Subdirección Xeral do Retorno

Contacto
Begoña Solís Domínguez
Enderezo: Basquiños, 2 - C.P.: 15704 - Santiago de Compostela
Tel.: 981 95 72 54

Fucións:
Corresponden á Subdirección Xeral do Retorno as seguintes funcións:

a) A asistencia á persoa titular da Secretaría Xeral no eido das políticas de retorno dirixidas ás persoas emigrantes galegas e á súa familia residentes no exterior.

b) A elaboración de propostas de instrumentos de planificación en materia de retorno e de disposicións normativas e dos programas necesarios para a execución destas políticas.

c) A ordenación e planificación das medidas e programas de atención ás persoas retornadas e ás súas familias. As propostas e execución de liñas de axudas, subvencións e convenios de colaboración relativos á política de retorno en Galicia e, en especial, á consecución da integración social, educativa e laboral das persoas emigrantes retornadas e das súas familias.

d) Promover, participar e colaborar na xestión e coordinación dos programas destinados ás persoas emigrantes retornadas que se desenvolvan nos distintos ámbitos, como o sanitario, o educativo, a vivenda, o laboral e calquera outro relativo á efectividade dos seus dereitos.

e) A xefatura, a coordinación e a dirección das oficinas integrais de asesoramento e seguimento ao retorno, no desenvolvemento das funcións previstas na Lei 5/2021, do 2 de febreiro, de impulso demográfico de Galicia.

f) En xeral, prestar asistencia e desenvolver calquera outra función que, por razón da súa competencia, lle encomende a persoa titular da Secretaría Xeral da Emigración.

Organismos dependentes
Servizo de Planificación e Xestión de Programas do Retorno