Retorna

Buscador
Medidas da ER 2023-2026

Atopa a túa medida:

Selecciona a palabra clave
MEDIDA 64

Facilitar información a través da Oficina Integral de Asesoramento e Seguimento ao Retorno sobre:

 • Busca de emprego a través do servizo público de emprego
 • Apoio ao traslado de empresas
 • Canal de información específico do emprendemento e novos/as autónomos/as, trámites coas Administracións, axudas e subvencións
 • Orientación para o investimento na Galicia Territorial | Acceder
MEDIDA 36

Ofrecer información a través da Oficina Integral de Asesoramento e Seguimento ao Retorno sobre:

 • Trámites e requisitos previos ao retorno.
 • Acceso ao sistema educativo español, en todos os seus niveis, así como sobre os trámites administrativos para a escolarización dos/as seus/súas fillos/as.
 • Axudas e bolsas para todos os niveis de ensino tanto de ámbito estatal como autonómico.
 • Homologación e validación de estudos | Acceder
MEDIDA 37

BOLSAS EXCELENCIA MOCIDADE EXTERIOR - MASTER (BEME), para que a xuventude galega que reside no exterior con formación universitaria veñan a Galicia a cursar un máster que lles permita incorporarse ao mercado laboral galego. Comprenden unha aportación anual de 7.000 euros para os estudantes de Europa e 7.650 para os do resto de países, que chegan a 11.475 euros no caso dos másteres de curso e medio de duración. Durante a súa estancia facilitaráselles orientación laboral para que poidan iniciar a súa traxectoria profesional e establecerse en Galicia | Acceder

MEDIDA 38

RETORNA XUVENTUDE FP - Bolsas para a xuventude do exterior co fin de cursar estudos de Formación Profesional Acceder

MEDIDA 39

Axudas destinadas a estudantes do Sistema Universitario de Galicia que, por causas sobrevindas e imprevistas acaecidas durante o curso académico, teñan dificultades económicas para continuar os seus estudos. Inclúese entre outros colectivos as persoas galegas retornadas | Acceder

MEDIDA 40

Axudas para persoas tituladas universitarias en situación de desemprego para a matrícula nun máster universitario oficial ofertado polas universidades do Sistema Universitario de Galicia | Acceder

MEDIDA 41

Formación en lingua galega.

MEDIDA 1

Manter e desenvolver a Oficina Integral de Asesoramento e Seguimento ao Retorno, integrada por un conxunto de persoal técnico cualificado que ten como obxectivo asesorar de forma presencial e telemática e efectuar un seguimento personalizado ás persoas emigrantes e ás súas familias | Acceder

MEDIDA 2

Desenvolver a Área de orientación para o emprego por conta allea.

MEDIDA 3

Desenvolver a Área de asesoramento fiscal para o retorno.

MEDIDA 4

Impulsar a Área de apoio ao retorno nas delegacións da Xunta de Galicia e nas oficinas colaboradoras das entidades galegas no exterior.

MEDIDA 12

Continuar facilitando información e axudando á resolución de trámites a través da Oficina Integral de Asesoramento e Seguimento ao Retorno. Esta abordará:

 • As axudas de carácter extraordinario e social que poidan ser de aplicación aos galegos retornados de ámbito nacional, autonómico e local.
 • Sistemas de acceso a prestacións como a Renda de Inclusión Social de Galicia ou as presentacións non contributivas.
 • O procedemento para o recoñecemento e cualificación do grao de discapacidade e información sobre os programas específicos.
 • O acceso ao sistema sanitario mediante a tarxeta sanitaria.
 • Os programas de axuda da Dirección Xeral de:

     -Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, incidindo no Programa de Axudas á natalidade e nos destinados a familias numerosas
     -Inclusión social
     -Maiores e persoas con discapacidade
     -Xuventude, Participación e Voluntariado

 • Outras cuestións de importancia como natalidade, permisos de residencia e traballo, coberturas sociais e sanitarias para cónxuxes e familiares sen nacionalidade española, etc.
 • A documentación que debe traer do país de residencia para realizar trámites coas Administracións públicas en España | Acceder
MEDIDA 5

Difundir e consolidar a Plataforma Virtual Retorno.

MEDIDA 6

Difundir e consolidar o servizo de atención telefónica ao retornado.

MEDIDA 7

Realizar accións de difusión e divulgación das medidas recollidas na Estratexia.

MEDIDA 8

Intensificar a divulgación no exterior, organizando accións informativas e puntos de encontro na diáspora.

MEDIDA 9

Impulsar a divulgación das accións de retorno a través das entidades galegas asentadas no exterior.

MEDIDA 10

Continuar reforzando as sedes da Oficina Integral de Asesoramento e Seguimento ao Retorno.

MEDIDA 11

Incentivar ás asociacións que desenvolven proxectos dirixidos á información e á integración das familias retornadas.

MEDIDA 65

Programa de incentivos á contratación na empresa ordinaria, destinado a facilitar a inserción laboral das persoas desempregadas con dificultades particulares para permanecer no mercado de traballo, favorecer o emprego estable e facilitar a empregabilidade. Subvención á contratación indefinida inicial e á temporal cunha duración mínima de 12 meses e á formación de persoas contratadas cun incremento dun 25% se a persoa é emigrante galega retornada | Acceder

MEDIDA 66

Retorna Cualifica-Emprego: programa que inclúe accións formativas dirixidas a persoas emigrantes galegas para a adquisición de competencias e capacidades, así como a incorporación ao mercado laboral galego | Acceder

MEDIDA 67

Programas de apoio a empresas de inserción laboral e ás súas entidades promotoras:

 • Programa I: Axudas ao mantemento do custo salarial das persoas traballadoras en risco ou situación de exclusión social | Acceder
 • Programa II: Axudas para compensar os custos adicionais do emprego de persoas en risco ou situación de exclusión social | Acceder
MEDIDA 68

Programa de axudas a centros especiais de emprego Acceder

MEDIDA 69

Programa de fomento e consolidación do emprego nas PEMES de nova creación, que ten por finalidade xerar emprego estable para persoas desempregadas, dinamizando o desenvolvemento de novas iniciativas empresariais en Galicia con especial atención aos concellos rurais galegos cun incremento dun 25% se a persoa é emigrante galega retornada | Acceder

MEDIDA 70

Axudas á contratación indefinida de persoas asalariadas por traballadores/as autónomos/as dentro do programa de promoción e consolidación de emprego autónomo. O incentivo increméntase un 25% se a persoa é emigrante galega retornada. A contía máxima da subvención pode chegar aos 16.250€ para contratación da primeira persoa asalariada e a 22.500€ para a contratación da 2ª e a 3ª.

 • Programa I: Axudas á promoción de emprego autónomo | Acceder
 • Programa II: Axudas a persoas traballadoras autónomas pola contratación indefinida de persoas asalariadas | Acceder
MEDIDA 71

Facilitar a posibilidade de inclusión de persoas galegas retornadas en empresas galegas a través de acordos coas confederacións e asociacións de empresarios/as galegos/as.

MEDIDA 72

Programa APROL-ECONOMÍA SOCIAL, destinado a fomentar a incorporación de persoas desempregadas e persoas traballadoras temporais a cooperativas e sociedades laborais. Estas axudas incrementaranse nun 25% para os/as emigrantes retornados/as e terán unha contía máxima de 67.500 euros.

 • Programa I: Fomento do emprego en cooperativas e sociedades laborais | Acceder
 • Programa II: Fomento do acceso á condición de persoa socia | Acceder
MEDIDA 73

Programa APROL-RURAL, que ten como obxectivo o fomento do emprego en colaboración coas entidades locais no medio rural a través da contratación de persoas traballadoras desempregadas para a realización de obras ou servizos de interese xeral e social | Acceder

MEDIDA 13

Obtención da tarxeta sanitaria Acceder

MEDIDA 14

Informar e facilitar o acceso á vacinación da covid-19 a todas as persoas galegas retornadas de forma rápida e previamente ao acceso ao sistema sanitario.

MEDIDA 15

Continuar promovendo as axudas extraordinarias aos/as emigrantes galegos/as retornados/as para axudar a facer fronte aos gastos extraordinarios derivados do retorno. Cada unidade familiar pode recibir unha subvención de ata 6.000 € | Acceder

MEDIDA 16

Manter a liña de axudas para familias retornadas con fillos/as menores que se instalen en Galicia de 1.000 euros por fillo/as ata o/a segundo/a fillo/a e 1.500 euros a partir do/a terceiro/a, cun incremento do 25% se a residencia é no rural | Acceder

MEDIDA 17

Facilitar o acceso das persoas galegas retornadas ás prestacións sociais ás que teñan dereito.

MEDIDA 18

Atender de forma integral ás mulleres retornadas vítimas da violencia de xénero a través de recursos residenciais de acollida temporal e dos non residenciais | Acceder

MEDIDA 19

Facilitar o acceso das mulleres retornadas vítimas de violencia de xénero ás prestacións ás que teñen dereito | Acceder

MEDIDA 42

Poñer a disposición das persoas galegas retornadas as aulas e espazos da REDE CeMIT, onde poderán acceder libremente a través de internet e facer uso dos equipos tecnolóxicos, así como participar nos programas formativos no ámbito da alfabetización e capacitación dixital para desenvolver as súas competencias dixitais.

MEDIDA 43

Facilitar o acceso das persoas galegas retornadas ao proceso de avaliación e acreditación das competencias profesionais.

MEDIDA 44

Introducir o colectivo como prioritario nos programas de formación da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade tanto nos cursos de formación para desempregados/as como nos programas de talleres e unidades formativas

MEDIDA 45

Implantar nos sistemas electrónicos das oficinas e nos de formación do Sistema Público de Emprego de Galicia os códigos correspondentes e un protocolo de atención específico para as persoas galegas retornadas.

MEDIDA 46

Acceso á formación profesional marítimo-pesqueira, acuícola e de mergullo.

MEDIDA 47

Dar acceso á rede de centros e procesos de formación da Consellería do Mar.

MEDIDA 48

Dar acceso á formación continua e a especialización que ofrece a Consellería do Mar no ámbito marítimo-pesqueiro (pesca, vela, seguridade e extinción de incendios).

MEDIDA 49

Prestar atención e promover a xestión ante a Administración Xeral do Estado das demandas de homologación de cursos cursados noutros países, así como da posible validación de títulos vinculados aos convenios internacionais relacionados coa formación náutica STCW e STCW-F.

MEDIDA 50

Axudas para a formación de persoal auxiliar no campo da investigación mariña, que teñen unha duración de dous anos e unha dotación mensual | Acceder

MEDIDA 74

Programa Retorna Acelera-Emprendemento: Programa para impulsar a creación de empresas cunha fase de pre-aceleración de acompañamento e titorización e unha fase de aceleración para os proxectos máis viables.

MEDIDA 75

Promover o autoemprego e a creación de empresas por persoas galegas retornadas, a través do retorno emprendedor, coas que estes/as emprendedores/as poderán ter unha aportación de ata 10.000 euros, incentivando a creación de empresas por mulleres e nos concellos rurais | Acceder

MEDIDA 76

Programa de promoción e consolidación do emprego autónomo. Dá acceso ás axudas a desempregados/as que desenvolven a súa actividade empresarial ou profesional en Galicia como traballadores/as autónomos/as por conta propia e incentiva a creación de emprego autónomo, cun incremento dun 25% se a persoa é emigrante galega retornada. Contía máxima 10.000 € | Acceder

MEDIDA 77

PROGRAMA EMEGA. Comprende un conxunto de axudas dirixidas a apoiar a posta en marcha, a mellora e a reactivación de iniciativas empresariais constituídas por mulleres e a favorecer a conciliación familiar e dar acceso aos servizos específicos de acompañamento, asesoramento e titorización con obxecto de facilitar a implantación e a consolidación dos proxectos empresariais promovidos por mulleres. Dentro deste programa podemos atopar distintas liñas de axuda: Emprende, Innova, Activa, ITEF, Concilia e Dual | Acceder

MEDIDA 78

Programa de APOIO ÁS INICIATIVAS DE EMPREGO DE BASE TECNOLÓXICA (IEBT). Pretende dinamizar a vocación emprendedora da comunidade universitaria e aproveitar o potencial empresarial das persoas dedicadas á investigación e das que teñen amplos coñecementos das novas tecnoloxías, así como impulsar a transformación do coñecemento creado nas universidades e nos centros de investigación en proxectos xeradores de riqueza e de emprego. Con este programa subvenciónase a creación de traballo indefinido. Estas axudas incrementaranse nun 25% para as persoas emigrantes galegas retornadas e terán unha contía máxima de 24.000 euros | Acceder

MEDIDA 79

A REDE GALEGA DE ACELERADORAS DA INNOVACIÓN ofrece un apoio intensivo nas primeiras etapas de nacemento empresarial prestando soporte específico á evolución dende ideas incipientes a prototipos, ou dende os prototipos ata produtos listos para o mercado a través dunha programación temporal inferior ao habitual nestes procesos, e captando proxectos desenvolvidos por investigadores/as e emprendedores/as no estranxeiro | Acceder

MEDIDA 80

Axudas dos grupos de acción local de pesca. Destinadas a fomentar a diversificación e complementariedade da economía marítimo-pesqueira en zonas costeiras. A porcentaxe máxima da axuda para proxectos de investimento produtivo ascende ao 50% do gasto total subvencionable ata un máximo de 200.000€ por promotor/a durante un período de tres exercicios | Acceder

MEDIDA 81

Axudas para a incorporación de mozos/as á actividade extractiva (pesca e marisqueo). Contribúen á primeira compra dunha embarcación pesqueira por persoas menores de 40 anos que traballaran durante polo menos cinco anos como pescadores/as ou posúan a titulación profesional requirida segundo o tipo de embarcación que desexan adquirir. A axuda é do 25% do custo da embarcación, podendo alcanzar os 75.000€.

MEDIDA 82

Axudas de apoio ás Pemes de transformación de produtos de pesca e acuicultura.

MEDIDA 83

Axudas destinadas a proxectos produtivos localizados na Galicia rural e promovidos por persoas físicas ou xurídicas privadas. A intensidade da axuda será como mínimo do 15% e como máximo do 50% do investimento total subvencionable. O importe da axuda limitarase a un máximo de 200.000€.

MEDIDA 84

Axudas destinadas a proxectos non produtivos. A intensidade da axuda estará entre un mínimo do 30% e como máximo do 100% do total do investimento subvencionable. O importe da axuda limitarase a un máximo de 200.000€, non obstante, poderase chegar a 250.000€.

MEDIDA 85

Axudas para proxectos de investimento en actividades non agrícolas. O obxectivo é apoiar, por un lado, a adquisición de maquinaria e equipos en empresas existentes no medio rural e, por outro lado, impulsar novas actividades empresariais nas vilas modelo.

MEDIDA 86

Priorizar para alugar terras no Banco de Terras de Galicia para as persoas galegas retornadas | Acceder

MEDIDA 87

Axudas para a incorporación da xuventude á actividade agraria.

MEDIDA 20

Facilitar a participación das persoas emigrantes retornadas nos programas de inclusión sociolaboral

MEDIDA 21

Facilitar a aproximación á realidade de Galicia a aquelas persoas galegas que levan moito tempo lonxe da nosa terra. 

MEDIDA 88

Poñer a disposición das persoas retornadas os espazos do Gaiástech para o lanzamento da súa actividade emprendedora de proxectos dixitais en Galicia.

MEDIDA 89

Ofrecer ás persoas galegas retornadas liñas de financiamento sen avais (micro-créditos) para que comecen a súa actividade empresarial por conta propia.

MEDIDA 90

Asesorar e axudar no acceso aos PRÉSTAMOS IFI: IFI INNOVA, de apoio financeiro a proxectos innovadores de pemes, financiando activos tanxibles e intanxibles e gastos de desenvolvemento e innovación (para importes de ata 500.000 euros). Beneficiaranse de xuros reducidos e garantías adicionais á responsabilidade das sociedades de préstamo ata certas contías | Acceder

MEDIDA 91

Facilitar os medios para o seu traslado a Galicia a aqueles/as galegos/as que teñen unha pequena empresa no seu país de acollida, incentivando o seu establecemento no rural.

MEDIDA 92

Asesoramento e axuda no acceso aos préstamos directos do IGAPE, na súa modalidade de préstamos para Investimentos Estratéxicos: Financiamento de ata o 50% de investimentos en activos fixos de, como mínimo e con carácter xeral, 1.000.000 €. Tamén poden ser financiadas as necesidades de circulante estrutural.

MEDIDA 22

Mellorar as condicións de acceso das familias retornadas a todas as medidas favorecedoras da natalidade, como a Tarxeta Benvida. Mediante esta última, as familias obterán unha axuda de 1.200 euros ao ano no primeiro ano de vida do/a seu/súa fillo/a, ampliable ata os 3 anos nalgúns casos | Acceder

MEDIDA 23

Facilitar o acceso no momento do retorno e fóra dos prazos establecidos ás Escolas Infantís.

MEDIDA 51

Ofrecer información, a través da Oficina Integral de Asesoramento e Seguimento ao Retorno sobre os programas destinados a investigadores/as e ao emprendemento innovador.

MEDIDA 52

Portal de TALENTO e MAPA DE ECOSISTEMA I+D+I: Reforzar os programas de xeración, atracción e retorno do Talento para a I+D+i a nivel internacional e difusión das ofertas de demandas laborais para a I+D+i.

MEDIDA 53

Campaña de internacionalización das accións de Talento.

MEDIDA 54

PROGRAMA TALENTO SÉNIOR: Axudas para a contratación de persoal altamente cualificado, por un período mínimo de tres anos e con máis de 5 anos de experiencia profesional para desenvolver a súa carreira profesional en empresas e centros de investigación, así como para estimular a demanda no sector público e privado de profesionais cualificados para acometer proxectos de I+D+i en Galicia | Acceder

MEDIDA 55

O PROGRAMA DE DOUTORADO INDUSTRIAL financia o desenvolvemento de teses doutorais nunha empresa ou centro de innovación e tecnoloxía, interesado en contratar persoal investigador predoutoral para realizar un proxecto de investigación industrial en colaboración cunha universidade do SUG | Acceder

MEDIDA 56

O PROGRAMA OPORTUNIUS xera oportunidades para o persoal investigador de excelencia que queira desenvolver a súa carreira científica en Galicia, reforzando as opcións de acceso e os beneficios asociados ás axudas do Consello Europeo de Investigación, co fin último de facilitar a estabilidade dos/as mellores investigadores/as galegos/as e atraer a outros/as científicos/as de excelencia de fóra de Galicia | Acceder

MEDIDA 57

PROGRAMA PRINCIPIA. Apoio á contratación de persoal vinculado a tarefas de I+D+i, en concreto persoas menores de 30 anos | Acceder

MEDIDA 93

Asesoramento e axuda no acceso aos incentivos económicos rexionais que teñen por finalidade fomentar o desenvolvemento económico rexional a través do apoio financeiro á implantación de proxectos empresariais en Galicia para corrixir os desequilibrios territoriais existentes.

MEDIDA 94

Asesoramento e axuda no acceso ao programa Reavais do Igape ao amparo do convenio Igape-SGR, que permite o acceso a préstamos bancarios avalados polas SGR, de entre 3.000 e 1.000.000 euros, con prazos de amortización de ata 10 anos, para destinar ao investimento, circulante, operacións de tráfico comercial ou garantías ante terceiros.

MEDIDA 95

Participación de persoas galegas retornadas nos COWORKING EOI – Igape, que se organicen na Comunidade Autónoma de Galicia.

MEDIDA 96

Rodas de financiamento como “Business Angels” daqueles proxectos de emprendedores/as con máis posibilidades de saír adiante e que busquen liñas de financiamento.

MEDIDA 97

Na potenciación do sistema de BBAA de Galicia e a xeración de eventos tipo “investor days” poderanse presentar proxectos emprendedores con potencialidade e interese de investimento. Se houbese masa crítica, poderíase pensar nun investor day específico para proxectos de emigrantes retornados/as.

MEDIDA 98

Propostas de investimento ás empresas galegas que estean en proceso de ampliación do seu accionariado.

MEDIDA 99

Asesoramento e axuda no acceso aos incentivos económicos rexionais e ás axudas do Galicia Inviste, que ten por finalidade fomentar o desenvolvemento económico rexional a través do apoio financeiro, mediante subvencións a fondo perdido, á implantación de proxectos empresariais en Galicia para corrixir os desequilibrios territoriais existentes.

MEDIDA 100

Asesoramento e axuda para conseguir a marca Galicia Calidade Acceder

MEDIDA 24

Axudas para a obtención do permiso de condución clase B e C á xuventude retornada residente en Galicia e beneficiaria do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil | Acceder

MEDIDA 25

Facilitar o acceso antes do retorno ao programa Carné Xove. Programa de desconto para mozos/as no acceso a bens e servizos | Acceder

MEDIDA 26

Facilitar o coñecemento da realidade de Galicia como opción de retorno a través do programa Conecta con Galicia: programa de actividades lúdico-educativas e de coñecemento da cultura e o patrimonio galego para mozos/as galegos/as residentes no exterior co obxectivo de xerar o vínculo con Galicia e fomentar o espírito de retorno | Acceder

MEDIDA 27

Facilitar o coñecemento da realidade de Galicia como opción de retorno a través do programa Campamento de Voluntariado: programa de actividades lúdico-educativas que participan en actividades con compoñente social e desfrutando dun programa de ocio educativo, co obxectivo de xerar o vínculo con Galicia e fomentar o espírito de retorno | Acceder

MEDIDA 28

Facilitar á xuventude retornada unha completa programación a través do programa Xuventude Mentoring, programa integral de formación e titoría para mozos/as titulados/as e inscritos/as no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil | Acceder

MEDIDA 29

Apoiar a integración mediante o programa de voluntariado ambiental interxeracional que se desenvolve en accións en parque naturais e espazos protexidos da Comunidade Autónoma de Galicia.

MEDIDA 30

Facilitar o acceso da xuventude retornada ás diferentes liñas de axuda para o desenvolvemento de proxectos xuvenís do programa Iniciativa Xove Acceder

MEDIDA 58

Consolidar o espazo web para o encontro entre empresas galegas e profesionais galegos/as emigrados/as especializados/as no ámbito TIC a través do portal RETORNA DIXITAL, que conta cun directorio de empresas para que os/as profesionais interesados/as poidan contactar directamente coas entidades ofertantes de postos de traballo.

MEDIDA 59

Contribuír a difundir as capacidades tecnolóxicas do territorio galego mediante un programa de webinarios e eventos de networking co fin de atraer talento galego do exterior.

MEDIDA 60
 • Difundir entre a cidadanía e executar as actuacións implementadas na Estratexia Retorna a través dos medios xa dispoñibles no Gaiástech.
 • Empregar o servizo de axenda e boletín do Gaiástech para favorecer a difusión e a publicidade de actos relacionados cos obxectivos temáticos da Estratexia Retorna.
 • Empregar o servizo de organización de actos coa posibilidade de reserva de espazos e equipamentos ao servizo de streaming para a celebración de eventos en liña | Acceder

 

MEDIDA 61

Dar a coñecer entre as persoas retornadas galegas que poñan iniciativas empresariais en Galicia, os programas de asesoramento empresarial Reacciona e Reacciona TIC, para contribuír ao aumento de nivel de dixitalización do tecido empresarial galego.

MEDIDA 62

Ofrecer ás persoas galegas retornadas a través do portal Dixiterrae información sobre o proceso de transformación dixital en Galicia e o coñecemento dos servizos e ferramentas dispoñibles na actualidade | Acceder

MEDIDA 63

Fomentar o acceso ás persoas galegas residentes no exterior á Administración electrónica para que, entre outras poidan realizar xestións relacionadas coa busca de emprego dende o exterior.

MEDIDA 31

Facilitar o establecemento na comunidade autónoma galega cunha axuda de 500 euros por unidade familiar destinada a sufragar os gastos derivados das primeiras xestións para garantir o acceso a unha vivenda.

MEDIDA 32

Acceder ás vivendas de promoción pública por parte das persoas galegas retornadas en igualdade de condicións que o resto das persoas galegas e facilitar a súa inscrición no Rexistro Único de Demandantes de Vivenda da Comunidade autónoma de Galicia.

MEDIDA 33

Acceder ás axudas ao aluguer por parte das persoas galegas retornadas en igualdade de condicións que o resto das persoas galegas dende o seu empadroamento nun concello galego.

MEDIDA 34

Potenciar o retorno na planificación das políticas de vivenda do Goberno Galego.

MEDIDA 35

Incluír nos programas de axudas para a rehabilitación de vivendas ás persoas galegas retornadas.