Subvencións para promover o autoemprego e a actividade emprendedora das persoas galegas retornadas e dos seus descendentes na Comunidade Autónoma Galega para o ano 2018

Listen to this page using ReadSpeaker
4073 lecturas
Información e instrucións para a cumprimentación de solicitudes.
Orde da convocatoria: 
Resolución do 21 de marzo de 2018, da Secretaría Xeral da Emigración, pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións para promover o autoemprego e a actividade emprendedora na Comunidade Autónoma galega das persoas galegas retornadas e dos seus descendentes, e se procede á súa convocatoria para o ano 2018 (PR937A).
Entidade convocadora: 
Secretaría Xeral da Emigración
Data de publicación: 
05.04.2018
Estado: 
Procedemento pechado

Obxecto:
Promover o retorno das persoas galegas retornadas a través do fomento do autoemprego e a actividade emprendedora das persoas galegas retornadas e dos/as seus/súas descendentes na Comunidade Autónoma galega, subvencionando os gastos que leva consigo o seu establecemento como traballadores/as autónomos/as ou por conta propia, ou como socios/as traballadores/as de sociedades laborais ou cooperativas de traballo asociado.

Persoas beneficiarias
Poderán ser beneficiarias destas subvencións as seguintes persoas, que residindo fóra de España, se establezan na Comunidade Autónoma galega:

 1. As persoas galegas e nacidas en Galicia.
 2. Os/as cónxuxes ou persoas con unión análoga á conxugal e os descendentes das persoas galegas e nacidas en Galicia ata o segundo grao de consanguinidade incluído.
 3. As persoas beneficiarias das Bolsas Excelencia Mocidade Exterior convocadas pola Secretaría Xeral da Emigración.

Requisitos

 1. Requisitos comúns.

  Todas as persoas solicitantes deberán cumprir os seguintes requisitos:

  a) Acreditar a condición de persoa beneficiaria de acordo co disposto no apartado anterior.

  b) Estar en posesión da nacionalidade española antes do retorno a España.

  c) Non ter transcorrido máis de dous anos entre a data do seu retorno a España e a data de presentación da solicitude de axuda ao abeiro da resolución de convocatoria.

  d) Residir e exercer a súa actividade laboral ou profesional na Comunidade Autónoma de Galicia.

  e) Non ter sido beneficiaria desta axuda para a mesma actividade ao abeiro de anteriores convocatorias.

  f) Non incorrer en ningunha das circunstancias e prohibicións para obter a condición de beneficiario/a de subvencións enumeradas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

 2. Requisitos específicos.

Ademais dos requisitos comúns, as persoas solicitantes deberán cumprir os seguintes requisitos, segundo se trate de traballadores/as autónomos/as ou por conta propia ou socios/as traballadores/as de sociedades laborais ou de cooperativas de traballo asociado.

2.1 Traballadores/as autónomos/as ou por conta propia:

a) Ser titular dun negocio ou explotación ou formar parte dunha sociedade civil ou comunidade de bens. Neste caso, a entidade deberá estar constituída previamente á presentación da solicitude de subvención.

b) Estar dado/a de alta no réxime correspondente da Seguridade Social ou mutualidade do colexio profesional que corresponda, no período ao que se refire o punto c) do apartado de requisitos comúns, e en todo caso, con anterioridade á presentación da solicitude.

2.2 Socios/as traballadores/as de sociedades laborais ou cooperativas de traballo asociado:

a) As entidades deberán estar legalmente constituídas e inscritas no Rexistro Administrativo de Sociedades Laborais de Galicia ou no Rexistro de Cooperativas de Galicia.

b) Afiliación da entidade na Seguridade Social e de cada unha das súas persoas traballadoras no período ao que se refire o punto c) do apartado de requisitos comúns.

Gastos subvencionables
Serán gastos subvencionables os gastos de establecemento relacionados coa actividade tales como gastos de notaría e rexistro, cursos técnicos específicos, suscricións, cotas de participación en asociacións empresariais ou profesionais e gastos de colexiación, servizos de profesionais (legais, asesoría, xestoría, consultoría, enxeñaría, arquitectura, auditoría...), servizo de prevención alleo do local e de seguridade, tributos, licencias administrativas, gastos derivados do deseño, desenvolvemento, mantemento e soporte da páxina web e da pasarela de pagamento para a realización de vendas en liña, posicionamento web, publicidade e propaganda, primas de seguros, arrendamento e limpeza de local, arrendamento de maquinaria, arrendamento de vehículos, arrendamento e mantemento de equipamentos informáticos, e subministración de servizos imputables ao desenvolvemento da actividade (calefacción, gas, auga, electricidade, telefonía e internet...), xerados no período que comprende desde os tres meses anteriores á alta no réxime correspondente da Seguridade Social ou mutualidade do colexio profesional que corresponda ata a finalización do prazo de xustificación recollido na resolución (31 de outubro de 2018). Quedan excluídos do ámbito de aplicación desta resolución os impostos indirectos cando sexan susceptibles de recuperación ou compensación e os impostos persoais sobre a renda.

Para estes efectos considerarase gasto realizado o que foi efectivamente pagado con anterioridade á finalización do referido prazo de xustificación.

Contía subvencionable:
O importe da subvención concedida será o 80% dos gastos subvencionables estimados no orzamento presentando que correspondan a persoa solicitante en función da súa porcentaxe de participación coas seguintes especificacións:

 • Traballadores/as autónomos/as ou por conta propia: o importe da subvención será dun 80% dos gastos subvencionables segundo o orzamento presentado, ata un máximo de 5.000 €
 • Sociedades laborais ou cooperativas de traballo asociado. O importe da subvención será dun 80% dos gastos subvencionables segundo o orzamento presentado, ata un máximo de 7.000 €

O importe da subvención incrementarase no caso de concorrer as seguintes situacións e nos seguintes importes:

 • Se o/a solicitante ten 39 anos ou menos: incremento en 1.000 €
 • Se a persoa solicitante é muller: incremento en 1.000 €
 • Se o centro de traballo (ou domicilio fiscal, no caso de carecer deste) esta situado nun concello rural: incremento en 1.000 €
FORMULARIOS DE TRAMITACIÓN DAS SOLICITUDES: picar aquí para acceder á Sede Electrónica

 

Outra documentación para descargar:

Lugar de presentación da documentación:

 1.  As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario electrónico normalizado que figura como anexo I da resolución, dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal.
 2. Opcionalmente, poderanse presentar as solicitudes presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, utilizando o formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.
 3. Para presentar as solicitudes poderase empregar calquera dos mecanismo de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluíndo o sistema de usuario e clave Chave 365 (https://sede.xunta.gal.chave365).
 4. A documentación complementaria presentarase preferiblemente por vía electrónica. As persoas interesadas responsabilizaranse da veracidade dos documentos que presenten. Excepcionalmente, a Administración poderá requirir a exhibición do documento orixinal para o cotexo da copia electrónica presentada.
 5. Opcionalmente, as persoas interesadas poderán presentar a documentación complementaria presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.
Finalización do prazo de presentación de solicitudes: 
31.10.2018