Requirimentos de emenda das solicitudes de subvencións presentadas polas entidades galegas ó amparo da convocatoria de programas de actuación en favor das entidades galegas no exterior 2021 (PROG. 1, 2 e 3)

Listen to this page using ReadSpeaker
840 lecturas
Anexo con listado de entidades.
Estado: 
Procedemento pechado

ASUNTO: Publicación dos Requirimentos de emenda das solicitudes de subvencións presentadas polas entidades galegas ó amparo da convocatoria de programas de actuación en favor das entidades galegas no exterior  (PROG. 1, 2 e 3).

No DOG nº 25, do 08-02-2021, publicouse a Resolución do 12 de xaneiro de 2021 da Secretaría Xeral da Emigración, pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan as subvencións correspondentes a programas de actuación en favor das entidades galegas no exterior para este exercicio (código de procedemento PR924B).

Esta convocatoria corresponde ós Programas: 1.- Gastos de Funcionamento, 2.- Proxectos culturais, sociais,..., e 3.- Accións de especial relevancia.
O prazo para a presentación de solicitudes rematou o 8-03-2021.

Logo de revisar as solicitudes presentadas e a documentación que acompañan comprobouse que as correspondentes ás entidades que se indican no anexo deste anuncio non están completas, ben porque na solicitude non cumprimentaron campos de información obrigatoria ou ben porque non acompañan ou é incorrecta a documentación que esixe a convocatoria.

Os defectos detectados na solicitude de cada entidade e programa indícanse no anexo deste anuncio.

Mediante esta publicación requíreselle a cada unha das entidades afectadas para que no prazo improrrogable de 10 días hábiles, contados a partir da publicación deste anuncio na páxina web da Secretaría Xeral de Emigración (https://emigración.xunta.gal –apartado Listas a convocatorias), acheguen os documentos preceptivos, e/ou emenden o/s defecto/s, que para cada entidade se sinalan (art. 10.3 e 20 da orde da convocatoria).

A documentación requirida deberá ser presentada en orixinal ou copia compulsada. (As entidades con sede social en España obrigatoriamente a través da sede electrónica)

No caso de non achegar a documentación requirida, ou de non emendar o/s defecto/s sinalados dentro do prazo citado, terase por desistida á entidade da súa solicitude, cumprindo co establecido no artigo 20.5 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Para calquera información poderán dirixirse á Secretaría Xeral da Emigración no seu enderezo, na Praza de Mazarelos, 15. C.P. 15703, Santiago de Compostela, ou ós números de teléfono 981 54 58 33 e 981 95 71 60. (As respostas terán un carácter meramente informativo, sen que poidan ser invocadas para os efectos de interrupción ou suspensión de prazos, caducidade ou prescrición).

Esta publicación realízase simultaneamente no taboleiro de anuncios da Secretaría Xeral da Emigración e na páxina web citada.

  • Requirimentos Programa 1. Axudas para de gastos de funcionamento das entidades galegas do exterior  (picar aquí para descargar)
  • Requirimentos Programa 2. Axudas para proxectos culturais, sociais, de accións informativas e proxectos promovidos pola xuventude (picar aquí para descargar)
  • Requirimentos Programa 3. Accións de especial relevancia e/ou de promoción do Ano Santo Xacobeo (picar aquí para descargar)

Santiago de Compostela, 27 de abril de 2021.
O subdirector xeral da Emigración e das Comunidades Galegas


Antonio Casas Calviño 
 

Data de publicación: 
27.04.2021
Data fin de prazo: 
11.05.2021