Servizo de Relacións coa Emigración

Funcións

A este servizo correspóndelle realizar as seguintes funcións:

a) A xestión e o mantemento da oficina responsable do Asento de Galegos e Galegas do Exterior (Asge), regulado nos artigos 110 e 111 da Lei 10/2021, do 9 de marzo, reguladora da acción exterior e cooperación para o desenvolvemento de Galicia.

b) O apoio á elaboración e proposta de normativa que desenvolva ou regule as funcións relacionadas co Asento de Galegos e Galegas do Exterior (Asge).

c) A asistencia á cidadanía galega no exterior para a súa relación coa Administración autonómica a través de medios electrónicos.

d) O seguimento das solicitudes de acceso ao Asento de Galegos e Galegas do Exterior (Asge) e a supervisión da súa actualización.

e) O apoio á difusión de información dos programas da Secretaría Xeral da Emigración en prol das persoas emigrantes galegas residentes no exterior e os seus descendentes.

f) A xestión e custodia do Rexistro da Galeguidade, tramitación de altas, baixas, modificacións e tramitación dos expedientes de recoñecemento e da perda da condición de entidade galega rexistrada.

g) Aqueloutras que, pola materia que desenvolve, lle sexan encomendadas.