Lei Orgánica 5/1985, do 19 de xuño, do Réxime Electoral Xeral

Lei Orgánica 5/1985, do 19 de xuño, do Réxime Electoral Xeral (BOE núm. 147, de 20/06/1985).

815 lecturas