Temas de Tributación Xerais

Se se obteñen algún tipo de rendas en territorio español sendo unha persoa física non residente, o primeiro paso é determinar...

Este imposto é un tributo de natureza directa e subxectiva que grava os incrementos patrimoniais obtidos a título lucrativo...

Neste apartado poderase analizar se é necesario ou non tributar polo patrimonio ou bens que a persoa posúa no estranxeiro.  ...