Requerimentos para enmendar as solicitudes das subencións a concellos, mancomunidades de concellos e consorcios locais para os procesos de integración da poboación inmigrante extracomunitaria para o ano 2009

Listen to this page using ReadSpeaker
1422 lecturas
Examinadas as solicitudes requírese ás entidades que se relacionan no Anexo para que no prazo de 10 días hábiles contados a partir da publicación emenden a falta ou acheguen os documentos preceptivos indicados a cada entidade como motivo da emenda.
Estado: 
Procedemento pechado

Advírtese que, segundo o artigo 71.1 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común, de non emendar a falta ou achegar a documentación requirida no prazo antedito, se terá por desistida á entidade da súa petición, logo da correspondente resolución que será ditada nos termos previstos no artigo 42 da devandita lei.

Para calquera información poderán dirixirse á Secretaría Xeral da Emigración no seu enderezo na Rúa Basquiños, 2, CP 15704 de Santiago de Compostela ou aos números de teléfono 981 547274 e 981 547272.

Nas solicitudes de infonnación deberá indicarse o medio elixido para a súa contestación, así como o número de expediente, que servirá como contrasinal persoal que pennita a identificación como interesado no procedemento.

As contestacións terán un carácter meramente informativo para o solicitante, sen que poidan ser invocadas para os efectos de interrupción ou suspensión de prazos, caducidade ou prescrición.

Esta publicación realizarase simultaneamente no taboleiro de anuncios da Secretaría Xeral da Emigración e na páxina web www.galiciaaberta.com

Listado das entidades que deben enmendar as solicitudes

Si o desexa, pode descargar tamén a resolución completa en formato pdf mediante o seguinte enlace:

Resolución

Data de publicación: 
29.07.2009