Orde PRE/1490/2012 pola que se ditan normas para a aplicación do artigo 7 do Real Decreto 240/2007 sobre entrada, libre circulación e residencia en España de cidadáns da Unión Europea e doutros Estados parte no Acordo sobre o Espazo Económico Europeo

Orde PRE/1490/2012, do 9 de xullo, pola que se ditan normas para a aplicación do artigo 7 do Real Decreto 240/2007, do 16 de febreiro, sobre entrada, libre circulación e residencia en España de cidadáns dos Estados membros da Unión Europea e doutros Estados parte no Acordo sobre o Espazo Económico Europeo (BOE núm. 164, do 10 de xullo de 2012).

332 lecturas