Medios económicos cuxa disposición deberán acreditar os estranxeiros para poder efectuar a súa entrada en España (Orde PRE/1282/2007, do 10 de maio)

Orde PRE/1282/2007, do 10 de maio, sobre medios económicos cuxa disposición haberán de acreditar os estranxeiros para poder efectuar a súa entrada en España (BOE núm. 113, de 11/05/2007).

1575 lecturas