Liñas de axuda

Ex. 18.08.2022
Ex. 18.08.2022
 • 166 154 Subvencións para o desenvolvemento de accións formativas ligadas á inserción laboral destinadas a persoas retornadas e inmigrantes 2009
  Serán subvencionables a través desta convocatoria as accións formativas que teñan unha clara conexión co emprego dirixidas, exclusiva ou conxuntamente, a persoas retornadas e inmigrantes, e que consistan na realización de cursos de formación para a mellora da cualificación profesional e da empregabilidade que recollan obxectivos cuantitativos de inserción laboral en ocupacións relacionadas coa formación impartida.
  Nome do programa: Subvención para o desenvolvemento de accións formativas ligadas á inserción laboral destinada a persoas retornadas e inmigrantes 2009 Destinatarios: Organizacións empresariais, profesionais e sindicais, así como as entidades sen ánimo de lucro que teñan como finalidade... Máis información
  Procedemento pechado
 • 152 153 166 154 Axudas para a realización de viaxes por razóns de interese social, asistencial ou humanitario 2009
  Publicación das bases reguladoras das axudas para a realización de viaxes por razóns de interese social, asistencial ou humanitario para o ano 2009.
  Nome do programa: Axudas para a realización de viaxes por razóns sociais, asistenciais ou humanitarias Destinatarios: Poderán ser beneficiarios/as destas subvencións as seguintes persoas: a) Emigrantes de orixe galega e nacionalidade española residentes no exterior ou descendentes ata o segundo... Máis información
  Procedemento pechado
 • 153 Programa de viaxes "Ven a Galicia, ben en Galicia" 2009
  Resolución do 26 de agosto de 2009, da Secretaría Xeral da Emigración, pola que se convocan e se regulan as axudas correspondentes ao programa Ven a Galicia, ben en Galicia para residentes no exterior durante o ano 2009.
  Nome do Programa:Ven a Galicia, ben en Galicia Destinatarios: Poderán ser solicitantes deste programa os emigrantes galegos residentes en Europa e os naturais de Galicia que residan noutra comunidade autónoma que cumpran os requisitos enumerados na mencionada resolución (artigo 2º). Lugar e... Máis información
  Procedemento pechado
 • 153 Axudas para a realización de actividades culturais 2009
  A Secretaría Xeral da Emigración convoca axudas destinadas ao financiamento dos custos xerados pola realización de actividades artísticas ou culturais que contribúan á difusión do acervo cultural galego fóra de Galicia e se desenvolvan nas entidades galegas do exterior ou en lugares onde residan un número significativo de galegos; así como a actuación de grupos de mozos e mozas galegos, residentes no exterior, que difundan en Galicia as actividades artísticas e culturais que teñan lugar nas súas colectividades. Resolución do 26 de agosto de 2009 da Secretaría Xeral da Emigración pola que se establecen e regulan as axudas para a realización de actividades culturais con destino aos lugares nos que estean radicadas as entidades galegas no exterior.
  Nome do programa: Axudas para a realización de actividades culturais. Destinatarios: Persoas físicas ou xurídicas, así como calquera outra agrupación de persoas, comunidade de bens, unidade económica ou patrimonio separado que, aínda carecendo de personalidade xurídica, poidan levar a cabo os... Máis información
  Procedemento pechado
 • 153 Axudas e subvencións a programas de actuación a favor das comunidades galegas no exterior 2009
  O obxecto deste programa é a concesión de axudas e subvencións destinadas ás entidades galegas no exterior para o exercicio 2009.
  Nome do programa: Axudas e subvencións a programas de actuación en favor das comunidades galegas no exterior 2009. Destinatarios: Poderán ser beneficiarios das axudas establecidas para este programa as entidades galegas que teñan recoñecida a galeguidade ou a súa condición de centro colaborador... Máis información
  Procedemento pechado
 • 153 Axudas e subvencións correspondentes aos programas de apoio infraestrutural ás comunidades galegas no exterior 2009
  O obxecto deste programa é a concesión de axudas ás entidades galegas no exterior para contribuír ao financiamento dos gastos derivados dos investimentos que realicen durante o exercicio 2009.
  Nome do programa: Axudas e subvencións correspondentes aos programas de apoio infraestrutural ás comunidades galegas no exterior para o exercicio 2009  Destinatarios: Poderán ser beneficiarios destas axudas as entidades galegas que teñan recoñecida a galeguidade ou condición de centro colaborador.... Máis información
  Procedemento pechado
 • 153 Programa de viaxes para emigrantes "Volver á Terra" 2009
  A Secretaría Xeral da Emigración convoca o programa "Volver á terra", coa finalidade de que os emigrantes galegos maiores de 60 anos e con baixos recursos económicos, poidan reencontrárense coa súa terra e coa súa familia.
  Nome do programa:Programa de viaxes  "Volver á Terra" 2009. Destinatarios: Poderán ser solicitantes deste programa os emigrantes e os seus conxuxes ou parella de feito que cumpran os  requisitos enumerados na correspondente resolución (artigo 3º). Características: Número de prazas... Máis información
  Procedemento pechado
 • 166 154 Subvencións a concellos, mancomunidades de concellos e consorcios locais destinados a favorecer os procesos de acollida da poboación retornada e inmigrante 2009
  A Secretaría Xeral da Emigración convoca a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións a concellos, mancomunidades de concellos e consorcios locais para a realización de programas destinados a favorecer os procesos de acollida da poboación retornada e inmigrante na Comunidade Autónoma galega, no ano 2009.
  Nome do programa: Subvencións a concellos, mancomunidades de concellos e consorcios locais destinados a favorecer os procesos de acollida da poboación retornada e inmigrante 2009.  Destinatarios: As subvencións que se convocan pola presente resolución poderán ser solicitadas por aqueles... Máis información
  Procedemento pechado
 • 166 154 Subvencións a concellos, mancomunidades de concellos e consorcios locais para a integración da poboación inmigrante extracomunitaria 2009
  A Secretaría da Emigración fai pública a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións a concellos, mancomunidades de concellos e consorcios locais para a realización de programas destinados a favorecer os procesos de integración da poboación inmigrante extracomunitaria na Comunidade Autónoma galega, así como o seu reforzo educativo, no ano 2009.
  Nome do programa: Subvencións a concellos, mancomunidades de concellos e consorcios locais para a integración da poboación inmigrante extracomunitaria 2009. Destinatarios: As subvencións que convoca esta resolución poderán ser solicitadas por aqueles concellos, mancomunidades de concellos e... Máis información
  Procedemento pechado
 • 154 Subvencións a entidades sen ánimo de lucro destinadas a favorecer os procesos de acollida e integración da poboación inmigrante extracomunitaria 2009
  A Secretaría Xeral da Emigración convoca a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións a entidades sen ánimo de lucro para a realización de programas destinados a favorecer os procesos de acollida e integración da poboación inmigrante extracomunitaria na Comunidade Autónoma galega durante o ano 2009.
  Nome do programa: Concesión de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro. Destinatarios: As subvencións que se convocan por esta resolución poderán ser solicitadas por aquelas entidades sen ánimo de lucro con personalidade xurídica propia que cumpran, nesta data de finalización do prazo de... Máis información
  Procedemento pechado

Páxinas