Servizo de Planificación e Xestión de Programas do Retorno

Son funcións deste servizo:

a) A preparación e a execución de programas, das axudas, das subvencións e dos convenios de colaboración que, en favor das persoas emigrantes retornadas e das súas familias, estableza a Secretaría Xeral da Emigración.

b) A elaboración de estudos, informes e propostas de actuación derivados da participación da Secretaría Xeral da Emigración nos órganos e foros relacionados co retorno.

c) Asistir a persoa titular da Subdirección Xeral do Retorno na elaboración dos instrumentos de planificación en materia de retorno, das disposicións normativas e dos programas necesarios para a execución destas políticas en Galicia.

d) A coordinación funcional coas oficinas integrais de asesoramento e seguimento ao retorno no desenvolvemento das competencias específicas que teñan atribuídas.