INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
Responsable do tratamento:         Xunta de Galicia - Secretaría Xeral da Emigración
Finalidades do tratamento: A xestión da súa consulta e a tramitación administrativa que no seu caso se poida derivar desta
Lexitimación para o tratamento: Consentimento da persoa interesada
Destinatarios/as dos datos: Non se prevén comunicacións a terceiros
Exercicio de dereitos: As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar o consentimento segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-dos-dereitos
Contacto delegado/a de protección de datos e máis información: https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais