Concurso literario "Galicia entre nosotros"

Listen to this page using ReadSpeaker
884 lecturas

Como parte das actividades a desenvolverse con motivo de ser distinguida Santiago de Compostela como Cidade Invitada de Honra da próxima 42ª Feira Internacional do Libro de Bos Aires (2016), a Academia Argentina de Letras, co auspicio da Xunta de Galicia, convoca a estudantes secundarios/as, terciarios/as e universitarios/as arxentinos/as a participar do concurso literario "Galicia entre nosotros".

Premios

 • Categoría "A": alumnos/as terciarios/as e universitarios/as
  -Primeiro premio: unha viaxe a Galicia, con centro en Santiago de Compostela, cos gastos de traslado e hospedaxe cubertos
  -5 (cinco) mencións especiais
 • Categoría "B": Alumnos/as secundarios/as
  -Primeiro premio: $ 35.000 (dotación bruta, sobre a que se fará a dedución impositiva correspondente)
  -5 (cinco) mencións especiais
 • Publicación dos traballos
  Os traballos que reciban o primeiro premio de cada categoría e os distinguidos con mención especial serán publicados nun volume especial, que será editado pola Academia Argentina de Letras

Bases

 • Tema:
  Composición en prosa (relato, descrición ou descrición), na que se evoquen figuras ou episodios, reais ou ficticios, enmarcados na historia da inmigración galega á Arxentina

Normas de presentación:

 1. Ao momento da presentación do traballo, os/as autores/as, con domicilio legal na Arxentina, deberán ser estudantes en institucións educativas secundarias, terciarias ou universitarias arxentinas, segundo as dúas categorías ("A" e "B") expostas
 2. Os traballos deberán estar escritos en castelán e a súa extensión non poderá superar as 1200 palabras. Estarán escritos en máquina de escribir ou en computadora (fonte Times New Roman e corpo 12), dun só lado do papel, en follas tamaño A4, a 1 ½ espazo
 3. Cada participante deberá presentar 4 (catro) copias do traballo, asinado con pseudónimo como única identificación, contidas nun sobre en cuxo remitente só figurará a categoría ("A" ou "B", segundo se indica abaixo), o título e o pseudónimo. Neste sobre introducirase outro pechado, dentro do cal, nunha folla, se consignarán os seguintes datos:
     a) pseudónimo
    b) apelido e nome
    c) título do traballo
    d) tipo e número de documento de identidade
    e) domicilio completo, con indicación do número de código postal
     f) teléfono persoal ou de contacto
    g) dirección de correo electrónico, en caso de posuíla
    h) institución educativa na que cursa, con indicación precisa de dirección e teléfono
 4. O sobre estará dirixido a
      Concurso "Galicia entre nós"
      Academia Argentina de Letras
      Sánchez de Bustamante 2663
      (C1425DVA) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
      Poderá enviarse por correo ou entregarse persoalmente -salvo durante o mes de xaneiro- na dirección indicada, de luns a venres, no horario de 13,00 a 18,00 h.
 5. O xurado estará integrado por 4 (catro) membros da Academia Arxentina de Letras
 6. Os premios outorgaranse segundo o ditame da maioría simple do xurado. En caso de empate, o presidente da Academia Arxentina de Letras, que integrará o xurado, terá dobre voto
 7. Os traballos presentados recibiranse ata o 15 de marzo de 2016 inclusive. Para os envíos por correo aceptarase como válida a data do cuño, que debe ser claramente lexible
 8. Cada participante poderá presentar un traballo. Non se aceptarán creacións colectivas
 9. Non serán considerados os traballos que non se ateñan aos requirimentos sinalados
 10. Os premios poden ser declarados desertos
 11. O fallo do xurado é inapelable e os/as seus/súas integrantes non manterán comunicación verbal nin escrita con ningún/ha dos/as participantes do concurso
 12. O simple feito de participar no concurso implica por parte dos/as autores/as non só o coñecemento e a aceptación plena das bases e condicións, senón tamén a cesión do dereito á publicación dos traballos presentados
 13. O resultado do concurso será publicado na páxina da Academia Argentina de Letras (www.aal.edu.ar). Os/as premiados/ás seran debidamente informados/as
 14. A entrega dos premios realizarase, en data a determinar, no marco da 42ª. Feira Internacional do Libro de Bos Aires
Concurso literario 'Galicia entre nosotros'
Evento: 
Certame literario
Organiza: 
Academia Argentina de Letras
Xunta de Galicia
Data: 
15.03.2016
Hora: 
24,00
Lugar:
Academia Argentina de Letras
Sánchez de Bustamante 2663
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - C1425DVA
Arxentina