Servizo de Promoción das Entidades Galegas

Contacto
Luz Suárez Mosquera
Enderezo: Praza de Mazarelos, 15 - C.P.: 15703 - Santiago de Compostela
Tel.: 981 54 58 33

Funcións
A este servizo correspóndelle a realización das seguintes funcións:

a) A xestión administrativa dos programas, das axudas e das subvencións destinados ás entidades galegas no exterior nas áreas asistenciais, formativas e culturais e a preparación de convenios con estas, así como de protocolos de colaboración con outros órganos da Administración.

b) A elaboración de programas orientados á conservación e ao enriquecemento dos fondos patrimoniais, documentais e artísticos e a realización das xestións necesarias para tales fins.

c) A promoción e o desenvolvemento das actividades e programas culturais e de acción solidaria dirixidos á mocidade das entidades galegas no exterior, así como o fomento da participación desta nos programas e servizos que ao seu favor organice a Xunta de Galicia.

d) A elaboración dos estudos, informes e a xestión de programas que lle sexan encomendados, así como a promoción da publicación de traballos e investigacións que sexan convenientes para un maior achegamento entre Galicia e as entidades galegas no exterior.

e) A preparación e a xestión dos convenios de colaboración coas distintas administracións públicas, os seus organismos e demais institucións, persoas físicas e xurídicas que, en relación cos centros e comunidades galegas no exterior, teñen por obxecto a consecución das actividades nos campos social, educativo, formativo e cultural que procedan.

f) A colaboración coas delegacións da Xunta de Galicia no exterior en relación coas entidades galegas asentadas no seu ámbito xeográfico.