Axudas económicas individuais a galegos/as residentes no exterior. Exercicio 2015

Listen to this page using ReadSpeaker
2541 lecturas
Información do programa e formularios de solicitude das axudas económicas individuais de carácter social dirixidas a emigrantes galegos e galegas residentes no estranxeiro que posúan a nacionalidade española e a determinados/as familiares, que se atopen en situación de necesidade económica. Estas axudas están destinadas a cubrir as necesidades básicas de subsistencia e atención sociosanitaria.
Resolución da convocatoria: 
RESOLUCIÓN do 15 de xaneiro de 2015, da Secretaría Xeral da Emigración, pola que se regulan e se convocan as subvencións do programa de axudas económicas individuais para residentes no exterior durante o ano 2015. (DOG nº 14, do 22 de xaneiro).
Entidade: 
Secretaría Xeral da Emigración
Data de publicación: 
22.01.2015
Estado: 
Procedemento pechado

Persoas destinatarias:

 1. Emigrantes galegos e galegas, os seus fillos e as súas fillas, maiores de 18 anos, que posúan a condición de galego/a de acordo co que se establece no artigo 3º.2 do Estatuto de autonomía de Galicia. A forma de acreditar a dita condición de galego/asinálase no artigo 14 desta resolución
 2. Os netos e as netas de emigrantes galegos/as, maiores de 18 anos, que posúan a condición de galegos/asde acordo co que se establece no artigo 3º.2 do Estatuto de autonomía de Galicia e acrediten un ano de residencia continuada en Galicia
 3. No caso de falecemento das persoas indicadas nos puntos 1 e 2, poderán beneficiarse, por unha única vez, das axudas por situación de dependencia ou enfermidade grave, o/a seu/súa cónxuxe viúvo/a, os seus fillos e as súas fillas, a parella de feito ou relación análoga de afectividade, sempre e cando non transcorresen máis de quince meses dende o falecemento
 4. Os fillos, as fillas, os netos e as netas de persoas emigrantes galegas deberán ter a nacionalidade española, cando menos, cun ano de antigüidade á data de remate do prazo de presentación de solicitudes

Supostos de necesidade:

 • Situación de dependencia ou enfermidade grave da persoa solicitante
 • Situación de dependencia ou enfermidademoigrave no seo da unidade familiar
 • Invalidez ou enfermidade permanente da persoa solicitante
 • Cobertura de medicamentos e tratamentos de enfermidades crónicas o graves, cando teñan un custe elevado
 • Axudas para as mulleres que sufran violencia de xénero
 • Situación de desemprego na unidade familiar
 • Situación de precariedade na unidade familiar.

Lugar de presentación das solicitudes:

 • En Arxentina: Delegación da Xunta de Galicia en Bos Aires
 • En Uruguai: Delegación da Xunta de Galicia en Montevideo
 • En Brasil:
  -Peña Gallega de la Casa de España de Río de Janeiro
  -Sociedad Hispano Brasileña de Socorros Mutuos e Instrucción en São Paulo
  -Sociedad de Socorros Mutuos y Beneficente Rosalía de Castro en Santos
 • En Cuba: Federación de Sociedades Gallegas na Habana
 • En Venezuela: Hermandad Gallega de Venezuela en Caracas
 • Ou na Secretaría Xeral da Emigración (Basquiños, 2 - 15704 Santiago de Compostela) ou en calquera de los lugares previstos no artigo 38º.4 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Réxime xurídico das Administracións públicas e do procedemento administrativo común

Contacto e información:

Secretaría Xeral da Emigración
Servizo de Programas Socio-Asistenciais
Teléfonos: 981 545877 - 981 545880
Fax: 981 957055
Correo electrónico: accion.social.emigracion@xunta.es


FORMULARIOS DE SOLICITUDE: picar aquí para acceder á Sede Electrónica

Texto completo da convocatoria no DOG: picar aquí para descargar

Finalización do prazo de presentación de solicitudes: 
03.03.2015