Plan Estratéxico de Emigración

Plan Estratexico de Emigracion

2017-2020

Desenvolvera unha estratexia transversal que favoreza o benestar dos galegos e as galegas residentes no exterior, o fomento da lingua e cultura galega, a proxeccion exterior de Galicia, asi como fomentara o retorno e a integracion en Galicia.

Plan Estratexico de Emigracion

Queridos amigos e amigas:

Acorde ao seu papel institucional de dinamizador das relacions entre as galegas e os galegos do exterior e a sociedade galega no seu conxunto -e a Administracion en particular-, a Secretaria Xeral da Emigracion esta a conformar un novo Plan Estratexico, para o que quere abrir as suas portas a participacion activa de persoas e entidades de toda a sociedade galega, e moi especialmente daquelas relacionadas co seu ambito de actuacion.

Desexamos que ese Plan, emanado en esencia da propia sociedade, dea resposta aos novos retos da Galeguidade no seculo XXI. Entre estes, o pulo ao papel da mocidade galega residente fora (7 de cada 10 cidadas e cidadans galegos que habitan no estranxeiro naceron xa na diaspora, boa parte delas de reducida idade, o que pode suponer unha importante avantaxe demografica), o forte crecemento do retorno, unha crecente relevancia da muller na sociedade en xeral e na galega en particular, a necesidade de transformacion das comunidades galegas para atender as novas demandas da sua masa societaria, ou as novas formas de proxeccion cultural e economica para potenciar a imaxe de Galicia no Exterior, entre moitos outros retos aos que nos enfrontamos.

E desexo deste departamento que a interaccion coa sociedade real sexa fio condutor da actuacion nesta materia, e especialmente no que atinxe a redaccion do Plan estratexico. E por iso que nos diriximos a Vde., como persoa que consideramos pode enviar importantes contribucions para a mellora do documento, para solicitar do seu tempo, experiencia, e bagaxes persoais, unha achega que, sen dubida, axudara a facer o Plan mais forte, mais solido, mais realista. Con mais solvencia.

Na completa seguridade de que a Galeguidade do futuro sera ainda mais forte e vigorosa, a Secretaria Xeral da Emigracion agradece fondamente as achegas que poidan realizar as persoas e entidades as que se pide colaboracion, pero sobre todo testemuna a profunda admiracion por todas aquelas persoas que fornecen a diario ese sentimento comun de Galeguidade.

Galicia reconecevolo, e agradecevolo.

Antonio Rodriguez Miranda
Secretario Xeral da Emigracion
Xunta de Galicia