Axudas de emerxencia social. Ano 2021

Listen to this page using ReadSpeaker
17697 lecturas
Información e instrucións para a cumprimentación de solicitudes.
Resolución da convocatoria: 
Resolución do 6 de maio de 2021, da Secretaría Xeral da Emigración, pola que se procede á convocatoria de axudas de emerxencia social para o ano 2021(DOG núm. 92, do 19 de maio).
Entidade: 
Secretaría Xeral da Emigración
Data de publicación: 
19.05.2021
Estado: 
Procedemento pechado

Obxecto e finalidade das axudas:
Esta resolución ten por obxecto aprobar a convocatoria pola que se rexerá a concesión de  axudas dirixidas a persoas emigrantes de nacionalidade española e de orixe galega residentes no exterior, que carezan dos recursos económicos necesarios para atender situacións sobrevidas de carácter extraordinario de emerxencia social, sanitaria ou asistencial, que precisen dunha actuación urxente, para evitar ou paliar situacións de necesidade, exclusión social, por enfermidade ou pasamento pola COVID-19, así como as que teñan por obxecto sufragar os custos das viaxes que teñan que realizar, por razóns destas características.

Persoas beneficiarias:

  1. As persoas emigrantes galegas e os/as seus/súas fillos/as, que posúan a condición de persoas galegas residentes no exterior.
  2. Excepcionalmente, no caso de que as persoas ás que se refire o punto 1 teñan que que realizar unha viaxe por razóns humanitarias e, non poidan valerse por si mesmas, tamén poderá ser beneficiaria unha persoa acompañante.

Requisitos das persoas beneficiarias:

  • a) Ter rendas ou ingresos insuficientes.
  • b)Ter patrimonio insuficiente
  • c) Acreditar razóns de carácter social, sanitario ou asistencial de situacións sobrevidas nun tempo próximo ao da solicitude, como máximo nos últimos doce meses que, pola súa gravidade, requiran unha actuación urxente ou acrediten a necesidade de realizar a viaxe por mor desta razón e, en particular, as derivadas da actual situación de pandemia de coronavirus.

Prazo de presentación de solicitudes e documentación a presentar:
Prazo de presentación de solicitudes: desde o 20.05.2021 ata o 15.11.2021, ámbolos dous incluídos.

Os modelos normalizados de solicitude poderán obterse nas páxinas web: https://sede.xunta.gal e http://emigracion.xunta.gal.

Lugar de presentación da documentación:
As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado, anexo I, dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal.

Opcionalmente, poderanse presentar as solicitudes presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Para a presentación das solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de Chave 365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

FORMULARIOS DE TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES:  picar aquí para acceder á Sede electrónica

 

Bases: As bases que regulan esta orde de convocatoria foron publicadas mediante a Resolución do 2 de marzo de 2021, da Secretaría Xeral da Emigración, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas de emerxencia social (DOG núm. 58, do 26 de marzo): picar aquí para descargar

Texto íntegro da convocatoria no D.O.G.: (picar aquí para descargar)

Extracto da convocatoria no D.O.G. : (picar aquí para descargar)

Finalización do prazo de presentación de solicitudes: 
15.11.2021