Programa de axudas para a participación no Programa “Conecta con Galicia”, Actividades de Aire Libre no ano 2018

Listen to this page using ReadSpeaker
Información do programa “Conecta con Galicia”, actividades de aire libre dirixidas a mozos e mozas de orixe galega ou descendentes de galegos/as e que residan no exterior e formularios para a inscrición.
Orde da convocatoria: 
Resolución do 21 de marzo de 2018, da Secretaría Xeral da Emigración, pola que se regula e se convoca para o ano 2018 o programa de axudas para a participación no programa Conecta con Galicia dirixido a mozos e mozas de orixe galega ou descendentes de persoas emigrantes galegas e que residan no exterior (PR930A).
Entidade convocadora: 
Secretaría Xeral da Emigración
Data de publicación: 
05.04.2018
Estado: 
Procedemento aberto

Obxecto:
Facilitar á mocidade da Galicia exterior o contacto coa realidade galega e o encontro cos/coas seus/súas familiares.
Requisitos esenciais dos/as participantes: mozos e mozas de entre 14 e 20 anos, residentes habituais fóra de Galicia, nacidos en Galicia ou descendentes de persoas emigrantes galegas e con nacionalidade española. Os/as maiores de 18 anos acreditarán a súa vinculación cun concello galego no censo electoral de residentes ausentes.

Número de prazas convocadas e características:
Actividades de aire libre:
Convócanse 174 prazas, con idades comprendidas entre os 14 e os 20 anos, no mes de xullo, co seguinte programa:

a) “Cultura e camiño”, os/as participantes aloxaranse seis días, preferentemente, nas residencias xuvenís LUG II en Lugo e Florentino López Cuevillas en Ourense, participarán en actividades para coñecer o Patrimonio Histórico Cultural das respectivas zonas e percorrerán a pé o Camiño de Santiago en diferentes etapas ata chegar a Compostela.

b) “O mar de Galicia”, os seis días restantes aloxaranse en zona de costa, preferentemente, no albergue xuvenil de Gandarío en Bergondo (A Coruña), onde realizarán actividades de náutica, de recreo e de coñecemento do medio mariño.

Nestas 174 prazas inclúense 14 prazas para residentes no resto de España (excepto Galicia), e 6 para residentes no resto de Europa.

Financiamento:
Este Programa cubre a totalidade dos gastos de aloxamento, manutención e desprazamentos en Galicia. Os custos dos billetes de ida e volta desde os países de orixe a Galicia financiaranse ao 100%, ao 50% ou ao 0%, segundo o establecido na resolución. Aquelas persoas participantes que opten polo financiamento do 0% deberán aboar elas todo o custo dos billetes de ida e volta desde os países de orixe a Galicia.

Prazas actividades ao aire libre 2018  (14-17 anos)
PAÍS Quendas Financiamento
1ª quenda 2ª quenda Total 100% 50% 0% Total
Arxentina 16 17 33 17 12 4 33
Brasil - 5 5 3 1 1 5
Cuba - - 0 - - - 0
Uruguai 20 2 22 13 6 3 22
Venezuela - 12 12 12 - - 12
Resto de América 3 3 6 3 2 1 6
Resto de España 2 2 4 - - 4 4
Resto de Europa 1 1 2 - 1 1 2
TOTAIS 42 42 84 48 22 14 84


 

Prazas actividades ao aire libre 2018  (18-20 anos)
PAÍS Quendas Financiamento
1ª quenda 2ª quenda Total 100% 50% 0% Total
Arxentina 19 15 34 17 13 4 34
Brasil 3 4 7 4 2 1 7
Cuba - 7 7 7 - - 7
Uruguai 10 4 14 10 3 1 14
Venezuela - 8 8 8 - - 8
Resto de América 4 2 6 2 2 2 6
Resto de España 5 5 10 - - 10 10
Resto de Europa 2 2 4 - 2 2 4
TOTAIS 43 47 90 48 22 20 90

 

Lugar de presentación das solicitudes:

 1. As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado accesible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal.

  As persoas solicitantes que non posúan certificado electrónico e así o desexen poderán dirixirse ás entidades colaboradoras que se indican a seguir, nas cales existen persoas habilitadas para o efecto, para a presentación electrónica das súas solicitudes:

  * En Arxentina:

      -Delegación da Xunta de Galicia en Buenos Aires

  * En Uruguai:

      -Delegación da Xunta de Galicia en Montevideo

  * En Brasil:

      -Peña Gallega da Casa de España de Río de Xaneiro
      -Sociedad Hispano Brasileña de Socorros Mutuos e Instrucción de São Paulo
      -Sociedad de Socorros Mutuos y Beneficencia Rosalía de Castro en Santos

  * En Cuba:

      -Federación de Sociedades Gallegas en La Habana.

  * En Venezuela:

      -Hermandad Gallega de Venezuela en Caracas.

 2. Opcionalmente, tamén se poderán presentar as solicitudes en soporte papel en cal­quera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.
 3. Na súa solicitude, as persoas interesadas optarán unicamente por unha das modali­dades (actividades de aire libre ou campos de traballo), e farán constar a súa preferencia para o regreso en función da quincena en que vaian participar.
FORMULARIOS DE SOLICITUDE: Picar aquí para acceder á Sede Electrónica

 

Outra documentación para descargar:

Finalización do prazo de presentación de solicitudes: 
07.05.2018
870 lecturas