Axudas extraordinarias a persoas emigrantes galegas retornadas para o ano 2024

Listen to this page using ReadSpeaker

Avísame

402 lecturas
Información e instrucións para a cumprimentación de solicitudes.
Resolución da convocatoria: 
Resolución do 28 de decembro de 2023, da Secretaría Xeral da Emigración, pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión de axudas extraordinarias a persoas emigrantes galegas retornadas e se procede á súa convocatoria para o ano 2024.
Entidade: 
Secretaría Xeral da Emigración
Data de publicación: 
29.01.2024
Estado: 
Procedemento aberto

Obxecto:

A Secretaría Xeral da Emigración convoca axudas dirixidas a persoas emigrantes galegas retornadas que carezan de recursos suficientes para o ano 2024.

Persoas beneficiarias:

1. Poderán ser beneficiarias destas axudas as seguintes persoas que, residindo fóra de España con nacionalidade española, se establezan na Comunidade Autónoma galega:

a) As persoas galegas e nacidas en Galicia.
b) Os/as cónxuxes ou persoas con unión análoga á conxugal das persoas galegas e nacidas en Galicia.
c) Os/as descendentes por consanguinidade das persoas galegas e nacidas en Galicia.

Requisitos:

 • Estar en posesión da nacionalidade española antes de retornar.
 • Estar empadroada e ter residencia nun concello da Comunidade Autónoma de Galicia.
 • Ter residido legalmente no estranxeiro un mínimo de dous anos inmediatamente anteriores á data do retorno a España.
 • Que a data do retorno a España sexa a partir do 1 de xaneiro de 2022, incluído.
 • Carecer de recursos económicos suficientes na unidade familiar.
  Considérase para estes efectos que son suficientes cando a suma da media dos ingresos que perciba cada membro da unidade familiar, nos dous meses anteriores ao da presentación da solicitude, dividido entre o número de persoas que a integren, superen o importe do IPREM mensual (Indicador Público de Renda de Efectos Múltiples) vixente na data da solicitude.
 • Carecer de patrimonio mobiliario suficiente na unidade familiar.
  Entenderase como patrimonio mobiliario suficiente cando o valor dos bens mobles de todas as persoas da unidade familiar, na data de presentación da solicitude, supere o límite de 20.000 € cando a unidade familiar estea formada por unha persoa, incrementado se é o caso en 5.000 € adicionais, por cada un dos restantes membros da unidade familiar.

2. Quedan excluídas destas axudas tanto as persoas que solicitasen a axuda e resultasen beneficiarias dela nas dúas convocatorias anteriores, como o resto das persoas que formasen parte da súa unidade familiar no momento de solicitar a axuda, en virtude das seguintes resolucións:

 • Resolución do 15 de marzo de 2022 (DOG núm. 61, do 29 de marzo)
 • Resolución do 23 de marzo de 2023 (DOG núm. 68, do 10 de abril).

Quedan excluídas destas axudas as persoas que solicitasen a axuda e formen parte dunha unidade familiar na que unha das persoas integrantes xa resultou beneficiaria ao abeiro da presente convocatoria.

FORMULARIOS DE TRAMITACIÓN DAS SOLICITUDES: picar aquí para acceder á Sede Electrónica

 

Outra documentación para descargar:

Forma e lugar de presentación das solicitudes:

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado que figura como anexo I da resolución, dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal.

Opcionalmente, poderanse presentar as solicitudes de xeito presencial en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, utilizando o formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.

Para a presentación electrónica poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluíndo o sistema de usuario e clave Chave 365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

Finalización do prazo de presentación de solicitudes: 
30.09.2024