Listado provisional de admitidos e excluidos do programa "Reencontros na casa" 2010

Listen to this page using ReadSpeaker
1281 lecturas
Publicación das listas provisionais de admitidos e excluídos do programa "Reencontros na Casa" 2010.
Estado: 
Procedemento pechado

De acordo co disposto na base sétima da convocatoria publicase a relación provisional de admitidos e excluídos, entendendo como solicitudes admitidas aquelas que levan a mención “COMPLETO” na columna ESTADO TRAMITACION. Todas as demais están provisionalmente excluídas, sinalando na columna BASE QUE INCUMPRE e OBSERVACIÓNS a base e os motivos de incumprimento, aos efectos de identificar os documentos que se requiren. Os interesados disporán dun prazo de dez días hábiles  para formular as alegacións que consideren oportunas e para emendar a solicitude, para o que poderán utilizar o impreso de remisión de documentación/formulación de alegacións que se achega. Transcorrido ese prazo sen que se emenden as causas de exclusión considerarase desistido da súa petición, e procederase ao arquivo nos termos establecidos no artigo 71 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común. Os solicitantes poderán consultar o texto completo dos artigos áo final desta páxina. Asi mesmo para aqueles que desexen aportar documentación suxírese usar o modelo que se xunta.

País Data de Publicación Prazo para formular alegacións Listado
Uruguai 27 de abril de 2010 10 de maio de 2010 (inclusive) Descargar
Arxentina 28 de abril de 2010 11 de maio de 2010 (inclusive) Descargar
Cuba 29 de abril de 2010 12 de maio de 2010 (inclusive) Descargar
Brasil 29 de abril de 2010 12 de maio de 2010 (inclusive) Descargar
Venezuela 03 de maio de 2010 14 de maio de 2010 (inclusive) Descargar


Para formular alegacións ou aportar documentación para a emenda da solicitude, NO CASO DE URUGUAI, CUBA, BRASIL e VENEZUELA débese empregar este modelo (DOC / PDF).

Para formular alegacións ou aportar documentación para a emenda da solicitude, NO CASO DE ARXENTINA, débese empregar este modelo (DOC / PDF). 

Proximamente publicaranse as listas definitivas de admitidos e exluidos e, posteriormente, as listas de seleccionados e reservas.

Data de publicación: 
27.04.2010