Imposto de rendas de non residentes

Se se obteñen algún tipo de rendas en territorio español sendo unha persoa física non residente, o primeiro paso é determinar se España ten asinado un Convenio para evitar a dobre imposición co país no que se atopa residindo. Isto é importante por canto o Convenio pode establecer o non gravame desas rendas en España ou unha imposición limitada.

O que debes saber sobre o imposto de rendas de non residentes