Homologación, equivalencia e convalidación de ensinos universitarios de sistemas educativos estranxeiros (Real Decreto 889/2022)

Real Decreto 889/2022, do 18 de outubro, polo que se establecen as condicións e os procedementos de homologación, de declaración de equivalencia e de convalidación de ensinos universitarios de sistemas educativos estranxeiros e polo que se regula o procedemento para establecer a correspondencia ao nivel do Marco Español de Cualificacións para a Educación Superior dos títulos universitarios oficiais pertencentes a ordenacións académicas anteriores (BOE núm. 251, de 19/10/2022).

2295 lecturas