Subdirección Xeral de Relacións coas Comunidades Galegas

Contacto
Isabel Martínez Pellicer
Enderezo: Praza de Mazarelos, 15 - C.P.: 15703 - Santiago de Compostela
Tel.: 981 54 72 56

Funcións

Correspóndelle á Subdirección Xeral de Relacións coas Comunidades Galegas as seguintes funcións:

a) A asistencia á persoa titular da Secretaría Xeral da Emigración no eido das relacións institucionais coas entidades galegas asentadas no exterior.

b) A elaboración de propostas de disposicións normativas, estudos, informes e programas necesarios para a execución da política en relación coas entidades galegas, relativas a materias propias desta subdirección xeral.

c) A xestión administrativa dos programas, das axudas e das subvencións destinados ás entidades galegas no exterior nas áreas asistenciais, formativas e culturais e a preparación de convenios con estas, así como de protocolos de colaboración con outros órganos da Administración.

d) A elaboración de programas orientados á conservación e ao enriquecemento dos fondos patrimoniais, documentais e artísticos e a realización das xestións necesarias para tales fins.

e) A promoción e o desenvolvemento das actividades e programas culturais e de acción solidaria dirixidos á mocidade das entidades galegas no exterior, así como o fomento da participación desta nos programas e servizos que ao seu favor organice a Xunta de Galicia.

f) A elaboración dos estudos, informes e a xestión de programas que lle sexan encomendados, así como a promoción da publicación de traballos e investigacións que sexan convenientes para un maior achegamento entre Galicia e as entidades galegas no exterior e un mellor coñecemento.

g) A preparación e a xestión dos convenios de colaboración coas distintas administracións públicas, cos seus organismos e demais institucións, persoas físicas e xurídicas que, en relación cos centros e comunidades galegas no exterior, teñan por obxecto a consecución das actividades nos campos social, educativo, formativo e cultural que procedan.

h) A colaboración coas delegacións da Xunta de Galicia no exterior en relación coas entidades galegas asentadas no seu ámbito xeográfico.

i) A dirección e a organización do Rexistro da Galeguidade, a tramitación de altas, baixas, modificacións e a tramitación dos expedientes de recoñecemento e da perda da condición de entidade galega rexistrada.

j) A dirección, coordinación e control da oficina responsable do Asento de Galegos e Galegas do Exterior (Asge), regulado nos artigos 110 e 111 da Lei 10/2021, do 9 de marzo, reguladora da acción exterior e cooperación para o desenvolvemento de Galicia.

k) En xeral, prestar asistencia e desenvolver calquera outra función que por razón da súa competencia lle encomende a persoa titular da Secretaría Xeral da Emigración.

Organismos dependentes
Servizo de Promoción das Entidades Galegas
Servizo de Relacións coa Emigración