Resolución concesión: listado de persoas beneficiarias e solicitudes denegadas - Bolsas Excelencia Mocidade Exterior 2022

Listen to this page using ReadSpeaker
1139 lecturas
Listados para descargar.
Estado: 
Procedemento pechado

De conformidade co artigo 11 da Resolución do 4 de xaneiro de 2022, da Secretaría Xeral da Emigración, pola que se aproban as bases reguladoras e se convocan 250 bolsas excelencia mocidade exterior, co fin de cursar estudos de máster que se inicien no curso 2022/23 nunha universidade galega, procédese á publicación da RESOLUCIÓN do 30 de agosto de 2022, da Secretaría Xeral da Emigración, pola que se resolve a convocatoria das bolsas de excelencia para a mocidade do exterior (BEME) (DOG n.º 170 do 7 de setembro de 2022):

Resolución no Diario Oficial de Galicia - DOG: descargar

  1. Listado de persoas beneficiarias das bolsas e que se relacionan no Anexo I da Resolución do 30  de agosto de 2022, da Secretaría Xeral da Emigración. (Descargar)
    - Publicación da Resolución de 7 de novembro de 2022, da Secretaría Xeral da Emigración, pola que se aceptan as renuncias presentadas no procedemento de Bolsas Excelencia Mocidade Exterior (Descargar)
    Publicación da Resolución do 20 de outubro de 2022, da Secretaría Xeral da Emigración, pola que se aceptan as renuncias presentadas no procedemento de Bolsas Excelencia Mocidade Exterior (Descargar).
    Publicación da Resolución de 7 de novembro de 2022, da Secretaría Xeral da Emigración, pola que se modifica a Resolución de 30 de agosto de 2022 pola que se resolve a convocatoria de Bolsas Excelencia Mocidade Exterior curso 2022/23 (Descargar)
    Publicación da Resolución do 26 de outubro de 2022, da Secretaría Xeral da Emigración, pola que se modifica a Resolución do 30 de agosto de 2022 pola que se resolve a convocatoria de Bolsas Excelencia Mocidade Exterior curso 2022/23 (Descargar).
  2. Listado de solicitudes denegadas xa que non reúnen os requisitos establecidos para poder participar nesta convocatoria ou desistiron da súa solicitude, sinalando en cada caso o motivo de denegación, e que constan no Anexo II da Resolución do 30 de agosto de 2022, da Secretaría Xeral da Emigración. (Descargar)

Contra a Resolución do 30 de agosto de 2022, da Secretaría Xeral da Emigración, pola que se resolve a convocatoria das bolsas de excelencia para a mocidade do exterior (BEME) cabe interpoñer potestativamente recurso de reposición ante o mesmo órgano que a ditou no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Así mesmo, poderá interpoñerse recurso contencioso-administrativo ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da súa publicación, de acordo co establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Data de publicación: 
07.09.2022