Entrada, libre circulación e residencia en España de cidadáns comunitarios e de outros estados parte no Acordo sobre o Espazo Económico Europeo (Real Decreto 240/2007, do 16 de febreiro)

Real Decreto 240/2007, do 16 de febreiro, sobre entrada, libre circulación e residencia en España de cidadáns dos Estados membros da Unión Europea e doutros Estados parte no Acordo sobre o Espazo Económico Europeo (BOE núm. 51, de 28/02/2007).

2188 lecturas