Homologación de títulos e convalidación de estudos estranxeiros de educación superior (Real Decreto 967/2014)

  • Real Decreto 967/2014, do 21 de novembro, polo que se establecen os requisitos e o procedemento para a homologación e declaración de equivalencia a titulación e a nivel académico universitario oficial e para a convalidación de estudos estranxeiros de educación superior, e o procedemento para determinar a correspondencia aos niveis do marco español de cualificacións para a educación superior dos títulos oficiais de Arquitecto, Enxeñeiro, Licenciado, Arquitecto Técnico, Enxeñeiro Técnico e Diplomado (BOE núm. 283, do 22 de novembro de 2014).
  • Orde  ECD/2654/2015, do 3 de decembro, pola que se ditan normas de desenvolvemento e aplicación do Real Decreto 967/2014, do 21 de novembro, no que respecta aos procedementos para a homologación e declaración de  equivalencia de títulos estranxeiros de educación superior (BOE  núm. 296, do 11 de decembro de 2015).
2032 lecturas