius está dirixido á captación e retorno de investigadores/as de ata 35 anos a través de:

 • a) Contrato estable e apoio económico para investigadores/as excelentes (gañadores/as dunha grant ERC).
 • b) Apoio económico a través dun convenio coas institucións de acollida galegas para apoiar a actividade de investigadores/as que foron finalistas en convocatorias do ERC para que melloren a súa proposta e volvan a presentar a súa solicitude.
 • c) Formación e asesoramento para presentarse a convocatorias do ERC.

Programa Oportunius | Acceder

O Programa Principia busca fomentar a incorporación de persoal técnico e investigador novo nas nosas empresas e centros de coñecemento a través dun incentivo de 10.000 euros por contrato. O alcance previsto é incorporar entre 100 e 150 técnicos/as cualificados/as ao ano en empregos de alto valor engadido. | Acceder

O Programa Talento Sénior, destinado a fomentar a captación internacional ou a retención de investigadores/as excelentes ou especialmente cualificados/as para que desenvolvan a súa investigación en empresas ou centros de coñecemento situados en Galicia. | Acceder

A Rede Galega de Aceleradoras da Innovación ofrece un apoio intensivo nas primeiras etapas de nacemento empresarial prestando soporte específico á evolución desde ideas incipientes a prototipos, ou desde os prototipos ata produtos listos para o mercado a través dunha programación temporal inferior ao habitual nestes procesos, e captando proxectos desenvolvidos por investigadores/as e emprendedores/as no estranxeiro. | Acceder

O IGVS colaborará coa Oficina integral de Asesoramento ao Retorno a través do asesoramento ao seu persoal sobre todos os programas de axudas | Acceder

Acceso ás Vivendas de Promoción Pública dos/as emigrantes retornados/as en igualdade de condicións que o resto de galegos/as, facilitando a súa inscrición no Rexistro Único de Demandantes de Vivenda da comunidade autónoma de Galicia | Acceder

Acceso ás axudas ao aluguer para os/as emigrantes retornados/as como colectivo específico | Acceder

O IGVS colaborará coa Oficina integral de Asesoramento ao Retorno a través do asesoramento ao seu persoal sobre todos os programas de axudas para acceso á vivenda e rehabilitación | Acceder

Incluír nos programas de axudas para a rehabilitación de vivendas ás persoas emigrantes retornadas | Acceder

Bolsas para cursar estudios de Formación Profesional Superior para emigrantes retornados/as, cunha achega de 5.000 euros. | Acceder

Bolsas Excelencia Mocidade Exterior (BEME), para que os/as mozos/as galegos/as que residen no exterior con formación universitaria veñan a Galicia a cursar un mestrado que lles permita incorporarse ao mercado laboral galego. Comprenden unha achega anual de 7.000 euros para os/as estudantes de Europa e 7.650 para os/as do resto de países, que chegan a 11.475 euros no caso dos mestrados de curso e medio de duración. Durante a súa estadía facilitaráselles orientación laboral para que poidan iniciar a súa traxectoria profesional e establecerse en Galicia | Acceder

Seguir traballando no desenvolvemento do Programa de Estudo para a Retención do Talento Emerxente de Galicia (Pértega), que fomenta as sinerxias entre os axentes implicados no desenvolvemento do talento xuvenil, reforza a capacitación das habilidades transversais máis demandadas polo mercado laboral e aposta por programas de desenvolvemento persoal que aceleren as capacidades e dean resonancia e visibilidade aos/ás mozo/as retornados/as máis cualificados/as, premiando o seu talento e o seu esforzo.

Incluír o colectivo dos/as estudantes retornados/as nas axudas destinadas ao alumnado das universidades galegas que por causas sobrevidas e imprevistas teña dificultades económicas para continuar os estudos | Acceder

Creación da Oficina Integral de Asesoramento e Seguimento ao Retorno, integrada por un conxunto de técnicos/as cualificados/as, para asesorar de forma presencial e efectuar un seguimento personalizado ás persoas emigrantes retornadas e as súas familias no eido dos obxectivos temáticos previsto no PO FSE Galicia 2014-2020. 

Creación da Plataforma Virtual do Retorno, que concentrará toda a información desta iniciativa transversal | Acceder

Crear un teléfono de atención ao/á retornado/a | Acceder

Intensificar a divulgación dos programas da Xunta de Galicia no exterior, organizando encontros informativos en puntos de encontro da diáspora.

Incentivar ás comunidades galegas do exterior para que divulguen no país de residencia as accións do retorno.

Incentivar ás asociacións que desenvolvan proxectos dirixidos á integración dos/as emigrantes retornados/as.

Oficina integral de asesoramento ao retorno ofrecerá información sobre: 

 • As axudas de carácter extraordinario e social que poidan ser de aplicación aos/ás galegos/as retornados/as de ámbito nacional, autonómico e local.
 • Sistema de acceso a prestacións como a Renda de Inclusión Social de Galicia ou as prestacións non contributivas.
 • O procedemento para o recoñecemento e cualificación do grao de discapacidade, e información sobre os programas específicos.
 • O acceso ao sistema sanitario mediante a tarxeta sanitaria.
 • Os programas de axuda da Dirección Xeral de:

       –Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, incidindo no Programa de Axudas á Natalidade e nos destinados a familias numerosas.
       –Inclusión Social.
       –Maiores e Persoas con Discapacidade.
       –Xuventude, Participación e Voluntariado.

 • Outras cuestións de importancia, como nacionalidade, permisos de residencia e traballo, coberturas sociais e sanitarias para cónxuxes e familiares sen nacionalidade española, etc.
 • documentación que debe traer do país de residencia para realizar trámites coas Administracións públicas en España.

Seguir impulsando as axudas extraordinarias ás persoas emigrantes retornadas para axudar a facer fronte ás causas sobrevidas derivadas do retorno que requiren dunha atención perentoria. Cada unidade familiar poderá recibir unha axuda de ata 3.900€ | Acceder

Incorporar unha nova liña de axudas para familias de retornados/as con fillos/as menores de idade que se establezan en Galicia de 1.000 euros por neno/a ata o/a segundo/a fillo/a e de 1.500 euros a partir do/a terceiro/a, cun incremento do 25 % se a residencia familiar está fixada no rural | Acceder

Facilitar o acceso dos/as retornados/as ás prestacións sociais ás que teñen dereito.

Asistencia integral ás mulleres retornadas vítimas de violencia de xénero a través de recursos residenciais de acollida temporal e dos non residenciais | Acceder

Subvencións a programas de entidades de iniciativa social para mulleres en situación de especial vulnerabilidade, entre as que se inclúen o colectivo de emigrantes retornadas | Acceder

Facilitar a participación das persoas emigrantes retornadas nos programas de inclusión sociolaboral | Acceder

Facilitar a aproximación á realidade de Galicia a aquelas persoas galegas que levan moito tempo lonxe da nosa terra.

Adaptar as especiais circunstancias das familias retornadas para acceder desde o seu empadroamento a todas as medidas favorecedoras da natalidade, como a Tarxeta Benvida. Mediante esta última, as familias obterán unha axuda de 1.200 euros ao ano no primeiro ano de vida do/a seu/súa fillo/a, ampliable ata os 3 anos nalgúns casos | Acceder

Dar visibilidade ás medidas favorecedoras da conciliación familiar, como o acceso fóra de prazo ás escolas infantís, centros de día e residencias de anciáns/ás, etc.

Facilitar o acceso dos mozos e mozas retornados ás distintas liñas de axuda para o desenvolvemento de proxectos xuvenís e de voluntariado e do programa Iniciativa Xove | Acceder

A Oficina Integral de Asesoramento ao Retorno facilitará:

 • Información sobre a busca de traballo a través do servizo público de emprego.
 • Creación dentro da oficina virtual dun canal Retorna Profesional onde os/as galegos/as do exterior con formación especializada e os/as retornados/as dispoñan dun perfil onde colguen o seu curriculum vitae e as súas aspiracións profesionais, creando un catálogo ou directorio a disposición das empresas galegas. As empresas poderían colgar as súas demandas de traballo, creando un espazo de comunicación entre as partes.
 • Información sobre a tramitación de pensións e outras prestacións derivadas do traballo.
 • Apoio ao traslado de empresas.
 • Canal de información específico do emprendemento e novos/as autónomos/as, dentro da Oficina Virtual do Retorno, sistemas de financiamento, trámites coas Administracións, axudas e subvencións, etc.
 • Orientación para o investimento na Galicia territorial.

Introducir o colectivo como prioritario nos programas de formación da Consellería de Economía, Emprego e Industria tanto nos cursos de formación para desempregados/as como nos programas de obradoiros e unidades formativas | Acceder

Implantar nos sistemas electrónicos das oficinas e nos de formación do sistema público de emprego de Galicia os códigos correspondentes e un protocolo de atención específico para os/as galegos/as retornados/as.

Programa para o financiamento de accións formativas co compromiso de contratación en unidades formativas das empresas e dos incentivos á contratación. As axudas increméntanse nun 25% para os/as emigrantes retornados/as e terán unha contía máxima de 8.000 euros | Acceder

Obradoiros duais de emprego: programa mixto de emprego e formación que ten por finalidade mellorar a ocupabilidade das persoas desempregadas de dezaoito ou máis anos de idade. Os/as emigrantes retornados/as terán preferencia no procedemento de selección do alumnado-traballador/a | Acceder

Plan formativo para o emprego para traballadores/as desempregados/as: cursos de formación profesional para o emprego que se imparten en centros homologados pola Administración. Os/as emigrantes retornados/as terán preferencia no procedemento de selección do alumnado | Acceder 

Programa de incentivos á contratación na empresa ordinaria, destinado a facilitar a inserción laboral das persoas desempregadas con dificultades particulares para permanecer no mercado de traballo, favorecer o emprego estable e facilitar a empregabilidade. Subvenciónase a contratación indefinida inicial e a temporal cunha duración mínima de doce meses e a formación de persoas contratadas por medio desta orde. As axudas á contratación increméntanse nun 25% para os/as emigrantes retornados/as e terán unha contía máxima de 8.000 euros | Acceder

Programa APROL-economía social, destinado a fomentar a incorporación de persoas desempregadas e persoas traballadoras temporais a cooperativas e sociedades laborais. Estas axudas increméntanse nun 25% para os/as emigrantes retornados/as e terán unha contía máxima de 67.500 euros | Acceder

Programa APROL Rural, que ten como obxectivo o fomento do emprego en colaboración coas entidades locais no medio rural a través da contratación de persoas traballadoras desempregadas para a realización de obras ou servizos de interese xeral e social | Acceder

Programa de fomento e consolidación do emprego nas pemes de nova creación, que ten por finalidade xerar emprego estable para persoas desempregadas, dinamizando o desenvolvemento de novas iniciativas empresariais en Galicia, con especial atención aos concellos do rural galego. Estas axudas increméntanse nun 25% para os/as emigrantes retornados/as e terán unha contía máxima de 8.000 euros | Acceder

Axudas á contratación indefinida de persoas asalariadas por traballadores/as autónomos/as dentro do programa de promoción e consolidación de emprego autónomo. Estes incentivos increméntanse nun 25% para os/as emigrantes retornados/as e terán unha contía máxima de 8.000 euros | Acceder

Programa Emprega Parados de Longa Duración, dirixido ás empresas para a contratación de persoas desempregadas con apoios para a contratación de 5.000 euros como mínimo, e inclúe un bono formación de entre 2.000 e 4.000 euros. Estas axudas increméntanse nun 25% para os/as emigrantes retornados/as | Acceder

Axudas ás empresas de inserción laboral (EIL) e ás súas entidades promotoras coa finalidade de promover a inserción sociolaboral das persoas en situación ou en risco de exclusión social. Estas axudas increméntanse nun 25% para os/as emigrantes retornados/as.

 • Programa I: Axudas ao mantemento do custo salarial das persoas traballadoras en risco ou situación de exclusión social | Acceder
 • Programa II: Axudas para compensar os custos adicionais do emprego de persoas en risco ou situación de exclusión social | Acceder

Axudas para promover o autoemprego e a creación de empresas por emigrantes galegos/as retornados/as, a través do Retorno Emprendedor, coas que estes/as emprendedores/as poderán ter unha achega de ata 10.000 euros para gastos correntes derivados da súa posta en marcha, incentivando a creación de empresas nos concellos rurais | Acceder

Crearase unha liña de apoio propia para os/as emigrantes retornados/as, ao igual que existen liñas sectoriais ou con clústers.

A aqueles/as galegos/as que teñen unha pequena empresa no seu país de acollida facilitaránselle os medios para o seu traslado a Galicia, incentivando o seu establecemento no rural.

Programa de promoción e consolidación de emprego autónomo, que dá acceso ás axudas a desempregados/as que desenvolvan a súa actividade empresarial ou profesional en Galicia como traballadores/as autónomos/as por conta propia. Tamén incentiva a creación de emprego autónomo. Estas axudas increméntanse nun 25% para os/as emigrantes retornados/as e terán unha contía máxima de 8.000 euros | Acceder

Programa Galicia Rural Emprende, que ten por finalidade a creación de empresas para actividades non agrícolas en zonas rurais con achegas de ata 70.000 euros que poden incrementarse noutros 20.000 adicionais se xera postos de traballo indefinidos e en 5.000 máis se está en zonas con limitacións naturais ou outras limitacións específicas | Acceder

Programa Emega, que comprende un conxunto de axudas dirixidas a apoiar a posta en marcha, a mellora e a reactivación de iniciativas empresariais constituídas por mulleres, e a favorecer a conciliación familiar e dar acceso aos servizos específicos de acompañamento, asesoramento e titorización co obxecto de facilitar a implantación e a consolidación dos proxectos empresariais promovidos por mulleres. Dentro deste programa podemos atopar distintas liñas de axuda: Emprende, Innova, Activa, ITEF, Concilia e Dual | Acceder

Asesoramento e axuda no acceso ao Programa Resolve, que permite o acceso a préstamos bancarios avalados de entre 3.000 e 150.000 euros, con prazos de amortización de ata 7 anos | Acceder

O programa de Apoio ás Iniciativas de Emprego de Base Tecnolóxica (IEBT) pretende dinamizar a vocación emprendedora da comunidade universitaria e aproveitar o potencial empresarial das persoas dedicadas á investigación e das que teñen amplos coñecementos das novas tecnoloxías, así como impulsar a transformación do coñecemento creado nas universidades e nos centros de investigación en proxectos xeradores de riqueza e de emprego. Con este programa subvenciónase a creación de traballo indefinido. Estas axudas increméntanse nun 25% para os/as emigrantes retornados/as e terán unha contía máxima de 24.000 euros | Acceder

Asesoramento e axuda para conseguir a marca Galicia Calidade | Acceder

 • Asesoramento e axuda no acceso aos Préstamos IFI, que comprenden tres modalidades:
 • IFI Innova, de apoio financeiro a proxectos innovadores de pemes, financiando activos tanxibles e intanxibles e gastos de desenvolvemento e innovación (para importes de ata 500.000 euros).
 • IFI Emprende, de apoio a pemes promovidas por emprendedores mediante préstamos a tipos de xuro reducidos, para a súa posta en marcha en Galicia (para importes de ata 500.000 euros).
 • IFI Industria 4.0, de apoio a pemes do ámbito da nova industria mediante préstamos a tipos de xuro reducidos. (para importes de ata 1.000.000 euros).

Nos tres as pemes beneficiaranse de tipos de xuros reducidos e garantías, e sen garantías adicionais á responsabilidade da sociedade prestameira ata certas contías | Acceder

Asesoramento e axuda no acceso aos préstamos do BEI (Banco Europeo de Investimentos), en dúas modalidades:

 • BEI-Investimentos: Financiamento do 50% dos investimentos, incluíndo necesidades de circulante estrutural. O importe do investimento deberá estar comprendido entre 150.000 € e 25.000.000 € e o do préstamo, entre 75.000 € e 12.500.000 €, co límite do 50% do investimento financiable.
 • BEI-Circulante: Financiamento do circulante estrutural para o crecemento do negocio. O importe do préstamo estará comprendido entre 150.000 € e 500.000 €, cos límites do 25% da suma de aprovisionamentos e gastos de persoal e do 50% dos fondos propios.

Acceder

Roldas de financiamento como “Business Angels” daqueles proxectos de emprendedores/as con máis posibilidades de saír adiante e que busquen liñas de financiamento | Acceder

Propostas de investimento ás empresas galegas que estean en proceso de ampliación do seu accionariado | Acceder

Asesoramento e axuda no acceso aos Incentivos Económicos Rexionais que teñen por finalidade fomentar o desenvolvemento económico rexional a través do apoio financeiro á implantación de proxectos empresariais en Galicia para corrixir os desequilibrios territoriais existentes | Acceder