Listaxes provisionais das solicitudes requiridas, admitidas e excluídas do programa “Aventúrate con Galicia”. Ano 2017

Listen to this page using ReadSpeaker
858 lecturas
Listados para descargar.
Estado: 
Procedemento pechado

PUBLICACIÓN DAS LISTAXES PROVISIONAIS DAS SOLICITUDES ADMITIDAS E  EXCLUÍDAS ASI COMO DAS PERSOAS SOLICITANTES ADMITIDAS ÁS QUE SE LLES REQUIRE DOCUMENTACIÓN, PARA A PARTICIPACIÓN NO PROGRAMA AVENTÚRATE CON GALICIA 2017 (Resolución do 30 de marzo de 2017, da Secretaría Xeral da Emigración, publicada no DOG Nº 69 do 7 de abril).

De acordo co disposto no artigo 7.2 da resolución, expirado o prazo de presentación de solicitudes e comprobado que as mesmas reúnen os requisitos establecidos, publícanse os listados provisionais de solicitudes admitidas e excluídas. As solicitudes admitidas levan a mención “COMPLETA” na columna ESTADO DA SOLICITUDE, as solicitudes incompletas levan a mención “REQUIRIR” e as excluídas aparecen coa mención "EXCLUÍDA". Na columna BASES QUE INCUMPRE e OBSERVACIÓNS a base e os motivos de incumprimento, aos efectos de identificar os documentos que se requiren ou as causas de exclusión. Os interesados disporán dun prazo de dez días hábiles (ata o 8 de xuño de 2017) para aportar documentación ou formular alegacións, para o que poderán utilizar o impreso de remisión de documentación/presentación de alegacións que se achega. Transcorrido ese prazo sen que se emenden as causas de exclusión, consideraranse desistidos/as da súa petición, e procederase ao arquivo nos termos establecidos no artigo 68.1 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

PAÍS

APELIDOS

NOME

MODALIDADE SOLICITADA

ESTADO DA SOLICITUDE

ARTIGOS DA RESOLUCIÓN QUE INCUMPRE

OBSERVACIÓNS (DOCUMENTACIÓN REQUIRIDA/CAUSAS DE EXCLUSIÓN)

ARXENTINA

GARAYO ESMORIS

MELANY

ACTIVIDADES DE NATUREZA-MEDIOAMBIENTE E MAR

REQUIRIR

5.1.d)
5.1.f)
5.1.h)

Certificado de rexistro de matrícula consular no que conste a súa residencia fóra de Galicia.
Certificado médico conforme o modelo oficial do Anexo II no que consten os datos da persoa facultativa médica e asinado e selado pola mesma.
Cubrir no Anexo III o teléfono da persoa que a recollerá da actividade.

CUBA

RIVERO MARTINEZ

RAUL CARLOS

ACTIVIDADES DE NATUREZA-MEDIOAMBIENTE E MAR

COMPLETA

 

 

ESPAÑA

CANOSA AGENJO

ALMA

ACTIVIDADES NO MAR

REQUIRIR

5.1.f)

Certificado médico do Anexo II asinado e selado por persoa facultativa médica.

ESPAÑA

DIAZ NEIRA

DANIEL

ACTIVIDADES DE NATUREZA-MEDIOAMBIENTE E MAR

REQUIRIR

5.1
5.1.b)
5.1.f)

Acreditar a representación por calquera medio válido en dereito.
Certificado de nacemento do solicitante.
Certificado médico do Anexo II asinado e selado por persoa facultativa médica.

ESPAÑA

DIAZ NEIRA

JAVIER

ACTIVIDADES DE NATUREZA-MEDIOAMBIENTE E MAR

REQUIRIR

5.1
5.1.b)
5.1.f)

Acreditar a representación por calquera medio válido en dereito.
Certificado de nacemento do solicitante.
Certificado médico do Anexo II asinado e selado por persoa facultativa médica.

ESPAÑA

MARTINEZ CAAMAÑO

MATEO

ACTIVIDADES DE AVENTURA T

EXCLUIDA

2

Non ten unha idade comprendida entre 14 e 17 anos.
Non reside fóra de Galicia.

HOLANDA

PEREZ PAZ

ABELARDO

ACTIVIDADES NO MAR

COMPLETA

 

 

URUGUAI

BACKER GARRIDO

ANIELA MARIA

ACTIVIDADES NO MAR

COMPLETA

 

 

URUGUAI

FREIRE RIVERA

DIEGO JOAQUIN

ACTIVIDADES DE NATUREZA-MEDIOAMBIENTE E MAR

REQUIRIR

5.1.d)

Certificado de rexistro de matrícula consular no cal conste a súa residencia fóra de Galicia

 

Para formular alegacións ou aportar documentación para a emenda da solicitude:

 

Data de publicación: 
24.05.2017
Data fin de prazo: 
08.06.2017