Orde HAP/72/2013 pola que se aproba o modelo 720, declaración informativa sobre bens e dereitos situados no estranxeiro

Orde HAP/72/2013, do 30 de xaneiro, pola que se aproba o modelo 720, declaración informativa sobre bens e dereitos situados no estranxeiro, á que se refire a disposición adicional décimo oitava da Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria e determínanse o lugar, forma, prazo e o procedemento para a súa presentación (BOE núm. 27, de 31 de xaneiro de 2013).

552 lecturas