Imposto de sucesións - Residentes no exterior

Este imposto é un tributo de natureza directa e subxectiva que grava os incrementos patrimoniais obtidos a título lucrativo polas persoas físicas que se producen, normalmente, como consecuencia das herdanzas e doazóns.

O que deben saber sobre o imposto de sucesións os/as residentes no exterior